Hechos 8

1Be'nnen' re Saulo byazra'lle' kan' ben ake' bet ake' Esteban. Na'll be'nn ka' llnebia'n, bzorao llsa'kzi' ake' be'nn ka' llonlira'll Jesucriston' lla'a Jerusalén na'. Be'nn zan bxhonnje jake' do gan' nzi'i Judea, na' Samaria, na' postl ka' go'y akse' Jerusalén na'. 2Bal be'nn ka' llonlira'll Jesucriston', jakwa'ch ake' Esteban, na' bllell ake' ke'e. 3Na' Saulon' le llwiere' be'nn ka' llonlira'll Jesucriston', na' lloe' toto yo' llxhobxexje' no be'nn byio, no no're, llgoe' leake' rill ya. 4Be'nn ka' bxhonnjen', toto yell ga ll-llin ake' llyixjwe' aktere' be'nn ka', kan' nak Di'll Wen ke Jesucriston'. 5Be'nnen' re Felipe blline' yellen' re Samaria, na' bzorao llroe're' be'nn ka' xti'll Jesucriston'. 6Be'nn Samaria ka', lldop ake' llzenay akya'nne' kan' ne Felipen', na' llwia akte' yel wak ka' llone' na'. 7Le be'nn zan be'nn yo' daxi'o llayak ake', llalloj daxi'o ka' llosia' ake'n, na' be'nn zan be'nn nat chla' nia'na'a ake', na' be'nn xhinnj be'nn bi llak sa'a, llayak ake'. 8Na' be'nn Samaria ka', llawé akre' kwis. 9Leska' Samaria na', zo to be'nn walla'a re Simón, batna'te ziye'e leake' kone yel walla'a na', lle'e leake' nake' to be'nn za'ke. 10Yeolol ake' bzenay ke'e, ka be'nn gor rente xkwi'de, na' ne ake': —Be'nn ni nape' yel wak xhen ke Dios. 11Na' lla'a ake' llzenay ake', na' llwia akte' ka yel walla'an llone' na', le kone len na', ba bxhiye'e leake' scha. 12Bixha ka bllin Felipen' llyixjwe're' Di'll Wen ke Jesucriston', llroe're' leake' kan' lle'ne Diosen' nnebie' yichjra'llda'o ake'n. Na' byejle' ake', na' blloa ake' nis ka be'nn byio ren no're. 13Ren Simón na' byejle', na' blloarene' nis, na' bdarenteze Felipen' txhen, llwie' yel wak dan' llone' na', na' llabanre' kwis. 14Na' postl ka' lla'a Jerusalén na', ka ben akre' ke be'nn Samaria ka', ba bxhi'i ake' xti'll Diosen', na' bse'l ake' Pedron' ren Juan na', Samarian'. 15Ka bllin ake'n, balwill ake' Dios nench betj Spíritu ke'en jasón yichjra'llda'o be'nn Samaria ka'. 16Le nono nna si'i Spíritu ke Diosen', la'kze ba byejle' ake' ke Xanllo Jesucriston', na' ba blloa akte' nis. 17Na'll bxoa ta'k postl ka' yichj toto ake', na' ka' jasó Spíritu ke Diosen' lo yichjra'llda'o ake'n. 18Ka bre'e Simón na' kan' ben postl ka', bxoa ta'k ake'n yichj be'nn ka', nench bxhi'i ake' Spíritun', na' bchabre' postl ka' mell, 19lle'e leake': —Legónn nada' yel waken' napren', nench noteze be'nn wxoa ta'ka'n yichje', leska' so Spíritu ke Diosen' lo yichjra'llda'we'. 20Na' lle Pedron' le'e: —Kweyi'renchgo' xhmello'n, ¿llakro' cha' da gak ga'o yel wak ke Diosen'? 21Bibi latj ko'o rwe' de gono' ka nak dan' llonto' ni, le bi nak yichjra'llda'on wen rao Dios. 22Na' Llaya'l wayatro' ka dan' bne'o, na' bnnabe Diosen' cha' yezi'xhene' ko'o. 23Nakbie'ze nna nchej da xhinnjen' rwe', na' nna lla'a yel xhe' lo ra'llda'o, bi lloe'n latj gono' da wen. 24Na'll bne Simón na': —Lennab okré rao Xanllon', bi gakchga kia' ka dan' bnere nga. 25Pedron' ren Juan na', ka bayoll bzejnie' akre' xti'll Diosen', na' baza'a ake' zayej ake' Jerusalén na'. Na' ka badé ake' yell ka' gan' nbane Samarian', bdixjwe' akre' xti'll Diosen'. 26Bixha gok, kat to angl ke Xanllon' balwille' Felipen', lle'e le'e: —Byej gan' xhoa nez dan' za'a Jerusalén na', dan' zej yellen' re Gaza gan' nak latj dachen'. 27Na'll bro' Felipen' nez zeje', na' bre're' to be'nn we'o gore, be'nn nak be'nn brao gan' nzi'i Etiopía, zaze'e byeje' Jerusalén na', je'rawe' Dios. Na' nake' be'nn wex mell ke no'ren' re Candace be'nn llnebia' Etiopía. 28Na' ka zaze'e zayoe' to lo karret, llole' yich dan' bzoj da Isaías be'nnen' be'e xti'll Diosen' kana'. 29Na'll goll Spíritu ke Diosen' Felipen': —Byej jabi'y kwit be'nnen', na' byejrene' txhen. 30Na'll byej Felipen' jabi'ye' kwite'n, na' benre' llol be'nnen' yich dan' bzoj da Isaíasen' be'nnen' be'e xti'll Diosen' kana', na' lle Felipen' le'e: —¿Llejnie'ro' dan' llolo'n? 31Na'll bne be'nnen': —¿Akxha chejnie'ra'n na', cha' nono llra' wzejnie' nada'? Na'll golle' Felipen' choe' lo karreten', na' zjake' txhen. 32Na' gan' llol be'nnen' nen: Ka xhi'r da'o ba nxhobe', zejba' rao yel got, ka xhi'r da'o bi llosia' kat llchipe' xhaba', ka' bene', bi ballie' xti'll ake'n. 33Na' ben ake' Le'e ka to be'nn bibi za'ke, bi ben ake' yel koxchis ke'en ka llaya'l gaken. Nono xhi'nn dialla ke'e ni't, le baka'a ake' yel nban ke'en rao yellrio nga. 34Na' wex mellen' lle'e Felipen': —Ben okré bne nada', ¿bixchen ne be'nnen' ka', ke kwine'n ne'e ka' o cha' ke be'nn yobren' ne'e ka'? 35Na'll Felipen', bxhi'zen gan' bel be'nnen', bzorao lloe'rene' le'e Di'll Wen ke Jesucriston'. 36Na' chak yo' ake' nezen' ka bllin ake' ga de nis, na'll lle'e Felipen': —Ganni llia nis, ¿bi gak choatega' nis nna'? 37Felipen' lle'e le'e: —Cha' wxenra'llo' Jesucriston' do yichj do ra'llda'o, wakse. Na'll ne be'nnen': —Ba byejlia' Jesucriston' nake' Xhi'nn Dios. 38Na'll golle' be'nnen' wza'ye' karreten', na' llop ake' betj ake' lo nisen', na' bchoa Felipen' le'e nis. 39Ka balloj ake' lo nisen', Spíritu ke Diosen' bache'en Felipen' ga yobre, bill bre'e be'nnen' le'e. Na' bago' be'nnen' nez llawere' kwis zayeje'. 40Ka gokbe'e Felipen' ba bllinte' yellen' nzi'i Azoto, na' zejze' toto yell llyixjwe're' Di'll Wen ke Jesucriston', bllinte' yellen' re Cesarea.

will be added

X\