Hechos 19

1Bixha chak zo Apolos yellen' nzi'i Corinto na', Pablon' jate'e yell ka' lli' radj ya' ka'. Na'll blline' Éfeso, na' jadi're' bal be'nn llejle' ke Jesucriston'. 2Pablon' bnnabre' leake': —¿Badsó Spíritu ke Diosen' yichjra'llda'ore llan' byejle're ke Jesucriston'? Na'll bne ake': —Ni ke nnézzeto' cha' de da nzi'i Spíritu ke Diosen'. 3Na'll lle'e leake': —¿Akxha gok blloare nis? Na' bne ake': —Kon ka bchoa Juan na' be'nn ka' nis na', blloato' nis. 4Na'll bne Pablon': —Da li Juan na' bchoe' be'nn ka' nis, be'nn ba bayate ke da xhinnj ke ake', na' leska' bne Juan na', llaya'l chejle' ake' ke to be'nn za yed, zeje di'll Jesús be'nnen' nak Criston' bse'l Dios. 5Ka ben akre' ka', na'll blloa ake' nis ke dan' ba nxenra'll ake' Xanllo Jesúsen'. 6Na'll bxoa ta'k Pablon' yichj toto ake', nench bllin Spíritu ke Diosen' byo'n yichjra'llda'o ake'. Na' bzorao lloe' ake' di'll yobre, na' llne ake' xti'll Diosen' kon kan' llzejnie' Spíritun' leake'. 7Ka do chllinn (12) be'nn byio nak yeolol ake'. 8Na' Pablon' byoe' lo yoda'o ke be'nn Israel ka' llroe're' leake', bi llebe' ke nak lla'tyoere' leake', na' llzejnie're' kan' nak yel llnebia' ke Diosen'. Ka llejteze lleje' gokte chonn be'o. 9Na' bal ake' llonchoch yichjra'llda'o ake'n, bi llejle' ake', na' bzorao llnne ake' no di'll zban rao be'nn ka' ke xhnnez Diosen'. Ka llaken bra'a Pablon' leake', na'll babie' be'nn ka' ba nxenra'll Jesucriston' radj ake'n, na' bche'e leake' to lo yo' xkwel ke to be'nn re Tirano, na' broe' bsedre' leake' yeo lla. 10Ka bene' gokte chop iz, na' ka' doxhen gan' nzi'i Asia ben akre' xti'll Xanllo Jesucriston', ka be'nn Israel, na' ren be'nn bi nak be'nn Israel. 11Diosen' llakrene' Pablon' llone' da zan da yebánello. 12Na' no ra'll no bay da ll-llel kwerp ke'en, lljada'a ake'n be'nn ka' llak yillwe'n llayak akte', leska' be'nn yo' daxi'o llalloj akten. 13Na' bal be'nn Israel be'nn llon rmell ren yel walla'a, leska' gokra'll ake' gonrén ake' ra Xanllo Jesúsen' llin, nench yebej ake' daxi'o yo' be'nne, na' lle ake' daxi'o ka': —Kon ren yel wak ke Jesús be'nnen' dá Pablon' lloe' xti'll, llalwillto' re' yellojre. 14Ka' ben gall xhi'nn to be'nn re Esceva be'nn nak xan bxoz. 15Bixha bayechjkze daxi'on, llen leake': —Nombie'ra' Jesúsen', na' nnezra' no be'nnen' re Pablo, zan re', ¿noxha nak re'? 16Na' be'nnen' yo' daxi'on, bxhi'te' bzape' leake', ka bize be'xe' leake' bente' leake' we'e, na' baxhonnj be'nn ka' gal yid akze'. 17Yeolol be'nn Éfeson' bnnez akre' kan' goken, ka be'nn Israel na' be'nn griego, blleb ake' kwis, na' ben ake' xhen Xanllo Jesúsen'. 18Na' zan be'nn ka' ba byejle' ake' ke xti'll Jesucriston', na' bllin ake' rao be'nn ka' yela', na' llxoarap ake' bi da xhinnj ba ben ake'. 19Leska' be'nn zan ba ben xchin ake' yel walla'an, na'll jaxhi'i libr ke ake'n, bzey ake'n rao yeolol be'nn ka'. Na' bwia ake' ka to za'k yich ka', na' gokbe'e akre' za'ken ka chiyon mir (50,000) mell plat. 20Na' ka zejze llaslas xti'll Xanllon', na' llroe'tere' yel wak ke'en. 21Bde na', Pablon' bene xhbab wayeje' Jerusalén na', kat te wadie' yell ka' gan' nzi'i Macedonia na' Acaya, bne'e: —Zga'tek waya'a Jerusalén na', na'tell cha'a Roma. 22Na'll bse'le' chop be'nn lwellje' ka' Macedonia, Timoteo ren Erasto, na' le'en go'ye' ye to chi'i Asian'. 23Na' be'nn ka' bi llazra'll xti'll Jesucriston', to da zed xhen bdixj ake' yellen' re Éfeso. 24Na' be'nnen' ben ka' re Demetrio, be'nnen' non xchine' no bi da da'o de ya cha'o nzi'i plat, na' llone' no yoda'o riz kan' nak yoda'o ke Diana lwa'a lsa'k dios. Be'nn ka' llonrene' llin na', da xhen llon ake' gan kone llin na'. 25Na'll Demetrion' batope' be'nn ka' llonrene' llin na', na' ren yezikre be'nn llon ka llin ke'e na', lle'e leake': —Re' be'nne, nnézkzere kone xchinllon', da xhen llonllo gan. 26Na' kan' ba llwiare, na' llénere kan' ne Pablon', de'e ne'e, na' be'nn zan ba bene' gan, kere Éfeso nize, doxhente Asia, lle'e be'nn ka': “Kere dios da za'k ke nak da ki llon nia'na'a be'nnachen'.” 27Na' nxholl billbi xchinllo ga'te, na' leska' yoda'o ke dios kello Dianan', nxholl bill wxenra'll ake'n, na' sorao nnit yel bara'nn ke'en, le nnézello doxhen gan' nzi'i Asia, na' doxhenkze yellrio, llap ake' Dianan' bara'nne. 28Ka bene be'nn ka' ka', na'll goklla'a ake', na' besia' ake' bne ake': —¡Be'nn yel wak xhen nak Diana ke lli'o be'nn Éfeso! 29Na' da nne xhen gok rao yellen', na' le bllachte be'nn zan ka', na' bzap ake' chop be'nn lwellj Pablon', toe' re'e Gayo, na' ye toe' re'e Aristarco be'nn Macedonia ake. Na' bxhoblle'o ake' leake', bche'e akte' leake' ga zo yo' gan' lladop ake'n. 30Pablon' gokra'lle' cheje' llje'rene' be'nn ka' di'lle, na' be'nn ka' nxenra'll Jesucriston' bi be'e ake' latj cheje'. 31Leska' bal be'nn ka' nak be'nn llnebia' nak ake' Pablon' txhen na', bse'l ake' rson bi cheje' lljatile' be'nn ka' gan' ndop ake'n. 32Na' be'nn ka' bdopen', wde wdere da ne toto ake' kon llak da nne xhen, na' be'nn zan, ni ke nnez akzre' bi ken bdop ake'. 33Na' brej ake' to be'nn re Alejandro radj be'nn zan ka', na'll blli'y be'nn Israel ka' le'e rao lkwe' be'nn yell. Na'll Alejandro blis ta'ke' bnnabe' cha'a ake' lli, gokra'lle' wne'e, wayo'xe' be'nn ka' rao lkwe' be'nn yell. 34Bixha ka bayombia' akre' lekze be'nn Israelen', na' bzorao llosia' ake' ka chop hor, bne ake': —¡Be'nn yel wak xhen nak Diana ke lli'o be'nn Éfeso! 35Na' be'nnen' nake wazoje rao yellen', ka gok babekllie' be'nn ka', na'll lle'e leake': —Re' be'nn Éfeso, yeolol be'nn lla'a doxhen yellrion', nnez aksere' rao yell kello ni zo yoda'o ke Diana, na' lli'o llapllon, na' ren lwa'a lsa'k ke'en da za'a yebá. 36Nono te nne'e bi naken ka', na' nna' lesó lli, na' lewayonya'nn xhbab kan' llonren'. 37Le be'nn ki badwa're ganni, bibi nna si'i ake' lo yoda'o, leska' bi nne ake' zban ke dios kello Dianan'. 38Zan ka nak Demetrion' na' ren be'nn ka' llonrene' llin na', cha' bi de ke ake' kon ren be'nn ki, ke len na' zo be'nn llnebia', na' lljatao ake' xhia chet ka', nench cho' xhnneze ke ake'n. 39Na' cha' billre da yobren' lle'nere, wakse wadopllo, na' wayej di'll kwasro chet ka'. 40Bixha ka nak da nne xhen na', ba gok nna', nxholl wtob akre' lli'o llonllo da wlliayi'll be'nn wnebia' kello, na' ke len na' ba lldopllo. Cha' wnnab ake' bin' llonllo, ni ke bi dez nnello ke da zban na' ba gok nna'. 41Bayoll bne'e ka', na'll golle' leake' wayaslas ake'.

will be added

X\