Hebreos 5

1Yeolol be'nn ka' ba gok bxoz brao ke yell Israelen', be'nn brej lwellj be'nnach ake, gok rao na'a ake' lljasán ake' bi da lljasán ake' rao Dios na', baso'te' bayi'x ak, brarj ake' xchen akba' nench bazi'xhen Diosen' do'l xhia ke da xozxta'ollo ka'. 2Na' bxoz ka' bdap ake' yel llxhenra'll ke be'nn bi nna chejnie' kan' llaya'l gon ake' na', na' ren be'nn ka' ba nxoayay da xhinnjen' leake', le lekze be'nnach be'nn wen da xhinnj leake'. 3Ke len na' benen bien, bxoz ka' baso'te bayi'x ak, na' brarj ake' xchenba', nench bnnab ake' yezi'xhen Diosen' da xhinnj ke ake'n ren da xhinnj ke yezikre be'nne. 4Na' ni to bxoz ka' bi bayoe'rao kwin ake', na' bi brej kwin ake' gak ake' bxoz brao, Dios na'kzen' llbej leake', totoe' gak ake' bxoz brao kan' bene' breje' da Aarón. 5Ka'kzen' gok ke Criston', bi bayirje' akre gone' nench gake' xhen, ni ke brejze kwine' gake' bxoz brao, Dios na'kzen' breje' Le'e, na' golle' Le'e: Rwe'n nako' xhi'nna', nna' lla ba broe'ra' bzoa' rwe'. 6Na' ga yobre nyoj ye to da bne'e: Rwe' nako' bxoz ke chnare, kan' gok bxoz be'nnen' re Melquisedec. 7Na' Criston' chak bde'e yellrio ni, balwille' Xe'e Diosen' be'nnen' nape' yel wak nench yesre'e Le'e bi gate', na' bnne'e zillje bllelle' bnnabe' gakrene' Le'e. Na' bxhexj yichj Criston', bene' kan' bne Xe'e na', na'll Xe'e Diosen' bzenaye', na' gokrene' Le'e nench bi bllebe' yel goten'. 8Na' Criston' la'kze nake' Xhi'nn Dios, bllayraokze' yeolol da ka' gok ke'e, na' bzoe' xti'll Diosen' nench byejnie're' kan' llak ke lli'o be'nnache. 9Na' bayoll gok ke'e yeolol da gokra'll Diosen', na'llen' gope' yel wak, be'e yel llasrá ke yeolol be'nn wzenay ake' ke'e. 10Kan' naken Dios na'n, breje' Le'e nake' bxoz brao, nake' ka bxoz Melquisedec. 11Nna dell da nnia' re' ke da ki, na' to bni' naken nnia'n, na' chejnie'ren, le bill lle'nere wzenayren. 12Da xhen ba gok nxenra'llre Criston'. Ba go'l wzejnie're be'nne xti'll Diosen' chenake, na' latj wzejnie'ren na', nna yálljzere no wzejnie' re' da yobre, ka da ka' bsedre nellte. Ke len na' nakre ka to bida'o nna lla'll, latje ba llaya'l gaobe' yel wao. 13Na' be'nn ka' nna yallj wsed akre' leake', nak ake' ka to bida'o nna lla'll, bi nna chejnie' akre' xti'll Diosen' kwasro, nench gon ake' da zej lixhej rao Dios. 14Na' dan' ne xti'll Diosen' da nakll bni', naken ka to yel wao da llao be'nn gore. Na' be'nnen' ba llejnie' len na', wayakbe're' kat bi da yenre' cha' naken da wen o cha' naken da xhinnj, le ba yo'rawe' llzenaye' ke Dios.

will be added

X\