Hebreos 3

1Be'nn bi'che, ba brej Diosen' lli'o nakllo rallne'e, na' llaya'l lljadinra'll-llo Xanllo Jesucristo be'nnen' bse'le'. Nake' bxoz brao kello be'nnen' llonlira'll-llo. 2Jesúsen' bene' kon ka ya'nnen' bne Dios, be'nnen' bse'l Le'e chak bde'e yellrio ni, ka'kzen' ben da Moisésen' kan' gokrene' da xozxta'ollo ka' kana', be'nn ka' gok dialla ke Dios. 3Na' Jesúsen' llaya'l si'lle' yel bara'nn ka da Moisésen', ka to be'nn llon to yo', llaya'l si'lle' yel bara'nn kerke be'nnen' zo chelteze lo yo' na'. 4Le yeololte yo' ak, zo be'nn ben len, na' Dios na'kzen' ben yeolol da de. 5Da Moisésen' goke' ka to be'nn wen llin ke Dios, bene' kon kan' bne Dios na', nench gokrene' da xozxta'ollo be'nn ka' gok dialla ke Dios na'. Na' le'en be'e di'll ke da ka' za chixjwe' Diosen'. 6Na' Criston' nake' Xhi'nn Dios, na'llen' bzoe' xti'lle'n, na' nake' xan yeolol lli'o nak dialla ke Dios. Na' ka'n naken cha' sechichllo wxenra'll-llo Diosen' doxhente, na' llawello nnézello gak wen kello. 7Ke len na' llaya'l wzenayllo kan' ne Spíritu ke Diosen' gan' nyoj di'llen' nen: Cha' re' yénere kate nne Diosen' re', 8bi gakre be'nn ra'llda'o war, kan' baso'n be'nn ka' kana', bi bzoa ake' xti'lle'n kan' bda'ba'y ake' Diosen' latj dachen'. 9Na' bda'ba'y xozxta'ore ka' nada', la'kze bre'e aktere' kan' ben akre' rao choa (40) iz. 10Na'llen' goklla'a be'nn ka' blla'a ganna', na' bnia': “¿Gara dara yichjra'llda'o ake'n, bi lljadinra'll ake' nada'? Na' bill nao ake' xhnneza'n, gon ake' kan' lle'nra' na'.” 11Na'llen' blla'a ake', na' bdichjbia' ke ake' bnia': “Kbat si'i ake' banez yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'lla' nada'.” 12Be'nn bi'che, lewiá ke we're latj nnebia' da xhinnjen' re', nench ke lloj yichjre bill wxenra'llre Dios be'nnen' zo ke chnare. 13Nna' chak nna de latj wxenra'll-llo Dios, lewnneyoe lwelljre yeo lla, nench ke siye'e da xhinnjen' re', na' gakre be'nn ra'llda'o war. 14Da li gakllo Criston' txhen, cha' nna zollo nxenra'll-lloe' kate llinte lla gatllo, kon cha' nxenra'll-lloe' kan' bxenra'll-lloe' da nellte. 15Xti'll Diosen' nyojen nen: Cha' yénere kate nne Diosen' re', bi gakre be'nn ra'llda'o war kan' baso'n da xozxta'ore ka' kana', bi bzoa ake' xti'lle'n. 16Na' dan' nen ka', lloe'n di'll ke da xozxta'ollo ka' babej da Moisésen' gan' nzi'i Egipto. Ben akre' kan' goll Diosen' leake', na' bi bzenay ake', bdilrén ake' Diosen'. 17Ke len na' goklla'a Diosen' leake' choa iz, ni ke da xhinnjen' ben ake' na', na' wasa't ake' kan' nna lla'a ake' latj dachen'. 18Be'nn ka', bi bzoa xti'll Diosen', bdichjbia' Diosen' ke ake', bne'e bi si'i ake' yel nbarazen', yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'll Dios na'. 19Na' llroe'n bi byejle' ake' ke Diosen', ke len na' bi gok so ake' nbaraz yezi'ra'll ake' kan' llazi'ra'll Le'e.

will be added

X\