Hebreos 10

1Ley dan' bzoj da Moisésen', kon bzejnie'n lli'o ra't da'o ke da wen na' ba llak kello nna' ba bed Criston'. Bi gok yecha'n yichjra'llda'o be'nn ka' bxenra'll Diosen', la'kze brarj ake' xchen bayi'x yo'y iz. 2Chenak bayak yichjra'llda'o ake'n wen, kan' bet ake' bayi'x ka', na' kan' blli' bxozen' leake' xchenba' ni ke da xhinnj ke ake' ka', ba bnitrao xto'l ake'n to chi'ze chenake, na' bill gake lo yichjra'llda'o ake'n cha' da xhinnjen' ben ake', na' bill benen bien got ake' bayi'x ka' yeo iz chenake. 3Na' dan' llot ake' bayi'x ka', na' billre da llon ake', ni ke da xhinnj ke ake' ka', na' llasa'ra'll ake' do'len' nap ake' to iz to iz. 4Le xchen no bell da'o, na' chiv da'o ka', bi gak yeka'n da xhinnj ke be'nnach. 5Kan' bed Criston' yellrio ni, golle' Diosen': Dan' llot ake' bayi'x, na' dan' lladwa'a ake' bi da lladwa'a ake' rao' na', kere da na'n lle'nro'. Zan beno' gorja' naka' be'nnach. 6Dan' llot ake' bayi'x ka' llzey akeba' rao', na' yeolol da ka' llon ake' nench yezi'xheno' ke ake', kere da na'n lle'nro'. 7Ke len na' bnia' kan' nyojen gan' nen: “Dios kia' ba za'a ganni, zadyena' kan' lle'nro' na'.” 8Zga'tek goll Criston' Diosen': “Dan' llot ake' bayi'x ka', na' dan' lladwa'a ake' bi da lladwa'a ake' rao' na', na' dan' llzey ake' bayi'x ka' nench yezi'xheno' ke ake', kere da ka'n zera'llo', na' kere da ka'n llawero'”, la'kze ne leyen' da ka'n llaya'l gon ake'. 9Na'll golle' Diosen' da yobre: “Ganni za'a zadyena' kan' llazra'llo' na'”. Ke len na' ba nnézello ba bkwase' dan' ka'le dan' gotllo bayi'xen', nench na' yezi'xhene' kello; roraz len na' brarj xchene'n nench bake'e da xhinnj kellon'. 10Na' dan' ben Jesucriston' kan' lle'ne Dios na', kan' bzane kwine' bet ake' Le'e toze kana', ke len na' ba bayak yichjra'llda'ollo yall rao Dios, lli'o llonlira'll Le'e. 11Na' twej twej bxoz ka', nao akse' llot ake' bayi'xen' yeo lla, na' llrarj ake' xchenba'n kan' ne leyen' llaya'l gon ake' na', la'kze cha' len bi llak yeka'n da xhinnj ke be'nnachen'. 12Zan Jesucriston' toze'n bzane' yel nban ke'en, na' za'ken yesrán be'nnach ke chnare. Bayoll na' jallie' kwit Diosen' cha'we gan' llnebia'rene' Le'e. 13Na'n llie' bexhe' llin lla, wxhexj yichj yeolol be'nn ka' llwie Le'e, na' wzenay ake' ke'e. 14Na' dan' bsanra'll kwine' bet ake' Le'e toze kana', bene'n ni ke lli'o gakllo rallna'a Dios bayall-llo rao Le'e. 15Na' Spíritu ke Diosen', lekze benen nench nnézello kan' naken na', le nyojen nen: 16Kin' gona' gakrén ake' kat llin lla na'. Nada' Xanre Dios gona' nench cho' ra'llda'o ake' dan' nllia' bia'a gon ake' na'. Na' gona' gaken ka to da nyoj lo yichjra'llda'o ake'. 17Leska' ne'e: Nna' bill lljadinra'lla' da xhinnjen' ba ben ake'n. 18Na' kat ba bnitrao do'l kellon', bill yalljen gotllo no bayi'x, ni ke da xhinnj kellon'. 19Be'nn bi'che, nna' wak cho'llo gan' zo Diosen' bi llebllo, le Jesucriston' brarj xchene'n, na' bake'e da xhinnj kellon'. 20Na' wak nnello bsarje' to nez kobe, to da llonn lli'o yel nban zejlikane, le dan' gote' ni ke lli'o, wak cho'llo gan' zo Diosen', na' bill naken ka ke yoda'o da nga'ch kone ra'll da ze gan' nono gak cho'. 21Na' zo bxoz brao kellon' nake' be'nn za'ke, na' nake' Xan lli'o brej Diosen' nxenra'll-lloe'. 22Na' llaya'l sollo wxenra'll-llo Diosen' do yichj do ra'll-llo bi llebllo, na' llaya'l chejle'llo, xchen Jesucristo na'n baka'a da xhinnj kellon', le nnézello ba blloallo nis dan' llonlira'll-lloe'n. 23Na' kan' bzoraollo be'llo di'll bnello yellinllo gan' llie' na', ka'kzen' llaya'lkze gonllo batteze, na' da likzen' yellinllo gan' llia Dios na', le zokze' llone' kan' bne'e na'. 24Na' llaya'l yeyirjllo akre gonllo gakrén lwelljllo nench llie' lwelljllo, na' gonllo da wen. 25Na' bi kwej yichjllo dan' llaya'l lldop ll-llayllo lloe'xhenllo Dios kan' llon bal be'nn llbej yichj ake'n. Llaya'l wasnise lwelljllo wxenra'll-llo Criston', ke nake nna' ba rez te ke yellrio ni. 26Cha' nna naotezllo llonllo da xhinnjen' la'kze ba nnézello di'll li ke Criston', billre bi de da gon llin nench yezi'xhen Diosen' da xhinnj kellon'. 27Na' cha' nna naollo llonllo da xhinnj, llaya'lkze llebllo Diosen', le Le'en gone' da yellayraollo cha' ka', yeyejllo lo yi' gabil ga kweyi'llo ren yeolol be'nn llwie Dios na'. 28Kana' baso't da xozxta'ollo ka' noteze be'nne bi bzenay ke ley dan' bzoj da Moisésen', bi baya'chra'll ake' leake', kon cha' bni't chop chonn be'nne, toz ka bne ake' ke da xhinnjen' none' na'. 29Nya'chraz kwis gak kello cha' wiello Xhi'nn Diosen', na' gákello bibi za'k xchene'n dan' brarje' bake'e da xhinnj kellon', na' cha' nnello ke Spíritu ke Dios be'nnen' nllie' lli'o. Le kan' brarj xchen Cristo na'n, bzorao llak da kob dan' bne Diosen' gone' gakrene' be'nn wxenra'll Le'e. 30Nnézkzello kan' bne Diosen': “Nada' yellia' da xhinnj dan' llon ake'n, na' nada' gona' da sa'kzi' ake'.” Na' leska' nyojen nen: “Xanllo Diosen' wchoybie' akre gak ke be'nn ka' nak yell ke'en.” 31Naksen da llebllo cha' lli'o nna llonllo da bill llaya'l gonllo rao Dios be'nnen' zo ke chnare. 32Lelljasa'ra'll kan' bdaora'llre biteze da bxha'kzi're kan' bayoll byo' beni' ke Criston' lo ra'llda'ore. 33Tweje bzi'chi'll ake' re' rao yeolol be'nn yell, na' tweje ka bchachrén ake' re', na' billre da bsa'kzi' ake' re', na' gókere kwis kan' ben akre' be'nn lwelljre ka'. 34Baya'chra'llre be'nn lwelljre ka' be'nn ka' lla'a rill ya, na' gokrén akre', na' bzore nbaraz la'kze bwie be'nne re', na' bka'a ake' bi da go't keré, le ba nnézere de da za'klle keré yebán' da bi te ke. 35Ke len na' bi kwej yichjre wxenra'llre Diosen', bi llebre, le wllin lla kat sore nbaraz. 36Llaya'l gaora'llre kat llza'kzi're nench yeyoll gonre yeolol dan' zera'll Diosen', na' te na' wazoe' re' nbaraz ke chnare kan' bne'e na'. 37Kan' nyoj xti'll Diosen' nen: Le llinte lla yed be'nnen' se'la' gan' zore na', bill llere'. 38Na' be'nn ka' nak be'nn wen, ga't yel nban ke'e ke chnare, le nxenra'll ake' nada'n. Na' cha' bill wxenra'll ake' nada', bill wayazra'lla' kan' llon ake'n. 39Na' lli'o bi nakllo ka be'nn ka' bill nxenra'll Le'e, be'nn ka' ba naken kweyi'. Zan lli'o zokzllo nxenra'll-lloe', na' yellinllo gan' llie' na' ke chnare.

will be added

X\