Hebreos 12

1Ba bni't be'nn zan ben ake' da wen, ni ke dan' benlira'll ake' Dios na', na' dan' ben ake' na', llzejnie'n lli'o kan' llaya'l gonllo na'. Ke len na' llaya'l wkwasllo ka'le dan' ll-llon gonllo kan' llazra'll Dios na', na' kwej yichllo bi da xhinnj llonllo, le da xhinnjen' ziye'kzen lli'o. Na' llaya'l sokzllo gonllo kan' ne Dios na' bi yellie'llo. 2Jesús na' bene' nench bzorao llxenra'll-llo Diosen', na' gakrene' lli'o nench sokzllo wxenra'll-lloe' yellintello gan' llie' na'. Na' llaya'l sollo gonllo xhbab ke Jesúsen', kan' bdaora'lle' dan' bxha'kzie' kan' bda'a ake' Le'e le' yay cruzen'. Bi bda'ba'ye' bi dan' ben akre' Le'e, da zan da naken da zban kwis, le bnnezre' za gon Diosen' da yewere'. Na' nna' ba llia Jesúsen' llnebia'rene' Le'e. 3Llaya'l gonllo xhbab kan' bdaora'll Jesúsen' yeolol dan' bene be'nn wen da xhinnj ka' Le'e. Na' ka'kzen' llaya'l gaora'll-llo gonllo kan' lle'ne Diosen', la'kze cha' llákellon da war bi yellie'llo. 4Da zan da ba bllayraore dilrenre da xhinnjen', zan bi nna wrarj xchenre. 5¿Ba gonra'llre kan' ne Diosen', llnneyoere' lli'o ka llon be'nn llnneyoe xhi'nne'? Kan' nyoj xti'll Diosen' nen: Xhi'nna' da'o, bi gakro' bibi zejen dan' llonn Diosen' rwe', dan' za'kzi'o kat llono' bi da xhinnj, na' bi gakro' kat dile' rwe'. 6Le Xanllo Diosen' llzejnie're' yeolol be'nn nllie're', na' lloe' da za'kzi' be'nn ba none' ka xhi'nne' kat llon ake' da xhinnj. 7Llaya'l gaora'll-llo katen' llonn Diosen' lli'o da sa'kzi'llo, le llonre' lli'o ka llon be'nnachen' ren xhi'nne'. Le yeololte bida'o, llon xabe'n zi' kebe' kate llcha'be' le'e. 8Na' cha' bi llonn Diosen' da sa'kzi'llo kat llontezllo da xhinnjen', zeje di'll bi nakllo xhi'nne', le yeolol be'nne ba none' ka xhi'nne', lloe' le'e da sa'kzie' kat llonkze' da xhinnj. 9Yeololte xaxhna'llo basgore' lli'o yellrio ni, na' bago' ake' lli'o nez kat bi da xhinnj benllo, na' bdap aklloe' bara'nne, le ka' llaya'lkze gon ake'n. Bixha nna' yezikre llaya'l wzenayllo ke Xallo Diosen', nench na' ga't yel nban zejlikane kello. 10Xaxhna'llon' chollzen' basgor ake' lli'o, na' bago' ake' lli'o nez kon ka lle'n akre'. Zan Dios na'n nnezre' bi da nak wen ke lli'o, na' dile' lli'o llonne' da sa'kzi'llo, nench gakrenen lli'o sollo gonllo da wen, na' gak ra'llda'ollon' yalle kan' nak ke Le'en. 11Na' biteze da za'kzi'llo, chak llaken na', bi llazra'll-llo, zan kat ba bden na', llakrenen lli'o gonllo da zej lixheje, na' llakrenen sollo nbarazlle lo yichjra'llda'ollo. 12Ke len na' lesó legón kan' llazra'll Diosen' bi yellie're. 13Lesó legón da wen nench gakrenen be'nn ka' nna llakllejla'lle, akre gon ake' nench wzenay ake' ke Dios, bi kwej yichj ake' xti'lle'n. 14Leyeyirj ka gonre sorenre yeolol be'nn kwasro, na' lewzenay ke Dios nench gak ra'llda'oren' yalle, le nono yellín gan' llia Diosen' cha' bi nak ra'llda'we'n yalle. 15Legakrén lwelljre nench ni tore bi ganra'llre kan' nllie' Diosen' lli'o, le kat sollo bi gonllo kan' ne Diosen', llakllo ka to yay yi'x da bi lloe' latj chi'o bi da nazllo, na' ll-lli'oll da xhinnjen', na' ka' wakte be'nn zanll gon da xhinnj. 16Bi lljatilre no're bi nak no'r keré, na' be'nn byio bi nak be'nn keré. Na' bi wiere da nak da za'k rao Dios kan' ben be'nnen' golle da Esaú, bche'e ren yel wao, yel nak la'y dan' be'e Diosen' le'e dan' gorje' goke' be'nn nelle. 17Nnézkzere bde na' gokra'lle' yezie' dan' bene' rao na'a be'nn bi'che'n, na' billbi gok gone' yeyake'n rao ne'e, la'kze to bllelle' billbi gok gone'. 18Nlla'ren llak ke lli'o nna', kan' gok ke da xozxta'ollon' kana', kan' be'e Diosen' leake' ley ke'en. Kan' betje' rao ya' gan' nzi'i Sinaí, byechj bel yi' rao ya'n blle' llen, bayak xchole, na' bda be'. 19Ben akre' bllell trompeten', na' ben akre' be'rén Diosen' leake' di'lle. Na' blleb ake' kwis, na' go'tyoe akre' Moisésen' bill we'rén Diosen' leake' di'lle. 20Blleb ake' kwis, le ba goll Diosen' leake' noteze cha' lljabi'y rao ya' na', llaya'l got ake' le'e wda'a ake' le'e yej, leska' gon ake' la'kze no bayi'xe. 21Na' da nllebraz xhen na' gok rao ya'n, rente da Moisésen' bne'e: “Lleba' kwis, na' to xhiztita' kan' llaken.” 22Lli'o llonlira'll-llo Criston', ba naksllo txhen Dios be'nn zo zejlikane, na' ren yeolol angl ke'e ka' lla'a yebá llonxhen ake' Le'e, be'nn ka' nak be'nn zan kwis. Na' wak nnello ba jabi'yllo rao ya' gan' nzi'i Sión, leska' nzi'n Jerusalén da lli' yebá gan' zo Dios na'. 23Na' nakllo txhen yeolol be'nn lldop ll-llay llonlira'll ake' Jesucriston' gateze, be'nn nyoj ra ake' yebá na', le' libr ke Diosen'. Na' yeolol lli'o llonlira'll-lloe' na', nakllo ka to bi nell lo yo', bi si'i bien ke xaxhna'be'. Na' nakllo txhen Dios be'nnen' choyrawe' ke yeolol be'nnach cha' de do'l ke ake'. Leska' nakllo txhen be'nn ba wasa'te, be'nn gok be'nn wen rao Dios na', nna' ba nak ake' kan' lle'ne Dios na'. 24Na' nakllo txhen Jesúsen' be'nnen' brarj xchen, nench bzorao llak da koben' bne Diosen' gak gakrene' be'nnach. Na' brarj xchene'n nench bnitrao Diosen' do'l kellon'. Na'llen' za'kll xchen Jesúsen', ka xchen da Abelen' dan' brarje' kan' bet bi'che'n le'e. 25Da xhinnj kwis naken cha' bi wzenayllo ke Diosen' kate nne'e lli'o. Bene' nench bxha'kzi' da xozxta'ollo ka', kan' bi bzenay ake' xti'lle'n dan' be'rén da Moisésen' leake' yellrio ni kana', na' wsa'kzi'lle' lli'o cha' bi wzenayllo xti'lle'n, dan' lloe'rene' lli'o gan' zoe' yebá na'te. 26Le bxho' kan' betj Diosen' rao ya' Sinaín' nench be'rene' da xozxta'ollo ka' di'lle. Na' nna' ba bne'e: “Wllin lla kat gona' xo' ye to yellrio ni, na' kere yellrio nizen' xo', rente da llre'llo le' yebá na'n xiz aken.” 27Na' dan' ba bne'e gone' xo' ye to, zejen te ke yeolol da ka' ben Diosen' dan' llre'llo, zan bi te ke Diosen', na' ke yeolol da wen da llone' da bi llre'llo. 28Ke len na' llaya'l we'llo yel llioxken ke Diosen', dan' gone' lljazollo nbaraz gan' llnebie' na', na' kere da te ke da wen na' gak kello gan' zoe' na'. Leska' llaya'l gakbe'llo be'nn za'k nak Diosen', nench wxenra'll-lloe' do yichj do ra'll-llo kan' lle'nre' na'. 29Le Dios kellon' nake' ka to bel yi', na' ll-lleyie' da bibi za'ke.

will be added

X\