Hechos 6

1Ka gok ka lla na', llan be'nn ka' llonlira'll Jesucriston', na' be'nn ka' nne di'll griego, bnne ake' ke be'nn ka' nne di'll Hebreo. Ne ake' no'r wazeb ke ake' ka', bi zi'i ake' da lle'j llao ake' ke to da llaya'l si'i ake' tlla tlla. 2Na'll be'nn chllinn ka' (12), batop ake' yeolol be'nn ka' llonlira'll Jesucriston', na' lle ake' leake': —Bi naken wen wsanra'llto' xti'll Diosen', na' seto' chislasto' da ye'j da gao be'nn ka'. 3Na' nna' be'nn bi'che, lekwej gall be'nn lwelljre, be'nn nak be'nn si'n, be'nn llzenay ke Dios, na' be'nn yo' Spíritu ke Diosen' yichjra'llda'o ake', na'll gak rallna'a ake' chis ake' dan' gao be'nn ka'. 4Na' neto' we'la'll-llto' yelwillto' Dios, na' wroe'to' xti'lle'n. 5Yeolol be'nn ka' bayo'ra'll kan' bne postl ka', na' brej ake' to be'nn re Esteban, be'nn le nxenra'll Dios, na' yo'ya'nn Spíritu ke Diosen' yichjra'llda'we'. Na' brej ake' ye to be'nn re Felipe, na' Prócoro, na' Nicanor, na' Timón, na' Parmenas, na'll Nicolás be'nn yellen' re Antioquía bene' txhen ren be'nn Israel. 6Na' jwa'a ake' be'nn ki rao postl ka', na' bxoa ta'k ake'n yichj ake', na' balwill ake' Dios. 7Be'nn zan llnnez akre' xti'll Diosen', na' Jerusalén na', zejze llan be'nn ka' llxenra'll Jesucriston', leska' zan bxoz ka', ba llxenra'll ake' Le'e. 8Na' be'nnen' re Esteban, napya'nne' yel wak ke Dios, na' Diosen' llakrene' le'e llone' da llabane be'nn yell. 9Bixha gok to lla, txhonnj be'nn ka' lladop gan' zo yoda'o dan' nzi'i Yo' ke Be'nn Bill Zo Xan, na' ren be'nn Israel zaya'k yell ka' nzi'i Cirene, na' Alejandría, na' do gan' nzi'i Cilicia, na' gan' nzi'i Asia, na' bzorao lla'dyi' ake' Esteban. 10Na' bi llzoe akre' yelli'i ake' xti'll Esteban, le Spíritu ke Diosen' be'n yel si'n ke'en. 11Na' be'nn ka' bko'yel akre' bal be'nn, nench btob akre', dá Esteban llnne'e ke da Moisés, na' leska' llnne'e ke Diosen'. 12Na' bta bnne ake' be'nn yell, leska' bta bnne ake' be'nn gor brao ke yell Israelen' ren be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', na' bzap ake' Esteban, na' jwa'a ake' le'e rao koxchis ka'. 13Leska' bdirj ake' be'nn be'e di'll wenra'll, nench bne ake': —Be'nn ni, dateze de'e lloe' di'lle, na' llnne'e ke yoda'o braon', na' rente ke ley ke Diosen'. 14Leska' béneto' ne'e, Jesús be'nn Nazareten' yechinnje' yoda'o kellon', na' wache'e dan' bkwa'nn da Moisésen' gonllo. 15Na'll koxchis ka', na' ren be'nn ka' zjalli' ren leake'n, ka bwia ake' rao Esteban, na' bre'e akre' ka'kze rao angl ke Dios nak rawe'n.

will be added

X\