Hebreos 11

1Cha' nxenra'll-llo Diosen', nnézello wak da wen dan' bexhllo gak na', na' nnézello gon Diosen' gak kan' ne'e na', la'kze cha' bi nna re'llon. 2Bal be'nn xozxta'ollo ka' ba bde, bayazra'll Diosen' leake', le bxenra'll ake' Le'e. 3Dan' nxenra'll-lloe' na'n, llejle'llo kan' bnne Diosen', na' gok yebán' ren yellrio na'. Na' bi benrene' llin dan' llre'llo kan' bene' yeolol da ka' llre'llo na'. 4Kana' da xozxta'ollo Abel benlira'lle' Diosen', ke len na' Abelen' be'e Diosen' to da nakll da wen, kerke dan' be'e be'nn bi'che' Caín na'. Na' dan' bawé Diosen' dan' be'e Abelen' Le'e na', na'llen' bnneze Abelen' nake' be'nn wen rao Diosen'. Na' la'kze ba got Abelen', dan' bzoe' benlira'lle' Dios na', nake' ka to be'nn nna zo llnneyoe lli'o sollo wxenra'll-llo Dios. 5Na' lekze da xozxta'ollo Enoc bzoe' bxenra'lle' Dios, na' ke len na' bazi'i Diosen' le'e ka nna nbane'. Na' bi bre're' yel got, na' nollno bre'e le'e. Na' nyoj xti'll Diosen' nen, Diosen' bawere' kan' ben Enoken' chak bzoe' yellrio ni. 6Diosen' bi llawere' be'nn bi nxenra'll Le'e. Le noteze be'nn yelwill Diosen' llaya'l chejle' zokze', na' chejle' Dios na'n, we'e yel nban zejlikane ke noteze be'nn nnaben' do yich do ra'lle. 7Leska' da Noén', bxenra'lle' Dios, na' ka bdixjwe' Diosen' le'e ka da ka' za gak na', byejle' Noén' kan' goll Diosen' le'e na', na' bzenaye' bene' to barco gan' byoe' ren be'nn ka' lla'a ren le'e lo yo' ke'en, nench bi got ake' kan' babia nisen'. Na' dan' byejle' Noén' kan' bne Dios na', broe're' yezikre be'nn lla'a na', nap ake' do'le dan' bi bzenay ake' ke Dios. Na' lekze dan' bxenra'lle' Dios na', bne Diosen' ke'e, nake' be'nn wen rawe' na'. 8Da Abraham na' leska' bxenra'lle' Dios. Na'llen' bzenaye' kan' balwill Diosen' le'e, na' golle' le'e cheje' ga de to yellrio zi'te da gak ke'e. Na' byejle' la'kze bi nombie' latjen'. 9Na' Abraham na' dan' bxenra'lle' Dios na', jasoe' rall be'nn zi'te ga bne Diosen' gak ke'e. Na' bzoe' to lo yo' da lladobte, na' lekze lo yo' dan' lladob na', bzorene' xhi'nne' Isaaken', na' xhi'nn xhosoe' Jacoben', be'nn ki leska' goll Diosen' leake' gak yellrion' ke ake'. 10Abraham na' bzoe' breze' rao yellrion', le bnnezre' wllin lla yelline' gan' llia Diosen' gan' nak to yell wen da ben Dios da bi te ke. 11Na' Sara no'ren' nak no'r ke Abraham na', la'kze nake' be'nn will, na' ba nake' be'nn gore nench so xhi'nne', Dios na' bene' to yel wak nench bzo xhi'nne', le byejle' gonkze Diosen' kan' bne'e na'. 12Ka'n gok bzo xhi'nn da Abraham na', la'kze ba nake' be'nn gor kwis. Na'llen' gok xhi'nn dialla ke'en be'nn zan kan' nak berj ka', na' kan' nak yoxh da lli' lloa' nisda'o da nono llak wrab len. 13Yeolol be'nn ka' nxenra'll Diosen', bllin lla got ake'. Na' la'kze bi bxhi'i ake' da ka' goll Diosen' leake' na', bi gokllejla'll ake', na' blla'a ake' nbaraz byejle' ake' wllin lla gon Diosen' kan' bne'e na'. Na' ka' be'e ake' di'll nak ake' be'nn zi'te rao be'nn ka' lla'a rao yellrion', na' bibi rall ake' bzo yellrio ni. 14Na' dan' be'e ake' di'll bibi rall ake' zo yellrio ni, broe'n bzera'll ake' yellín ake' ga yobre gan' gak rall ake' na'. 15Chenak ben ake' xhbab yell gan' gorj ake' na', naksen rall ake', na' go't latj jayake' chenake, zan bi ben ake' xhbab ka'. 16Bzera'll ake' yellín ake' yebán', byejle' ake' na'len' nakse rall ake', bnnez akre' nakllen wen ka yellrio ni. Na'llen' bi lliye'e Diosen' gake' Dios ke ake', na' ba bencha'we' to yell ga lla'a ake'. 17Na' Abraham na' bxenra'lle' Diosen', na' bzoe' di'll kan' goll Diosen' le'e, le Dios na'n bwie' cha' gone' kan' golle' le'e, llaya'l got xhi'nne' Isaaken' rawe' na', nench gonxhene' Le'e. Na' ba zete' gote' xhi'nne'n la'kze bnnezre' goll Diosen' le'e: 18“Gona' nench nni't xhi'nn dialla ko'o be'nn gak xhi'nn dialla ke Isaaken'.” 19Abraham na' bachoyra'lle' gotebe', le nnezre' llak llasbán Diosen' be'nn wat. Na' Diosen' bi be'e latj gotebe'. Na' wak nnello basbanebe' radj be'nn wat la'kze bi gotbe'. 20Bde na' benlira'll Isaaken' Dios. Na'llen' bne Isaaken' Diosen' gone' wen ke xhi'nne' Jacob na' ren Esaú. 21Leska' da Jacoben' benlira'lle' Dios. Na'llen' kan' ba rez gate' na', bne'e Diosen' gone' wen ke xhi'nn xhosoe' ka', bi ka' gok xhi'nn da José. Na' blle'ke' bxhexj yichje'n be'xhene' Diosen' nchi'chteze to yay da'o. 22Da Josén' bxenra'lle' Dios, na' byejle' wllin lla yellach be'nn wrall ke'e ka' gan' nzi'i Egipton' kan' bne Dios na'. Na'llen' ka ba rez gate' na', golle' leake' yesa'a ake' llit ke'en kat yellach ake' na'. 23Kan' gorj da Moisésen', na' bxenra'll xaxhne'e ka' Dios, bi blleb ake' ka nak bi ben ake' kan' bne reyen' gon ake'n, bne'e llaya'l got ake' bida'o ke ake'n. Na' chonn be'o bkwa'ch akebe', le gokbe'e akre' nakbe' to bida'o wallejllo. 24Na' bi no'ren' nak xhi'nn rey na', bazie'be' basgorebe'. Na' ka ba blli'o da Moisésen', bi gokra'lle' gon ake' le'e ka xhi'nn bi no'r ke rey ke Egipto na', le benlira'lle' Dios. 25Ke len na' byazra'lle' bllayraorene' be'nn wrall ke'e ka', yeolol dan' bsa'kzi' be'nn Egipto ka' leake', na' bi gokra'lle' gonrene' be'nn Egipto ka' txhen, le nnezre' sete te ke yel llawé ke da xhinnj ka' llon leake'n. 26Byazra'lle' bllayrawe' kan' bllayrao Cristo na', nench bene' kan' lle'ne Dios na', bi bzera'lle' gak ke'e yeolol yel wnia' ka da ka' de ke be'nn Egipto ka', le bnnezre' wllin lla gon Diosen' yezie' banez. 27Na' dan' bxenra'lle' Dios na', bi bllebe' reyen' kan' ballach ake' gan' nzi'i Egipton', la'kze goklla'a reyen' leake', kon bzeteze bzenaye' ke Dios, le nnezre' zokze Diosen' la'kze bi llre'lloe'. 28Moisésen' bxenra'lle' Diosen', na'llen' golle' da xozxta'ollo ka', be'nn lla'a toto yo' bet ake' to xhi'r da'o, na' blli' ake' xchenba'n lloa' reyj yo' ke ake'n, nench angl be'nnen' nsa'a yel goten', bibi gok gonre' bi byio nell ke toto yo' gan' blli' ake' llen na'. 29Na' da xozxta'ollo ka' blla'a kana', dan' bxenra'll ake' Dios na', na'llen' ben Diosen' gok Nisda'o Xhnan' chopre, na' bara' yo bill kllolen' nench gok bla'y ake'n. Na' be'nn Egipto ka', kan' gokra'll ake' wla'y ake' nisda'o gan' bla'y be'nn ka', baseje' nisen' gan' llde ake'n, na' got ake' we'j ake' nis. 30Leska' dan' bxenra'll da xozxta'ollo ka' Dios na'n, na' byechj ake' yellen' nzi'i Jericó, na' byal ze'e dan' nechj doxhen yellen', kan' byechj ake'n yeo lla rao gall lla. 31Na' da no'ren' golle Rahab, no'ren' gok no'r re'e, leska' bxenra'lle' Dios, na'llen' bi blleyi'rene' be'nn Jericó ka', be'nn ka' bi ben kan' ne xti'll Dios na', le brebe' chop da xozxta'ollo ka' rille'n kan' jawiá jayí ake' ralle' na'. 32Ba blla'll be'nn zanlle be'nn bxenra'll Dios, na' bi de latj wa'a di'll ke dan' ben be'nnen' golle Gedeón, na' be'nnen' golle Barac, na' be'nnen' golle Sansón, na' be'nnen' golle Jefté, na' be'nnen' golle David, na' be'nnen' golle Samuel, na' yezikre be'nn be'e xti'll Dios kana'. 33Dan' bxenra'll ake' Dios na', blloj ake' ben ake' gan rao wdile ren no be'nn wnebia' ak, na' bal ake' ben ake' da wen, ye bale' bre'e akre' ben Diosen' bi da wen dan' bne'e gone' ke ake', ye bale' ben Diosen' bi bdao bell znia leake'. 34Leska' dan' bxenra'll ake' Dios na', bale' bi byey ake' kan' bza'l be'nn ka' leake' lo yi', ye bale' bará ake' kan' gokra'll be'nn ka' got ake' leake' kone spad, ye bale' bayón Diosen' leake' be'nn war kan' bill bzoe akre', ye bale' gokrene' leake' gok ake' be'nn waka'a ya war, nench gon ake' gan kat tilrén be'nn waka'a ya be'nn zi't ka' leake'. 35Na' blla'a no'r ak, dan' bxenra'll ake' Diosen', na'llen' basbán Diosen' be'nn wat ke ake' ka' radj be'nn wat ka'. Na' bni't be'nn yobre, dan' bxenra'll ake' Dios na' wasa'te, bi gokra'll ake' yerá ake' rao na'a be'nn wen da xhinnj ka'. Be'e ake' latj bsa'kzi' ake' leake', le bnnez akre' wllin lla yelis yesbán Diosen' leake' radj be'nn wat ka', nench yellín ake' gan' llie' na'. 36Bni't ye bal be'nn bzi'chi'll be'nn leake', na' bdin ake' leake', na' bchej ake' leake' gden, na' bro' ake' leake' rill ya. 37Na' be'nn ka' bwie leake'n baso'te leake', bale' bda'a ake' leake' yej, ye bale' bxhoxhj ake' leake' kone sierr, ye bale' baso'te kone spad. Na' bal be'nn ka' bxenra'll Diosen', bene bien bllach ake' yi'xre, nak ake' no xha xhi're, no xha chib. Bibi go't ke ake', nya'chraz gok ke ake' kan' bsa'kzi' be'nn ka' leake'. 38Bllach ake' goslas ake' do latj dach, do ya'da'o, do ga ze broj, na' do ga zo rill bayi'xe. Yeolol da ka'n gok ke be'nn ka' bxenra'll Diosen', la'kze be'nn ka' lla'a rao yellrio ni, bwie akre' leake', ke len na' bi za'k ake' cha'rén ake' leake' txhen. 39Dios na' bawere' yeolol be'nn ka' bxenra'll Le'e, na' chak bzo ake' na', bi nna gone' yeolol da wen dan' bne'e gone' ke xhi'nn dialla ke da Abraham na'. 40Le gokra'lle' gone' gak ke lli'o zollo nna', yeolol da wen dan' bne'e gone' na', nench yeyoll gakllo txhen ren be'nn ka' bxenra'll Le'e kana', gakllo kan' llazra'lle' na'.

will be added

X\