Colosenses 3

1Kan' ben Diosen' basbane' Criston' radj be'nn wat ka', ka'kzen' bache'e lli'o kan' nakllon', na'llen' llaya'l kwek yichjre gonre kan' llawé Criston', be'nnen' llia chla' cha'we kwit Diosen' be'nnen' llia yebá na'. 2Na' lekwek yichjre da nak da za'k rao Dios, kere da nak da za'k rao be'nnach yellrio ni. 3Na' dan' nakllo txhen ren Criston', none' lli'o ka to be'nn wat rao da xhinnjen' nench bi gonllon, na' yel nban kellon' ba nkwe'j Diosen' len kone Cristo na'. 4Criston' nake' yel nban kello ke chnare. Na' katen' yede' da yobre, kana' wroe'rao kan' gakllo, dan' gaklloe' txhen katen' ze'e, ren beni' xhen ke'e na'. 5Ke len na' llaya'l kwej yichjllo da xhinnj dan' nen gonllo ren kwerp kellon', ka da ka' zjadé rao yellrio ni, dan' ne: bi wzoallo xtollo, bi gonllo billre da nake yel zdo' ren kwerp kellon', na' bi yewello bi da nak yel zdo'. Bi sera'll-llo gonllo biteze da xhinnj, na' bi sera'll-llo da zan da ga't kello, le da ni leska' naken ka llon to be'nn llonlira'll lwa'a lsa'ke ren yej wzan ake. 6Wllin lla kate we'e Diosen' yel llza'kzi' ke chnare ke be'nn ka' llon ka'. 7Renkze re' bzore benre ka da xhinnj ka', kan' bi nna gombia're Xanllo Jesucriston'. 8Na' nna' leska' lekwej yichjre yeolol da xhinnj ki. Bi lla're lwelljre, bi rokre, bi gakre be'nn wen da xhinnj ren lwelljre, bi nnere di'll yel ya' ke lwelljre, na' bi we're di'll zban da ll-llach lloa're. 9Na' bill we'rén lwelljre di'll wxhiye'e, le ba brej yichjre da xhinnj ka' bnebia' re' kana', na' yeolol da ka' benre kana'. 10Re' ba nakre ka to be'nn kob, na' ka to be'nn ba balla'a. Na' nna zej llalla're, na' gakre kan' nak Dios na', le Dios na'n bene' re' kan' nak Le'e na', nench na' re' wak gombia're doxhen kan' nak Le'e na'. 11Na' bitbi nroe'n cha' nakllo o cha' bi nakllo be'nn Israel, na' cha' zollo sen dan' nzi'i circuncisión o cha' bi zollon, na' bibi nonen cha' nakllo be'nn zi't, na' cha' za'llo ga lla'a be'nn bi llejnie', na' bibi nonen cha' nakllo o cha' bi nakllo be'nn wen llin ke be'nne. Dan' nak da brao, Cristo na' zerene' lli'o, le Le'en ze radj yeolol da nak ke Dios. 12Lli'o ba brej Diosen' nakllo rallne'e na' nllie're' lli'o. Ke len na' llaya'l yeya'chra'll-llo be'nne, gakllo be'nn cha'o rao yeolol be'nne. Gakllo be'nn nexjra'lle, na' gakllo be'nn maxh da'o, na' gapllo yel llxhenra'll rao yeolol be'nne. 13Na' llaya'l wnitraollo cha' bi da llak kello ren no be'nn lwelljllo, na' yezi'xhenllo cha' bi da ba bene no be'nne lli'o, yezi'xhenllo kan' ben Xanllo na', bazi'xhene' kello. 14Na' ye to dan' za'kll gonllo ka da ka' yela', llaya'l llie' lwelljllo nench gakrenen lli'o gakllo toze. 15Na' yel nbaraz ke Diosen' nnebia'chgan lo yichjra'llda'ore, le ke len na' ba bazenia'ne'e lli'o. Na' gakllo toze ren lwelljllo, na' sotezllo we'llo yel llioxken ke'e. 16Na' sotezllo kwe' yichjra'llda'ollo xti'll Cristo na', na' leska' wzejnie' lwelljllo, na' wnneyoe lwelljllo ren yel si'n ke Diosen', nench yeolol-llo gonllo da wen. Na' gol-llo xti'lle'n, na' we'raollo Xanllon' lo ra'llda'ollo kon kan' ba bzejnie're' lli'o na', na' billre da nak da we'raollo Dios. 17Na' biteze da gonllo, na' biteze di'll we'llo, llaya'l gonllon, ni ke dan' ba nombia'llo Xanllo Jesúsen', na' we'llo yel llioxken ke Diosen' kone ra Xanllo Jesús na'. 18Re' no're nchayna're, lewzenay ke xhyiore, le kan' llaya'l gon re' no'r nxenra'll Xanllo Jesucriston'. 19Leska' re' be'nn byio nchayna'a, lellie' no'r kerén', bi gonre' zid znia. 20Na' re' bida'o ak, lewzenay yeolol bi da nne xaxhna're, le ka'n lle'ne Xanllon' gonre. 21Na' re' nake xaxhna' bida'o ak, bi wlokre xhi'nnre ka'. Cha' gonre ka', bi nnen ke akbe' wzenay akbe' keré. 22Re' be'nn wen llin zo xanre, legón kon kan' ne xan llin kerén'. Legonen wen, kere toz katen' ze'e llwie' re' na'ze, nench yeyo'ra'lle' dan' llonre na', zan legonen do ra'llre, legákteze zekze Diosen' llre're' re'. 23Na' kon biteze da gonre, legonen do ra'llre ka yewé Xanllo Cristo na', kere ka yewé be'nnach. 24Na' nnézkzere kat llin lla, Xanllon' gonne' re' da llaya'l si'llo, le xchin Xanllo na' llonllo. 25Na' cha' llonllo da xhinnj, Xanllo Diosen' gonne' yel za'kzi' kello dan' benllo na'. Le Le'en chixhje' yeolol be'nn kon ka da ben ake'.

will be added

X\