Efesios 6

1Re' xhi'nna' da'o, lewzenay ke xaxhna're, le ka'n llaya'l gon lli'o ba nxenra'll-llo Xanllon'. 2Ki ne di'll bia'a nell ke Diosen', dan' nsa'a to da wen dan' gone' kello cha' gonllon: “Legap xaxhna're bara'nne, 3nench na' gak wen keré na' banre scha yellrio ni.” 4Na' re' ni't xhi'nnre, bi wlok akrebe', leyesgor akbe' kwasro, lewzejnie' akebe' di'll cha'o, nench wxenra'll akbe' Xanllo na'. 5Na' re' llon xchin be'nne, lewzenay ke xan llin kerén' do ra'llre, leyeyirjla'll ka gonre da yeyazra'll totoe', legonteze xhbab xchin Cristo na'kzen' llonre. 6Lewzenay do yichj do ra'llre, kere chak llwia ake' re' na'zen', gonre wen nench yeyazra'll ake' kan' llonren', le naksre be'nn wen llin ke Cristo na', na' ka'n yeyazra'll Diosen' gonllo. 7Na' kate gonre llin ke be'nnen', legonen do yichj do ra'llre, legonteze xhbab xchin Xanllo na'n llonre, kere kon ka yeyazra'll be'nnach. 8Le ba nnézello biteze da wen na' gonllo, wllin lla kat gon Xanllo Criston' gak da wen ke lli'o, nakllo be'nn wen llin ke be'nne, ren lli'o bi nakllo be'nn wen llin ke be'nne. 9Na' re' nakre be'nn xan llin, legone be'nn wen llin keré ka' wen. Bi wchachrén akre', le Xanllo Diosen' zokze' yebán' llwiakze' kan' llonren'. Leze ka'kzen' llwie' kan' llon be'nn wen llin keré ka', na' toze ka'n llónkzere' yeolol be'nne noteze nake'. 10Be'nn bi'che, dan' nakllo Criston' txhen, llaya'l sello war gonlira'll-lloe', Le Le'en nape' yel wak xhen llakrene' lli'o. 11Llaya'l si'llo yel wak yel llnebia' ke Diosen' nench tilrenllo daxi'on, kate llayirjen siye'n lli'o. 12Le kere dilrenllo be'nn de be'ren' yoll llen na', zan dilrenllo daxi'o ka', da ka' bayak ak da xhinnj, na' billre da llnebia' be'nn lla'a yellrio, be'nn nchole da xhinnjen' lo ra'llda'we'. Na' dilrenllo yeolol spíritu wen da xhinnj ka' gateze llazen. 13Na'llen' llaya'l gakllo war doxhen kan' lle'ne Dios na', nench na' kate lla lle'ne daxi'on tilrenen lli'o, bi soen lli'o. Na' kat ba benllo kan' lle'ne Diosen', na'll wak sellallo. 14Na' sello war we'llo di'll li ke'en batteze. Na' gakrenen lli'o ka ke to da ngo' le' be'nn waka'a ya. Na' llaya'l gonllo da wen batteze, le cha' gonllo da wen na', gaken ka xha be'nn waka'a yan', dan' nak de ya dan' nkwe'j lchoe'. 15Na' llaya'l sello xhnid we'renllo be'nne Di'll Wen ke Criston', dan' llzejnie' lli'o ka sorenllo Diosen' nbaraz. Na' cha' sello xhnid, gakrenen lli'o, kan' llakrén xher be'nn waka'a ya le'e dan' nreje'n. 16Na' rao yeolol da ki llaya'l wxenra'll-llo Diosen', nench na' gak wkwe'jen lli'o kat bi da za'a lle'nen wlleyi'n lli'o, ka llon to ya ra'y, da llonrén be'nn waka'a ya llin, llakrenen le'e llchoyen yi' ke dan' látit dan' lla'lnninn zjazén chidjen kwerp ke'en. 17Na' wxenra'll-llo Criston' be'nnen' yesrá lli'o, nench gakrenen lli'o ka llakrén to ra'p de ya, da llonrén be'nn waka'a ya llin kat lleje' rao wdil. Na' leska' xti'll Diosen' dan' ben Spíritu ke Diosen' nench nyojen, lewxenra'llen nench gaken ka to spad da llonrén be'nn waka'a yan' llin. 18Na' llaya'lteze llaya'l yelwill-llo Diosen', na' wnnabllo Le'e, na' ga'tyoelloe' ren Spíritu dan' benne' lli'o, na' seteze sello ga'tyoelloe' wnnabllo ke be'nn ka' ba nxenra'll Le'e na'. 19Na' lennab kia' gonn Diosen' di'll wa'a kat wa'a xti'lle'n, na' lennab bi lleba' wa'a di'llen' katen' wzejnie'ra' be'nne Di'll Wen ke Criston' dan' nono nna chejnie'. 20Bse'l Diosen' nada' ka roraze' nench bia'a xti'lle'n, ke len na' yoa' rill ya ni. Na' lennab gakrene' nada' gona' ra'll-lloy, bi lleba' wa'a xti'lle'n kan' llaya'l gona' na'. 21Llse'la' be'nn bi'chllo Tíquicon' we'rene' re' di'll nench nnézere kan' llak kia' na', ren da llona'. Nllie'llo Tíquicon', le llone' lli'o txhen nxenra'll-llo Criston', na' llonteze xchin Xanllo Criston' kan' llaya'l gone' na'. 22Na'llen' llse'le' nench nnézere kan' llak keto'n, na' wtipra'lle' re'. 23Llnnaba' rao Xallo Diosen' ren rao Xanllo Jesucriston', gon akchgue' nench yeololre so kwezre nbaraz, na' llie' lwelljre, na' sotezre wxenra'llre'. 24Sochga Diosen' gakrenchgue' yeolol be'nn ka' nllie' do yichj do ra'll ake' Xanllo Jesucriston'. Ka'n gakchga.

will be added

X\