Gálatas 1

1Nada' Pablo naka' postl, kere be'nnachen' brej nada' gona' xchin Diosen', Jesucriston' ren Xe'e Dios na'n, be'nnen' basbán Le'e radj be'nn wat ka', leake'n brej ake' nada'. 2Nada' na' ren yeolol be'nn lwelljllo ka' ni't ganni, llzojto' re' lldop ll-llayre llonlira'llre Criston' yell ka' zjalli' gan' nbane Galacia na'. 3Na' llnnaba' rao Xallo Diosen' ren rao Xanllo Jesucriston' gakrén akchgue' re', na' wzoa ake' yichjra'llda'ore so kwezre nbaraz. 4Jesucristo na' bsanra'll kwine', ni ke xto'l-llon' nench bill gonllo txhen da xhinnjen' llak rao yellrio ni. Bene' ka' le ka'n byazra'll Xallo Diosen', 5be'nnen' llaya'le gonllo xhen ke chnare. Ka'n gakchga. 6Llabanra' dan' ba brej yichjre Diosen', be'nnen' brej re' dan' nllie' Criston' lli'o, na' llzenayre ke ye to da llákere nakllen di'll wen. 7Kere nello de ye to di'll da za'kllen'. Nia' ka' le zjani't be'nn llonchix akre' re', na' leska' lle'n akre' gonchix akre' di'll da nak ke Cristo na'. 8Na' cha' neto' o cha' to angl za'a yebá, lloe' ye to di'll da bi nak Di'll Wen ke Criston', llnnaba' rao Diosen', wenkre wlleyie' be'nnen' chet ka'. 9Na' kan' ba bnekza' na', na' da yobre llepa' re', cha' nollre be'nne lloe' xti'll Criston' nlla're kan' ba nsedre na', wlleyi'chga Diosen' le'e chras. 10Kere llayirjla'lla' nench nne be'nn ka' wen kia'n. Llayirjla'lla' nench na' nne Diosen' wen kia', na' leska' bi llayirjla'lla' yega'nna' wen rao be'nnachen', le chet ka' nna' llayirja' yega'nna' wen rao leake'n, bill naka' ka to be'nn wen llin ke Cristo na' chet ka'. 11Be'nn bi'che, lle'nra' nnézere ka Di'll Wen ke Criston' ba be'rena' re', kere da nake xhbab ke be'nnachen'. 12Kere da bxhia' ke be'nnachen', ni kere be'nnachen' bzejnie' nada', kwin Jesucristo na'n bzejnie're' nada' Di'll Wen ke'en. 13Ba bénkzere kan' bena'n kan' bnawa' dan' llonlira'll neto' be'nn Israel. Le bsa'kzia' be'nn ka' llon Criston' xhen nench yenit yerán ake'. 14Na' blle' yichja' kwis ka nak benlira'lla' dan' benlira'll da xozxta'wa' ka', na' bnaolla'n klle'llo ka be'nn lwellja' be'nn Israel ka'. 15Bixha ka za garjtia', bllia Diosen' bia'a gona' xchine'n. Breje' nada' nench gona'n, le nllie're' nada'n. Na' ka bllin lla bene' kan' nchoybie' gone' na', 16na'll bene' nench bembia' Xhi'nne' Jesúsen', na' bzejnie're' nada' nench llyixjwe'ra' xti'll Jesúsen' gan' lla'a be'nn ka' bi nak be'nn Israel. Na' nollno bnnabra' wzejnie're' nada'. 17Na' bi bya'kza' Jerusalén na', wroe' wsede postl ka' nada', be'nn ka' brej Diosen' gon ake' xchine'n kan' za gona'n nada'. Na' le bya'tia' gan' nzi'i Arabia, na' baza'a Arabia na' ballina' yell kia' gan' nzi'i Damasco. 18Na' bde gok chonn iz, na'll ballina' Jerusalén na', kana' bembia' Pedron', na' bzorene' ye chi'no (15) lla. 19Na' nollno postl ka' bre'ra' be'nn ka' yela', toze Jacobo bi'ch Xanllo na' bre'ra'. 20Nnezkze Diosen' dan' llzoja' ni, naken da li. 21Bde na' na'll baya'a yell ka' zjalli' gan' nzi'i Siria na' ren Cilicia. 22Na' be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Criston' yell ka' zjalli' do Judea na', bi bembia' ake' nada' kana'. 23Kon ba ben akre' llasné ake' kia': “Be'nnen' bsa'kzi' neto' kana'n, ba de'e llyixjwe're' be'nne llaya'l wxenra'll-llo Criston', la'kze kan' batna' gokra'lle' nono gonlira'll Criston'.” 24Na' ben ake' Diosen' xhen, ka ben akre' kan' llona'n.

will be added

X\