Efesios 5

1Llaya'l sollo gonllo kan' llon Diosen', le xhi'nne' lli'o na' nllie're' lli'o. 2Llaya'l nni'tllo llie' lwelljllo kan' nllie' Criston' lli'o, bzane' yel nban ke'e gote' ni ke lli'o. Na' llawé Diosen' kan' bene'n, ka llawé to be'nne to da la' xhix. 3Na'llen' bill llaya'l sorenre no'r cha' bi nchayna'renre', na' bi gonre billre da nak zdo' ren kwerp kerén', na' bi gakre be'nn wzera'll. Le lli'o ba nxenra'll-llo Diosen', bill llaya'l gonllo da ki, ni gaz da wa'l-llo ka da zban ki. 4Bi llaya'l we'llo di'll da nak zdo', na' billre di'll da nne re'llo, na' di'll da bibi za'ke, bi llaya'l we'llo di'll ka' nak ka'. Zan llaya'l sotezllo we'llo yel llioxken ke Dios. 5Le ba nnézere zjalla'a be'nn byio ak zorén ake' no'r, na' bi nchayna'a ake', na' lla'a be'nn llon da nak zdo', na' lla'a be'nn zera'll bi da de ke be'nne. (Ka be'nn wzera'll ki, rebze llon ake' ka be'nn ka' nxenra'll lwa'a lsa'k ka'.) Na' be'nn ka' llon da ki, ba nnézkzere bi yellín ake' yebá gan' llnebia' Criston' ren Diosen'. 6Notno siye'e re' bi di'll wenra'lle. Le ka nak be'nn ka' llon ka', Dios na' we'e yel llza'kzi' ke be'nn ka' ke chnare, le bi llzoa ake' xti'lle'n. 7Ke len na' bi llaya'l gonrenllo txhen ka be'nn ka' llon ka da ka'. 8Kana' nna nchol yichjra'llda'ollo, zan nna' ba yo'llo beni' dan' ba nakllo txhen Xanllo Criston', na' llaya'l sollo gonllo da wen, le ba yo'llo beni' ke Xallo Diosen'. 9Le Cha' ba byo' beni' ke Criston' yichjra'llda'ollo, gakllo be'nn cha'o, na' chejllo nez li. 10Na' llaya'l chejnie'llo nench nnézello kan' lle'ne Xanllo Criston' gonllo. 11Na' bi llaya'l gonllo txhen ka da ka' llon be'nn ka' nchole yichjra'llda'o, llon ake' da xhinnj da bibi za'ke. Na' llaya'l wroe' akelloe' da xhinnjen' llon ake'n. 12Le naken to zdo' we'llo di'll ke da ka' llon ake' llillize. 13Kat cho' beni' ke Criston' lo ra'llda'o ake'n, na'll wayakbe'e akre' bin' llon ake' cha' naken da xhinnj, le beni' ke'e na'n llzejnie'n be'nnach cha' llon ake' da wen o cha' llon ake' da xhinnj. 14Na'llen' nyojen nen ki: Babán, rwe' taso', nako' ka be'nn wat dan' bi llono' kan' ne xti'll Diosen'. Na' Criston' kwe' beni' ke'en lo ra'llda'o. 15Len na' llaya'l sollo wiallo dan' llonllon'. Sollo ka zo be'nn si'n, kere sollo ka zo be'nn bi llejnie'. 16Na' yeo lla llaya'l gonllo da yeyazra'll Diosen', le yeo llan' zekze da xhinnjen' lle'nen wlleyi'n lli'o. 17Na' bi gonllo ka llon be'nn bi llejnie'. Llaya'l chejnie'llo gonllo kan' llazra'll Diosen' gonllo. 18Na' bi llaya'l gakllo be'nn wazó, le be'nn gwazón' ll-lleyi' kwine'. Zan lli'o llaya'l we'llo latj cho' Spíritu ke Diosen' lo ra'llda'ollo. 19Na' llaya'l we'rén lwelljllo no xti'll Dios, na' gol-llo we'raollo Diosen', na' billre da ne Spíritu ke Diosen' gol-llo. Na' gol-llon do yichj do ra'll-llo we'raollo Xanllo Jesucriston'. 20Na' kone Xanllo Jesucriston' soteze sollo we'llo yel llioxken ke Xallo Diosen', ke yeolol dan' llonne' llakrene' lli'o. 21Dan' llapllo Diosen' bara'nne, llaya'l wzoa xti'll lwelljllo. 22Re' no're, nchayna're, llaya'l wzoare xti'll xhyioren' kan' llonre llzoare xti'll Xanllo Cristo na'. 23Dios na' none' xhyioren' ka be'nn lliarao rao re' no'r ak, kan' non Criston' lliarawe' rao lli'o, lldop ll-llayllo llonlira'll-lloe'. Na' nakllo ka kwerp ke Cristo na', le Le'en nake' wasrá kello. 24Na' kan' llon lli'o lldop ll-llay llonlira'll-llo Criston', na' llzoallo xti'lle'n, ka'n gon re' no're, wzoare xti'll xhyioren' rao yeololte. 25Na' re' be'nn byio, re' nchayna'a, lellie' xho'r-ren' kan' nllie' Criston' lli'o, bzane' yel nban ke'en gote' ni ke lli'o ba lldop ll-llayllo llonlira'll-lloe', 26nench broe' lli'o rallna'a Diosen', na' bayibe' ra'llda'ollon' kan' benlira'll-llo xti'lle'n. 27Ka'n bene' nench yewello kat yellinllo gan' llie' na', bibi do'l kello de, na' bibi da xhinnj yo' lo ra'llda'ollo, na' nak ra'llda'ollon' yall yellinllo rawe'n. 28Ka'kze re' be'nn byio, llaya'l llie' xho'r-re kan' nllie'kze kwinre, le be'nnen' nllie' xho're', kwinkze' nllie're chet ka'. 29Le gatga zo be'nn llwiere kwine', yeololtello nllie'llo kwinllo, na' llapllo kwerp kellon'. Kan' llon Criston' nllie're' be'nn ka' llonlira'll Le'en. 30Na' nakllo ka to kwen wej da no'x kwerp ke'en, na' ka llit dan' yoe', na' xpe're' dan' da'a llit na'. 31Na' xti'll Diosen' nen: “Ke len na' be'nn byion' wsanra'll xaxhne'e, sie' xho're', na' gak ake' ka toze be'nne llopte'.” 32Di'll ni naken to da nono byejnie' len kana'. Len na' lloe'n xti'll Criston', ren ke lli'o lldop ll-llayllo llonlira'll-lloe' na'. 33Ke len na' re' be'nn byio, lellie' xho'r-ren' ka nllie' kwinre, leska' re' no're, legap xhyiore bara'nne.

will be added

X\