Hebreos 7

1Melquisedec na' goke' be'nn wnebia', na' bnebie' gan' nzi'i Salem, na' Dios be'nnen' nake zeraoze be'nn brao, breje' le'e goke' bxoz. Na' Abraham na' zaze'e rao wdile gan' jene' gan ga'y be'nn wnebia', na' Melquisedeken' jatile' le'e, na' benla'ye' le'e. 2Na' kan' zaza'a Abraham na', zanse'e da jatope' da bene' gan rao wdil na', na' bene'n chi kwen, na' be'e to kwen ke bxoz Melquisedeken'. Na' Melquisedec na' zeje di'll “be'nn wnebia' zej lixheje”. Na' goke' be'nn wnebia' ke be'nn ka' lla'a gan' nzi'i Salem, zeje di'llen' “be'nn wnebia' ke be'nn zjani'te nbaraz”. 3Bi nyojen cha' no gok xaxhna' Melquisedeken', na' cha' no gok xozxta'we', na' ni ke nyojzen bat gorje' na' bat gote'. Na'llen' nello Melquisedeken' nake' ka rebze Xhi'nn Diosen', na' nake' bxoz ke chnare. 4Na' lewiá ke ka be'nn braon' gok bxoz Melquisedeken'. Ke len na' brej da xozxta'ollo Abraham na', to kwen rao chi kwen dan' jatope' rao na'a be'nn wnebia' ka', na' be'en bxoz Melquisedeken'. 5Na' da xozxta'ollo be'nn ka' gorje rao dialla ke da Levín', be'nn ka' gok bxoz ke yell Israel na', bchixhj ake' to kwen weje rao chi kwen yeolol bi da go't ke yezikre be'nn wrall ke ake' ka', le ka'n nyojen le' ley dan' bzoj da Moisésen'. Na' yeololkze gok ake' dialla ke da Abraham, bxoz ka' na' yezikre be'nne. 6Na' Melquisedeken' la'kze bi gorje' rao dialla ke da Levín', Abraham na' be'e le'e to kwen weje, rao chi kwen da ka' jatope' na', na' Melquisedeken' benla'ye' da Abraham na', be'nnen' bcheb Diosen' gonla'ye'. 7Na' nnézello be'nnen' llak llonla'ye' be'nn yobre, za'klle' kerke be'nnen' llak la'y na'. 8Na' be'nn ka' nak bxoz kan' ne ley dan' bzoj da Moisésen', lloe' ake' leake' to kwen weje rao chi kwen rao yeolol bi da de ke ake', na' bxoz ka' nak ake' lwellj be'nnachllo be'nn llat. Na' ke bxoz Melquisedeken', xti'll Diosen' lloe'n di'll ke'e ka to be'nn nna nbankze'. 9Na' dan' be'e Abraham na' le'e da ka', wak nnello da Leví na'n be'e Melquisedeken' to kwen weje rao chi kwen da ka'. 10Le bderen' gorj Levín' rao dialla ke da Abraham na', na' Leví na'n goke' xozxta'o be'nn ka' gok rao na'a ake', btop ake' da ka' be'e be'nn Israel ka' ke Diosen'. 11Diosen' be'e be'nn Israel ka' ley ke'en kana', na' bxoz ka' gorj rao dialla ke Leví, be'nn ka' gok xhi'nn dialla ke be'nnen' golle Aarón na', benrén ake'n llin. Bixha bxoz ka' bibi gok gon ake' nench gak yichjra'llda'o be'nnachen' yall rao Dios. Ke len na' byallj yed ye to be'nn nak bxoz kello ke chnare, na' Le'en nake' ka bxoz Melquisedec na', kere ka da bxoz Aarón. 12Na' ka nak ba zo bxoz ke chnare kello, ke len na' leska' byalljen blla'a leyen'. 13Le Xanllo Jesúsen' be'nnen' nak bxoz kello, bi gorje' rao dialla ke da Levín', le nono gok bxoz rao yeolol be'nn gorje lo yo' rill Jesúsen'. 14Le nnézello Xanllo Jesúsen' gorje' rao dialla ke da Judá, na' da Moisésen' bi bzoje' le' leyen' gan' nen be'nn garje rao dialla ke da Judán' gake' bxoz. 15Na' nakbie'kze ba blla'a leyen', le ba zo be'nnen' nak bxoz kob kello, na' nake' ka bxoz Melquisedec na'. 16Bi gorje' rao dialla ke da Leví kan' gok bxoz ka', be'nn ben llin kan' ne leyen', zan ka nake bxozen' bne Diosen' yede', naplle' yel wak le chras bi gate'. 17Kin' nyoj dan' bne Diosen' ke'e, nen: Nako' bxoz ke chnare, kan' nak bxozen' re Melquisedec. 18Na' bxoz ka' bne Diosen' bni't kana', bill noe' latj so ake' nna', le dan' bllia leyen' bia'a gon ake', bi gok yeka'n da xhinnj ke be'nnach to chi'ze. 19Na' lekze bi gok gon leyen' gak yall yichjra'llda'o be'nnach rao Diosen'. Zan nna' ba llakll wen kello, le ba zo bxoz kello, be'nn ba baka'a do'l xhia kello to chi'ze, nench llak lljabi'yllo gan' zo Diosen'. 20Bzoa Diosen' kwine' nench nnézello da li zokze Jesúsen', na' nake' bxoz kello. 21Le bi bzoa kwin Diosen' kan' bwa'le' xhi'nn dialla ke Aarón na', gak ake' bxoz. Le nyojen kan' golle' Jesúsen' nen: Diosen' ba bzoa kwine' nne'e da li bi wche'e kan' golle' Le'e gone': “Nako' bxoz ke chnare, kan' nak bxoz be'nnen' re Melquisedec.” 22Ke len na' zo Jesúsen' llone' nench nnézello gakrén Diosen' lli'o ke chnare kan' bne'e gone' na'. Kan' bne'e gakrene' lli'o nna', za'kllen ka dan' golle' xozxta'ollo ka' kana'. 23Na' be'nn ka' gok bxoz kan' ne ley dan' bzoj da Moisés na', gok ake' be'nn zan, le ka got tweje', le bazoa akte' roraze' be'nn yobre. 24Zan ka nak Jesúsen' zoe' ke chnare, ke len na' nake' bxoz kello ke chnare. 25Na'llen' llak llasre'e lli'o, na' wak nnabllo rao Diosen' yezi'xhene' kello, ni ke dan' zokze' ke chnare llnnabe' okré kello rao Diosen'. 26Jesúsen' nake' be'nn yálljello, gak bxoz brao kello nench gakrene' lli'o, le nake' be'nn ra'llda'o yall. Bibi da xhinnj none', na' bibi do'l nape'. Nlla're nake' ka be'nnach be'nn llon da xhinnj. Jesúsen' ba bayepe' llie' gan' llia Dios na'. 27Bi nake' ka bxoz brao ka' blla'a kana', be'nn ka' tlla tlla baso'te bayi'x, brarj ake' xchenba' nench llnnab ake' yezi'xhen Diosen' ke do'l xhia ben ake'. Llayoll na' na'll llnnab ake' ke yezikre be'nn Israel ka'. Na' Jesúsen' chniaze bzane kwine', ni ke xto'l be'nnach, bet ake' Le'e le' yay cruzen'. 28Be'nn ka' gok bxoz brao kan' ne ley dan' bzoj da Moisésen', gok ake' be'nn wen da xhinnj kan' nak nollre be'nne. Na' kan' ba gok zan iz bzoj da Moisésen' ley na', na'll bzoa kwin Diosen' da li to chi'ze zokze Xhi'nne' Jesúsen', nake' bxoz brao kello. Na' Le'e zoe' ke chnare, na' nak yichjra'llda'we'n kan' llazra'll Dios na'.

will be added

X\