Hebreos 2

1Dan' nak Xhi'nn Diosen' be'nn za'kll ka angl ka', llaya'l wzenayllo xti'lle'n do yichj do ra'll-llo ka dan' ba bénkzello na', le wanra'll-llon cha' bi wzenayllon do yichj do ra'll-llo. 2Gokra'll Diosen' wzenay da xozxta'ollo ka' ke ley ke'e dan' bdixjwe' angl ka'. Ke len na' be'e Diosen' yel llza'kzi' ke ake' da llaya'l gak ke totoe', dan' bi bzenay ake' ke'e na', ben ake' kon da bnen ke ake'. 3Kere da yerallo, bi si'llo yel llza'kzi' dan' gonne' kellon', cha' bi wzenayllo xti'll Xanllo Jesúsen', Le'e bene' da za'k nench basre'e lli'o. Kwine' bdixjwe're' da nelle, na' be'nn ka' bene kan' bne'e na', ba broe' akre' lli'o naken da li. 4Leska' ni ke Dios na'n ben ake' da yebánello, na' be'e leake' zan yel wak, na' kone Spíritu ke'e na', ben ake' zan da wen. Na' da ka' yeololen gok kon kan' bne Dios na', nench bnnézello xti'll Xanllon' naken da lixheje. 5Kere angl ka' nnebia' kat llin lla ga't yellrio koben' dan' lloe'llo xti'll na'. 6Na' nyoj ra't le' xti'll Diosen' gan' be'rén to be'nne Le'e di'lle, bne'e: ¿Noxha nak neto' be'nnachen', lli' yichjo' neto'? Na' ¿bixchen badzenia'na'o llakreno' neto'? 7Na' angl ka' nak akte' ye ra't be'nn brao ka be'nnache. Beno' nench be'nnachen' nake' be'nn za'ke nench llake' xhen, na' gap ake' le'e bara'nne. Na' beno' nench gak yeolol da zjadé rao na'a be'nnach. 8Na' ben Diosen' nench ni't yeolol da de xhnia' be'nnache, bibi bkwa'nn Diosen' da bi broe' rao na'a be'nnache, la'kze bi nna re'llo gak yeololen rao na'a be'nnachen'. 9Na' yeololte ba yo'kze rao na'a Jesúsen', la'kze chak bzoe' yellrio ni, gokll angl ka' brao ka Le'e. Na' nna' ba bzane' kwine' gote', na'llen' ba ben Diosen' llaklle' xhenll ka leake' nench nakbie' nake' be'nn za'ke. Le dan' nllie' Diosen' lli'o be'nnach, ke len na' be'e latj got Jesúsen'. 10Diosen' bene' be'nnache, na' yeolol da zjadé, nench wxenra'll-lloe'. Na' bene' wen ke lli'o, le lle'nre' be'nn zan gak ake' xhi'nne', na' yellín ake' gan' llie' na', gan' yo' beni' xhen, na' bllie' bia'a bxha'kzi' Jesúsen' nench basre'e lli'o ke chnare. 11Jesúsen' ba bene' lli'o rallna'a Dios, na' nakllo Jesúsen' txhen nakllo xhi'nn Dios. Na'llen' bi llaye'e Jesúsen' ye'e lli'o nakllo bi'ch lwellje'. 12Da nyojkze, Jesúsen' golle' Diosen': We'rena' bi'ch lwellja' xti'llo', na' ren be'nn ka' ndop nxenra'll ake' rwe', gola' gona' rwe' xhen. 13Na'll bne Jesúsen': Nada' zoa' nxenra'll-lla' Diosen'. Na'll ne'e da yobre: Ganni zoa' txhen ren be'nn ka' bro' Diosen' rao na', be'nn ka' ba nake ka xhi'nna'. 14Lli'on ba bxhi'i Diosen' ka no xhi'nne', nakllo be'nn de be're ren llen, ke len na' gorjkze Jesúsen', nake' be'nn de be're ren llen. Na' dan' gote' na'n bzoere' bzoe' daxi'on chla're dan' nap yel waken' ll-lleyi'n be'nnachen'. 15Na' bene' da bill llebllo gatllo kan' lleb yezikre be'nnach ka', nna zo ake' nban ake', lleb ake' gat ake'. 16Na' dan' bede' yellrio ni, kere bede' gakrene' angl ka'n, bede' nench gakrene' lli'o nakllo xhi'nn dialla Abraham na'. 17Ke len na' benen bien goke' doxhen kan' nak lli'o be'nnach, nench goke' bxoz brao kello rao Dios, na' baya'chra'lle' lli'o. Bzane kwine' ballayrawe', ni ke da xhinnj kellon', nench na' wazi'xhen Diosen' kello. 18Na' dan' bllayrawe' kan' bko'yele daxi'on Le'e gone' da xhinnj, na' bi bene' da xhinnj, na'llen' nnezre' akren' gakrene' lli'o kat llko'yele daxi'on lli'o gonllo da xhinnj.

will be added

X\