Hebreos 4

1Na' lekze ni ke lli'on bne Diosen', be'nn chejle' xti'lle'n nni't ake' nbaraz yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'll Le'e. Ke len na' llaya'l bi gakllo wedenay rao Diosen'. 2Lli'o ba bénello Di'll Wen na', nench gak yerallo rao da xhinnjen', ka di'll dan' bene da xozxta'ollo ka' kana', na' di'll dan' ben akre'n, bibi de benen ke ake' le bi byejle' ake' ke'e. 3Na' lli'o llejle'llo kan' ne Dios na', ba zokzllo nbaraz llazi'ra'll-llo kan' llazi'ra'll Le'e. Na' nyoj dan' bne'e ke da xozxta'ollo ka', bne'e: Na'll goklla'a ake' bdichjbia', bnia': “Kbat si'i ake' banez yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'lla' nada'.” Diosen' bzorao llazi'ra'lle' kan' bayoll bxie' yellrion'. 4Na' zo ra't gan' nyoj xti'll Diosen' kan' bene' lla gallen', nen: Kat bllin lla gallen', billbi ben Diosen', kon bzoe' nbaraz bazi'ra'lle'. 5Na' leska' nyoj kan' bne'en, nen: Kbat si'i ake' banez yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'lla' nada'. 6Na' nna naken da li, bal be'nn bi nna chejle' ake' xti'll Diosen', na' ni't ake' bi nna so ake' nbaraz yezi'ra'll ake', kan' llazi'ra'll Le'e, na' be'nn ka' bene Di'll Wen ke'en kana' bi byejle' ake', na' bi gok yezi'i ake' banez yezi'ra'll ake', yel bi bzenay ke ake' na'. 7Bde na' bne Diosen' da yobre: “Nna' wak yezi're banez yezi'ra'llre.” Na' bene' nench bzoj da rey Daviden' da ni, nen: Cha' nne Diosen' re' nna', bi gakre be'nn ra'llda'o war. 8Da Josuén' bche'e da xozxta'o be'nn Israel ka', gan' bxhi'i ake' yellrio dan' be'e Diosen' leake', na' bibi gok gone' nench nni't be'nn ka' nbaraz yezi'ra'll ake'. Ke len na' bdere be'e Diosen' di'll, bne'e wllin lla cha'a be'nn yezi'i ake' banez yezi'ra'll ake'. 9Ke len na' ba brej Diosen' be'nne nench gak ake' rallne'e, leake'n nni't ake' nbaraz yezi'ra'll ake' ka nbarazen' bzo Le'en. 10Na' be'nn ka' ba llazi'ra'll ake', bill llon ake' ka nen ke ake', llazi'ra'll ake' kan' llazi'ra'll Diosen', ka bayoll bxie' yeolol da zjadé. 11Na'llen' llaya'l we'la'll-llo chejle'llo xti'll Diosen' do yichj do ra'll-llo, nench yezi'llo banez yezi'ra'll-llo kan' llazi'ra'll Dios na', bi gak kello kan' gok ke be'nn ka' bi byejle' xti'lle'n kan' ben da xozxta'ollo ka'. 12Xti'll Diosen' napen yel wak yekoben yichjra'llda'o be'nn llzenay len. Llazen lo yichjra'llda'ollo, na' llonllen ka to spad da nla llop la' rawe, le llroe'n lli'o cha' llzenayllo ke Diosen' o cha' ke kwinllo, na' llzejnie'n lli'o ka xhbab da yo' lo yichjra'llda'ollon', na' ren yeolol da zera'll-llo cha' naken da wen o cha' naken da xhinnj. 13Bibi de da nga'ch rao Diosen'. Le'en nnezre' yeololte da yo' lo ra'llda'ollo, na' wllin lla kat nnabyollre' lli'o ke yeolol da benllo. 14Jesúsen' be'nnen' nak Xhi'nn Diosen' ba bayepe' yebá, na' llie' gan' llia Dios na'. Nake' bxoz brao kello be'nn le zerawe za'ke'. Ke len na' llaya'l seteze sello wxenra'll-lloe' kan' ba bnello gonllo na'. 15Jesúsen' be'nnen' nak bxoz brao kellon', llakbe're' bi da ka' nak da zed kello, le daxi'on gokra'llen wko'yelen Le'e gone' da xhinnj, na' la'kze bllayrawe' ka ya'nnen' llayrao lli'o, na' bi bene' da xhinnj. 16Ka naken nake' bxoz brao kello, na' llaya'chra'lle' lli'o, na'llen' llaya'l yelwill-llo Diosen' gan' llie' na', bi llebllo we'renlloe' di'lle, nnabllo yezi'xhene' kello, na' gakrene' lli'o, le nllie're' lli'on.

will be added

X\