Hebreos 1

1Kana' Diosen' be'rene' da xozxta'ollo ka' di'll da zan ras, ka nak bse'le' be'nn ka' jatixjwe' xti'lle'n, na' nlla'a nlla'a be'e toe' toe' len. 2Na' nna' ba bllin lla ba be'rén Diosen' lli'o di'll, dan' bse'l Xhi'nne'n bzejnie're' lli'o. Le Xhi'nn Dios na'n bene' yebá na' yellrio. Na' wllin lla gak rallne'e yeolol da de. 3Na' ka nak Le'en, llroe're' ka be'nn za'ken nak Diosen', le ka ya'nnen' nak yichjra'llda'o Xe'e Dios na'n, nak yichjra'llda'we'n. Na' Xhi'nn Dios na', llone' nench yeolol da de bi te ke, le nape' yel wak nench llak kon ka ne'en. Le'en bzane' kwine' gote' nench baxhí bayall lli'o, ni ke da xhinnj kello na'. Bayoll na' bayepe' yebán', jallie' kwit Xe'e Diosen' chla' cha'we, na' llnebia'rene' Le'e. 4Xhi'nn Diosen' za'klle' ka angl ka', be'nn ka' llon llin ke Diosen'; na' Dios na' be'e to re'e da nakll de bara'nne xhen ka angl ka'. 5Le Diosen', ni to angl ka', bi nna ye'e kan' golle' Xhi'nne'n, lle'e Le'e: Rwe' nako' Xhi'nna'; nna' lla ba broe'ra' non' nako'. Na' bi nna nne'e ka di'll ki ke noteze angl, kan' bne'e ke Xhi'nne'n, bne'e: Nada' gona' nench wroe'n naka' Xe'e, na' gona' nench wroe'n nake' Xhi'nna'. 6Na' Xhi'nn Diosen' nake' be'nn le zerawe za'ke. Ke len na' kan' bse'le' Le'e yellrio ni, bne'e: Yeololte angl kia' ka', llaya'l wxenra'll ake' Le'e. 7Na' bne'e ke angl ka': Angl kia' ka' be'nn ka' llon xchina', gak ake' ka be' da llechj, na' gak ake' ka bel yi'. 8Zan ke Xhi'nne' na' be'e di'll, bne'e: Rwe'n nako' Dios, na' nnebia'o ke chnare. Na' ka wen na' llono' llnebia'on, llono' da zej lixheje. 9Llawero' da zej lixheje, na' llwiero' da xhinnj. Ke len na' brej Diosen' rwe', ba bzoe' rwe' nbaraz ka noteze be'nne. 10Na'll ne xti'll Diosen' ke Xhi'nne'n: Xana' Dios, beno' yellrion' ka bzoraoten', na' yeolol dan' llre'llo le' yebá na', da benkzo' rwe'n. 11Na' wllin lla kate te ke yeolol da ka' llre'llo le' yebán', na' yellrio ni, zan rwe' bi te ko'o, zokzo' ke chnare. Na' le' yebán' ren yellrion', yeyoen ka llayoe to ra'll da ba nllin. 12Na' le' yebán' ren yellrion', gono'n ka llon to be'nne kat llatobe xhe'e. Zan ka nak rwe', toze ka nakso' ke chnare, kbat llin lla te ko'o. 13Ni to angl ka', bi nna ye Diosen' kan' golle' Xhi'nne' na', lle'e Le'e: Blle' kwita' cha'we ni, nnebia'llo txhen, na' gona' nench yeolol no llwie rwe', yedlle' ake' xhnia'o ni, wxhexj yichj ake' rao'. 14Na' ka nak angl ka', yeolole' nak ake' be'nn wen xchin Dios, na' llse'le' leake' llakrén ake' lli'o ba basrá Diosen'.

will be added

X\