Efesios 4

1Nada' yoa' rill ya, ni ke dan' lloa'a di'll ke Xanllo Jesucristo na'. Na'llen' lla'tyoera' re' sore gonre wen, kan' llaya'l gonllo dan' brej Diosen' lli'o nakllo rallne'e. 2Lla'tyoera' re' gakre be'nn ra'llda'o nexjra'lle, na' gakre be'nn cha'o. Legap yel llxhenra'll ke be'nn lwelljre kone yel nllie' ke Dios na'. 3Spíritu ke Diosen' nonen lli'o toze, na' legón ga zerao sa'kere nench gakre be'nn wen ren lwelljre. 4Le nakllo ka toze be'nne, na' toze Spíritun' zo yichjra'llda'o yeolol-llo. Na' ka'n brej Diosen' lli'o nench toz da llonllo rez, gone' wen ke yeolol-llo. 5Toze Jesucriston' nak Xanllo, na' toze ka gonlira'll-lloe', na' toze ka zejen ka choallo nis. 6Toze Diosen' nxenra'll-llo be'nn nak Xa yeolol-llo. Le Le'en llnebia' yeolol-llo, na' zerene' lli'o kat llonllo xchine'n, na' zekze' llakrene' lli'o rao yeololte bi da llonllo. 7Criston' llakrene' lli'o, na' wde wdere da none' gon totollo kon ka byazra'lle'. 8Ke len na' nyoj xti'll Diosen' nen: Kan' bayepe' yebá na', zanche'te' yeololte bi da llonbe'ye lo yichjra'llda'o be'nnach. Na' be'e ke ke be'nnachen' da gon toto ake'. 9Dan' bayepe' yebá na', zejen nnello zga'tek betje' badsoe' yellrio ni, bde na' gote' bga'che'. 10Be'nnen' betj yebá na', Lekze'n bayep yebá gan' llia Diosen', na' nna' llnebie' doxhente. 11Lekze Le'en none' ke bal-llo nakllo postl, na' ye bal-llo chixjwe'llo bi da ba bne'e, na' ye bal-llo llje'renllo Di'll Wen ke'en be'nn bi nna yene len, na' ye bal-llo llwia llyillo be'nn llonlira'll Le'e, na' ye bal-llo llroe' llsédello be'nne. 12Kan' ben Criston' nench lli'o nakllo be'nn ke'e wak gonllo xchine'n, nench na' zjazell gakrenllo be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Criston', gak ake' kan' lle'nre' na'. 13Lle'nre' yeolol-llo gakllo toze gonlira'll-llo Xhi'nne'n do yichj do ra'll-llo, na' gombia'lloe' kwasro. Na' gakya'nnllo kan' llaya'l gakllo be'nn wen, kan' nak Cristo na'. 14Na' bill gakllo ka xkwi'de, chejle'tezllo na' nnaollo da llonlira'll toto be'nn da llarjla'llze', le nak ake' be'nn wenra'lle nench llonllejla'll ake' lli'o. 15Llaya'l we'renllo be'nne di'll cha'o di'll li, gakllo be'nn cha'o rao be'nne nench chejle' ake' nllie' akelloe'. Ka'n gonllo nench zjazelle gakllo be'nn cha'o be'nn wen kan' nak Cristo be'nnen' llnebia' lli'o. 16Kan' nak to kwen to kwen da nka' kwerp kellon', no'x lwellje ren xpe'rllo ren llit yo'llo, na'll za'ke llon doxhen kwerp kellon' llin kan' llaya'l gonen. Ka'n nakse ke lli'o dil-llo nakllo txhen llonlira'll-llo Criston' nench gon totollo dan' non Diosen' gonllo, na' yeolol-llo zjazello txhen gakllo be'nn cha'o llie' lwelljllo. 17Ganni nnia' re', Xanllo Jesucriston' lle'nre' wzejnie'ra' re': bi llaya'l sollo gonllo da ke nxhia kan' llon be'nn ka' bi llonlira'll Dios. 18Nchole lo ra'llda'o ake'n. Na' bi nap ake' yel nban dan' noe' Diosen', na' ni ke llejnie' akzere', yel llon war lo yichjra'llda'o ake'n. 19Na' bibi yel zdo' nombia' akre', llon akteze'n la'kze da nak zi waye'e akre', na' nna zera'll aklle' gon aklle' da xhinnj. 20Zan ka nak re' ba nsedre kan' ne Criston', na' ba nnézere bi llaya'l gonre da xhinnjen', 21cha' da li ba bénkzere di'llen' broe' lo ra'llda'oren', zeje di'lle ba llejnie're di'll li ke Jesúsen'. 22Na' llaya'l wlli'yllo chla're bi da xhinnj zera'll lo ra'llda'ollo gonllo, kan' benllo kana' kan' yel wzera'll kellon' bxhiye'n lli'o, nench bentezllo da xhinnj. 23Zan nna' llaya'l wacha'llo bi xhbab llonllo lo ra'llda'ollo. 24Na' llaya'l we'llo latj yekob Diosen' yichjra'llda'ollon', nench na' gonllo da zej to li, kan' llon Le'e na', na' gakllo be'nn ra'llda'o yalle kan' llazra'lle' na'. 25Ke len na' bill llaya'l siye'llo, zan we'renllo be'nn lwelljllo di'll li, le txhen na' nakllo ka toze be'nne. 26Cha' llaklla're, bi gonre da xhinnj. Llaya'l yeyakxhénere na' bi sore gaklla're do lla. 27Bi we'llo latj ke daxi'on gonllo da xhinnj. 28Na' be'nn yo'rawe' llbane' bill llaya'l kwane'. Llaya'l gone' llin da nak wen kone nia'ne'e, nench na' ga't da gakrene' be'nn yallje. 29Na' bi llaya'l we'llo di'll ke nxhia, llaya'l we'renllo yeolol be'nn di'll cha'o, di'll da xhenraz kon ka yallje totoe', nench na' gakrenen leake'. Ka'n gonllo nench gak xti'll-llon' di'll xhenraz kat wzenay be'nn len. 30Na' bi gonre da wzoaya'ch Spíritu ke Diosen', le Dios na'n ba bzoe'n lo yichjra'llda'ollon', na' gapchie' lli'o llinte llan' yedxhie' lli'o kat llin lla. 31Llaya'l kwej yichjllo yeolol dan' llone lli'o llwie llrello, leska' bill gaklla'llo, na' bi rokllo, na' bi gonllo da nne xhen cha' bi da da'o llak kello. Bi llaya'l chachrén lwelljllo, na' bill llaya'l gonllo biteze da xhinnj. 32Zan llaya'l gakllo be'nn cha'o, na' yeya'chra'll lwelljllo. Na' llaya'l yezi'xhen ke lwelljllo biteze da llon akre' lli'o, kan' bazi'xhen Diosen' kello kan' bxenra'll-llo Cristo na'.

will be added

X\