Hebreos 9

1Diosen' golle' da xozxta'ollo ka' kana', gakrene' leake' nench gak wen ke ake' cha' gon ake' kan' ne ley ke'e na'. Na' chak nna llon da nellen' llin, dan' golle' leake' kana', goll Diosen' leake' akren' gon ake' wxenra'll ake' Le'e, na' akren' gon ake' yoda'o gan' wxenra'll ake' Le'e yellrio ni. 2Ben ake' yoda'on, na' brej ake'n chop kwenre, na' to kwenen goken gan' llo' bxoz ka', na' ganna' bzoa ake' to kandler, na' to mes ga bkwa'a ake' yet xtir da nak ke Dios. Na' bsi'i ake'n Latj La'ye. 3Na' bze ake' to ra'll lo yo' na', nench goken chopre, na' dan' ye to na', bsi'i ake'n Latj gan' Llroe'rao Dios. 4Na' lo da wllope na', bze ake' ye to mes de ya cha'o dan' nzi'i oro, ga bzey ake' yare, na' ye to kaj da bwazj ake' ya cha'o dan' nzi'i oro doxhente. Na' lo kaj na' bro' ake' to ye's de ya cha'o nzi'i oro, ga bro' ake' ra't yet xtir dan' nzi'i maná, na' bro' ake' xhis ke da Aarón na', dan' baga'a. Na' leska' bro' ake' yej ra'y ka', dan' byoj yeolol di'llen' bne Diosen' gon ake' nench gakrene' leake'. 5Na' ko'll kaj na', bzoa ake' chop angl be'nn llroe'rao da nak ke Dios, nench nroe'n zokze Diosen' gan' xhoa kajen'. Na' nna' bi llonen bien we'llo doxhen di'll kan' nak da ki. 6Bayoll ben ake' yoda'o na', bni't ake' da ka' loe na', na'll byo' bxoz ka' yeo lla lo latj la'y nell na', dan' le zote kate llo'llo, le chop kwenren' brej ake' yo'n, na' ben ake' kan' goll Diosen' leake' gon ake' we'xhen ake' Le'e. 7Na' loe da wllope na', toze bxoz brao na' gok byoe' loen' tweje rao twiz. Na' ka byoe' loe na', benen bien be'xe' llen ke bayi'x ka', bllie'n rao kajen' nench bazi'xhen Diosen' ke do'l ke'e, na' bazi'xhente' ke be'nn yobre be'nn Israel ka', ni ke da xhinnj ke ake' dan' ben ake' bi gokbe'e akre' na'. 8Na' dan' bi de latj cho' noteze be'nne lo da wllope na', Spíritu ke Diosen' llzejnie'n lli'o, bi nna gak cho' be'nnach gan' nak Latj gan' Llroe'rao Diosen', cha' nna llon yoda'o nell na' llin yellrio ni. 9Na' yeolol dan' llon bxoz ka' lo yoda'o na', llroe'n lli'o zollo nna' kan' llak yebá gan' zo Diosen'. La'kze da zan da lloe' be'nne Diosen', na' bayi'x zan llot ake' lloe'xhen ake' Le'e, bibi yel wak nsa'a da ka' nench nnez akre' bibi do'l nap ake' rao Dios. 10Na' ka nak dan' llon be'nn Israel ka' lo yoda'on, naken ke no yel wao, no nis, na' llayib kwin ake', na' billre da za'k ke kwerp ke ake' na'ze. Na' ba benen llin chak bi nna yecha'a Diosen' dan' bnao ake', na' koe' da kob na'. 11Na' nna' ba ben Criston' to da wen kello, ka naken ba nake' bxoz brao kello. Na' zoe' yebán' nake' bxoz kello rao Dios, na' gan' zoe'n za'kllen ka yoda'o da ben be'nnach yellrio ni. 12Na' bi be'xe' llen ke no chib no bell da'o, kan' byoe' bnnabe' nench bazi'xhen Diosen' do'l kello ka', kwinkze' be'e latj bet ake' Le'e, brarj xchene'n ni ke lli'o to chi'ze le' yay cruzen', ka'n gok byoe' gan' llia Diosen', na' bake'e do'l kellon' ke chnare. 13Ley dan' bzoj da Moisésen' nyojen, nen lle'nen wlli' bxozen' be'nn Israel ka' no xchen chib, na' no xchen bell, na' llchix ake'n de, da llaga'nn kat llzey ake' to vak da'o. Len llayiben leake' chde'jze. 14Zan xchen Criston' dan' badrarje' ni ke lli'o, za'kllen ka xchen bayi'xe, le len na' llayonen yichjra'llda'ollon' yall ke da xhinnj ba benllo. Ke len na' bill nlloy kellon' gatllo ni ke da xhinnj kello, na' sokzllo we'raollo Dios be'nnen' zo ke chnare. Spíritu ke'e na' gokrenen Criston' bzane' kwine', na' bake'e da xhinnj kellon', na' bibi do'l ke Criston' de. 15Criston' badrarj xchene'n nench bzorao llak da koben', dan' bne Diosen' gone' nench sollo nbaraz rawe' na'. Na' ba bxie' da koben' nench balteze be'nnen' ba breje', yellín ake' gan' llie' na' ke chnare. Na' dan' got Criston' badrarj xchene' na', na'llen' wnitrawe' do'l xhia ke dan' ben be'nn ka', chak nna llon llin dan' bdixjwe're' da nell, dan' bne'e gone' na'. 16Kat to be'nne ba blise' to yich da de lloe' di'lle, kat ba go'tbia' ba got be'nnen' ben dan' lloe' di'll na', kana'll gak kan' nen na'. 17Le to da de lloe' di'll, bi gak kan' nen na', chak nna zo be'nnen' ben len na'. Kat ba gottelle', kana'llen' gak kan' nen na'. 18Na' ka'n gok ke da nell dan' goll Diosen' da xozxta'ollo ka' gakrene' leake'. Ke len na' bllie' bia'a brarj ake' xchen bayi'x nench bxhen. 19Ka bayoll be'rén da Moisésen' da xozxta'ollo ka' di'll ke yeolol dan' bne Diosen' gon ake' kan' ne ley ke'e na', na'll blli' da Moisésen' leake' xchen bell da'o, na' xchen chiv da'o dan' nchix nis. Bllie'n leake', na' benrene' llin yich xha xhi're da nben da xhna, na' ren to xhis yi'x da'o dan' nzi'i hisopo. Leska' bllie'n rao yich ka' gan' nyoj ley ke'e na'. 20Na'll goll da Moisésen' leake': “Llen ni llroe'n gaken da li kan' ba bne Diosen' gone' gakrene' re'.” 21Leska' bene' bllie' llen na', lo yoda'on, na' billre da ka' benrén ake' llin gan' be'rao ake' Diosen'. 22Leyen' bzoj da Moisésen' nllian bia'a wlli' bxozen' llen rao yeololte bi da llonrén ake' llin, nench gaken yall rao Diosen'. Leska' ne leyen' cha' bi nna larj llen, bi yezi'xhen Diosen' ke do'l ke be'nnachen'. 23Ka'n gok byalljen wlli' ake' xchen bayi'x lo yoda'on, na' bayonen yall bi da ka' llonrén ake' llin lo yoda'on, nench ben ake' llin rao Dios na', na' yoda'on naken ka to da llzejnie'n kan' nak yebá na'. Na' dan' de yebá na', byalljen to llen da za'kll. 24Gan' byo' Criston' kere naken to yoda'o da ben be'nnach, dan' llroe' kan' nak yebán'. Le'en bayepe' yebán', na' bayoe' gan' llia Dios na', nench nne'e rorazllo rawe' na'. 25Bxoz brao ke be'nn Israel ka', llo' ake' yoda'on twej rao to iz gan' nzi'i Latj gan' Llroe'rao Dios, na' ll-lli' ake'n xchen bayi'xe, zan Criston' tozen' be'e latj bet ake' Le'e brarj xchene'n kere da zan ras. 26Chenak byalljen brarj xchene'n zan ras, ba gote' zan ras kan' bxhe yellriote chenake. Tozen' badrarj xchene'n kan' bne Diosen' ba bllin lla ke'e, nench llak llake'e do'l ke be'nnach. 27Kan' ba bdixj Diosen' len ke be'nnachen', tozen' gate', na'll te na' nne Diosen' ke totoe' cha' sa'kzi'e o cha' yezie' banez. 28Ka'n gok ke Criston' be'e latj gote' nench llake'e do'l ke be'nnach. Na'll llin lla yede' da yobre, kere nench yeke'e do'l ke be'nnach, zan nench yesre'e be'nn ka' bexh Le'en.

will be added

X\