Santiago 3

1Be'nn bi'che, neto' llroe' llsédeto' xti'll Diosen' be'nn yobre, wza'kzi'llto' cha' bi gonto' kan' nen na'. Na'llen' nia' re', kere le gakte rao na're wroe' wsédere be'nn yobre xti'll Diosen'. 2Yeololtello llonllo da xhinnj, zan cha' to be'nne bi llone' da xhinnj rao xti'lle' na', nakse' be'nn wen, na' wzoekzere' nnebia' kwine' cha' ka'. 3Kate llgo'llo to ya lloa' kabay nench llonnba' latj llo'xlloba', na' llejba' gateze lle'nello chejrenlloba'. 4Leska' be'nn ka' llsa'a barco xhen ka', llonrén ake' llin to yay da'oze da llsa'a ake'n nench chejen gateze lle'n akre', la'kze cha' ll-lli'y to be' xhen len. 5Ka'kzen' naken ke roll-llon'. To da da'o rizzen' naken, na' llak nnerenllon di'll za'ke. Na' ka nak to yi' da'o riz, wak wzeyen to ya'da'o xhen, ka'kzen' naken ke roll-llon' kate nnerenllon di'll xhinnj. 6Roll-llon' naken to da llonll da xhinnj xhen rao doxhen kwerp kellon'. Roll-llon' naken ka to bel yi' da llra' to ni na'ze, llzeyen biteze da de, le cha' lloe'llo di'll xhinnj, llonen gan nench sollo gonllo da xhinnj doxhente nbanllo. Na' katen' nnello, naken ka da za'a gabilen'. 7Llak llnebia'llo yeololte bayi'xe, ba zo tap nia'na'a, ba zo xire, ba nxhob le'e, na' ba lla'a lo nis. Ba bzo be'nn maxh leakba'. 8Zan ka nak roll-llon' nono zo be'nn soe len, nench bi we'renllo di'll xhinnj. Le zoteze zon lloe'n di'll xhinnj, na' di'll xhinnj dan' lloe'n, na' naken ka yerb ke to bel znia. 9Ren roll-llo na' llonllo xhen Dios be'nnen' nak Xallo. Na' lekze kone roll-llo na', nello yel ya' ke lwelljllo, be'nn ka' ben Diosen' kan' nak Le'e na'. 10Lloa'llo na' ll-lloj di'll wen kat llalwill-llo Diosen', na' lekze na' ll-lloj di'll xhinnj kat nnechachllo ke lwellj be'nnachllo. Be'nn bi'che, da ni bi llaya'l gonllo. 11Nnézello ga llar nisen', bi gare nis da nak sia gan' llar nis zbapj. 12Be'nn bi'che, leska' to yay higo bi llbian daxhix nzi'i aceituna, na' yay uvas ni ke kwiazen higo. Na' leska' gan' llar nisen', kere ware nis da nak sia ga llare nis zbapjen'. 13Cha' nol re' nnere nakre be'nn si'n llejnie're xti'll Diosen', llaya'l gonre yeolol kan' llazra'll Dios na'. Llaya'l gonre da wen, na' bi yeyoe'raoze kwinre, na'llen' nroe'n nakre be'nn si'n. 14Zan cha' llwie lwellj be'nnachre, na' lle'nere gakre be'nn braoll ka be'nn lwelljre ka', bi llaya'l nnere nakre be'nn si'n, le ziye'zren cha' ka' nere. 15Bi napre yel si'n da za'a yebá, le xhbab keré na' za'n ke daxi'on, na' nna llonre da xhinnj kon kan' ne ra'llda'ore na', kan' llon be'nn ka' bi nombia' Dios. 16Le gan' llwie lwelljllo, na' llakyollrén lwelljllo, ganna' llroe'n bi llejnie'llo kan' llonllo, na' llonllo biteze da xhinnje. 17Kat llonn Diosen' lli'o yel si'n ke'en, lle'nello gonllo yeolol da wen. Lle'nello sorén lwelljllo nbaraz, na' nakllo be'nn xhenra'lle, na' wxhexj yichjllo nench wzenay ke lwelljllo. Na' leska' yeya'chra'll lwelljllo, na' gonllo da wen ke ake', na' toz ka gónello noteze be'nne. Na' biteze da gonllo, gonllon do ra'll-llo. 18Na' cha' llawello so kwez be'nne nbaraz, na' llakrenllo yezikre be'nne, nench so kwez ake' nbaraz, na' llakrenen nench gon be'nn ak da wen.

will be added

X\