Efesios 2

1Kana' nna nat yichjra'llda'oren' ke nak bentezre da xhinnj rao Diosen', na' nna' ba bakob yichjra'llda'oren' ka nak ba llayonlira'llre Criston'. 2Ba bdare benre da xhinnj ka llaso'n be'nn ka' bi nonlira'll Dios, dan' bzenayre ke daxi'o dan' nechj be'nnach. Na' nna' llnebia' daxi'on yichjra'llda'o be'nn bi llzenay ke Dios. 3Ka'kzen' bzo yeolol-llo bentezllo bi da bnen kello bi da bzera'll xpe'rllon', na' da bawé lo yichjra'llda'ollo. Na'llen' bchoye' kello sa'kzi'llo ke chnare kan' gak ke be'nn ka' bi llejle' ke xti'll Diosen'. 4Na' Diosen' baya'chra'lle' lli'o dan' ba nllie're' lli'o. 5La'kze gokllo ka be'nn wat, ni ke da xhinnjen' benllo na', na' benne' yel nban kello dan' nakllo txhen Cristo na'. Diosen' basre'e lli'o dan' nllie're' lli'o. 6Dan' nakllo Criston' txhen wak nnello rente lli'o basbán Diosen', kan' basbane' Le'e radj be'nn wat ka', na' nakllo ka be'nn ba lliarén Xanllo Jesucriston' txhen gan' llie' yebá na'. 7Kan' gokrén Diosen' lli'o nench da za za're wroe'llre' lli'o katken' nllie're' lli'o na', na' katk wen na' llone' ke lli'o nakllo txhen ren Xanllo Jesucriston'. 8Dan' nllie' Diosen' lli'o, benne' yel wasrá kello, kan' benlira'll-llo Cristo na', na' kere basre'e lli'o nnello benllo da wen na', zan naken to da gokrene' lli'o. 9Na' Diosen' basre'e lli'o kere ni ke bi da wen benllo, ke len na' notno llaya'l gonxhen kwine'. 10Diosen' bene' lli'o, na' ka benlira'll-llo Xanllo Jesucriston', bayone' lli'o be'nn wen nench gonllo da wen dan' ba nonkze Diosen' xhnid gonllo. 11Ke len na' lewayón ke xhbab kan' gok keré kana', re' gorjre na' bi nakre be'nn Israel. Na'll lle ake' re': “Bi zore sen dan' nzi'i circuncisión” (sen dan' llzoa be'nn Israel ka' kwerp ke bida'o byio ak). 12Lelljadinra'll kan' bzore batna', bi nombia're Criston', bi nakre yell ke Dios kan' nak be'nn Israel ka', na'llen' bi bne Diosen' gakrene' re' kan' bne'e gakrene' be'nn Israel ka'. Na' bi bzore rez lljazorenre Diosen'. 13Bixha Criston' bzane' yel nban ke'e, bet ake' Le'e brarj xchene'n ni ke lli'o. Na' nna' ba llonlira'llre', na' ba nakre txhen Xanllo Jesucriston'. Na' ba nakre toze ren be'nn Israel ka', la'kze gokre ka be'nn zi'te. 14Criston' bayone' lli'o toze, bkwase' da benbe'ye lli'o, le kana' bwie lwelljllo, le bi nakllo toze, le nak neto' be'nn Israel, na' re' bi nakre be'nn Israel. 15Kan' bzane' kwine' gote', bkwase' ley dan' bzoj da Moisésen' ka'le, ren yeolol dan' nen llaya'l gonllo nench bzoe' lli'o nbaraz, na' bayone' lli'o toze yell kobe ke'e. 16Na' dan' bzane' kwine' gote' le' yay cruzen', nzoe' lli'o nbaraz rao Diosen', na' rao llopte yellen' bayakllo toze bill llwie lwelljllo. 17Kan' bed Criston' yellrio ni, badye'e di'll rao yeolol be'nnach, bne'e wak yeni'tllo nbaraz, re' lla'a zi't, na' neto' be'nn Israel lla'a awlloze. 18Ke len na' neto' be'nn Israel llonlira'll Criston', na' re' bi nakre be'nn Israel, wak walwill-llo Xallo Diosen', le Spíritu ke'e na'n llakrenen yeolol-llo. 19Na'llen' bill nakre ka be'nn zi't rao Diosen', re' bi nakre be'nn Israel. Yeolol lli'o ba llonlira'll Criston' ba nakllo txhen, le ba non Diosen' lli'o ka be'nn lla'a lo yo' ke'e. 20Lli'o llonlira'll Diosen' nakllo ka to yo'. Na' postl ka' ren yezikre be'nne lloe' xti'll Cristo, nak ake' ka ran yo' na'. Na' Jesucristo na' nake' ka yej skin ke yo' na'. 21Na' lli'o nakllo txhen Criston', nakllo ka yej da ba nkwa'a ga llak yo' de yej ka'. Na' llkwa'nn ka nak zej lla'a yo' na'. Ka'kzen' nak lli'o nakllo Xanllo txhen ren lwelljllo, na' ba nakllo ka to yoda'o gan' zo Diosen'. 22Re' na' ren nollre be'nne llonlira'll Criston', ba nakllo ka yoda'o gan' zo Diosen', le ba zo Spíritu ke'en lo ra'llda'ollo.

will be added

X\