Hechos 18

1Bde na', baza'a Pablon' yellen' nzi'i Atenas, na' byeje' yellen' nzi'i Corinto. 2Corinto na' ballayre' to be'nn Israel re Aquila, na' no'r ke'en re'e Priscila, nak ake' be'nn za'k gan' nzi'i Ponto. Chin ballín akze' Corinton' zaya'k ake' gan' nzi'i Italia, le Claudio be'nnen' llnebia' Italia, bachache' yeolol be'nn Israel ka' lla'a yellen' nzi'i Roma. Na' byej Pablon' gan' zo ake'n, 3na' bzorene' leake', le lekze llake' llone' ka llin na' llon ake'n, llia ake' ra'll llej da llchirj ake' ga llzo ake'. 4Toto lla nba'nne ke be'nn Israel ka', Pablon' lleje' yoda'o ke ake'n, na' llzejnie're' leake' kan' nak xti'll Jesucriston' ka be'nn Israel, na' be'nn griego, llroe're' leake'. 5Ka bllin Silas ren Timoteon', zaya'k ake' Macedonia, Pablon' llaral-llre' llroe're' xti'll Diosen', lle'e be'nn Israel ka', Jesús na'n nak Criston' be'nnen' llbexh ake' wse'l Diosen'. 6Bixha be'nn Israel ka', bi llo'ra'll xti'll Diosen', bzorao ne ake' di'll zban ke Pablon'. Na' Pablon' babibe' xhara'ne'n nench broe're' da xhinnjen' llon ake', na' lle'e leake': —Bi naken xhia kia', xhia ke re' naken, na' nna' wzejnie'llra' xti'll Diosen' be'nn ka' bi nak be'nn Israel. 7Na' baze'e, na' balline' rill to be'nn re Justo be'nn lloe'rao Dios, zoe' awllo gan' zo yoda'on. 8To be'nn re Crispo be'nn llnebia' lo yoda'on, benlira'lle' Xanllon' ren be'nn lla'a lo yo' rille', leska' be'nn zan be'nn Corinto ka' byejle', na' blloa ake' nis. 9Na' gok to lle', Xanllon' broe'rawe' Pablon', lle'e le'e: —Bi llebo', be'kze xti'lla'n, bi so'o lli. 10Ni zerenkza' rwe' nono bi gak gone rwe', le rao yell ni lla'a be'nn zan za wxenra'll nada'. 11Na'll bzo Pablon' yellen' nzi'i Corinton' twiz xop be'o, llroe're' xti'll Diosen'. 12Bixha ka lla llia be'nne re Galión, nake' be'nn llnebia' gan' nzi'i Acaya, be'nn Israel ka' gok ake' toze, be'e ake' di'll nench blliayi'll ake' Pablon', na' jwa'a ake' le'e gan' llon be'nn wnebia' ka' yel koxchis. 13Ne ake': —Be'nn ni de'e llpere' be'nne, nench we'rao ake' Diosen' krere kan' ne leyen'. 14Ka gokra'll Pablon' we'rene' leake' di'llen', na' Galión na' golle' be'nn Israel ka': —Chenak naken billre da yobre, na' cha' bene' no xhia, gona' yel koxchis kerén', be'nn Israel. 15Zan naken zre di'llze, na' ra be'nne, na' da nak da naore, leko' xhnneze re', bi lle'nra' gaka' be'nn wchoybia' bi dan' llak kerén'. 16Na' bachache' leake' gan' llie' llone' yel koxchisen'. 17Na'll yeololte be'nn griego ka', be'x ake' Sóstenes be'nnen' llnebia' yoda'o ke be'nn Israel ka', na' ben ake' zi' ke'e gan' lla'a be'nn ka' llon yel koxchisen', bixha Galión na', bi bwiakze'. 18Bde gok ka', ye to chi'i bzo Pablon' zan lla Corinton'. Na'll ka baze'e na', be'rene' be'nn ka' llonlira'll Jesucriston' di'lle, na'll bawe' nez bayoe' lo barco ren Priscila, na' Aquilan', zjake' gan' nzi'i Siria. Bixha ka za wago'tere Pablon' nez yellen' re Cencrea, bchip yichje' le kan' bchebe' gone'. 19Na' bllin ake' yellen' nzi'i Éfeso, na' bkwa'nne' Aquila ren Priscilan', na' byej le'en yoda'o ke be'nn Israel ka', na' je'rene' leake' xti'll Diosen'. 20Be'nn ka' lladopen' go'tyoe akre' le'e ga'ye' wroe're' leake' zan lla, na' bi bcheb Pablon'. 21Na'll baze'e lle'e leake': —Llonen bien cha'a Jerusalén na', ganna' lljadia' lnni dan' za'a. Te na' yeda' yedra'nna' re', cha' Dios gonne' latj. Na' bayoe' lo barcon', baze'e Éfeson'. 22Bllinte' yellen' nzi'i Cesarea, na'll byeje' Jerusalén na', jawape' be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Criston' lliox, na'll baze'e zayeje' Antioquía. 23Na' bzoe' to chi'i da'o, na'll blloje' da yobre jate'e toto yell ka' gan' nbane Galacia, na' Frigia, na' lloe'ltipe' be'nn ka' llonlira'll Jesucriston'. 24Katen' llak ka', bllin to be'nn Israel Éfeson' be'nnen' re Apolos, nake' be'nn yellen' nzi'i Alejandría, na' llejnie're' llroe' llsedre' Di'll Wen, na' leska' nnezre' kwasro kan' ne xti'll Diosen'. 25Apolos na' bnnezre' kan' nak xhnnez Jesucriston'. Na' do yichj do ra'lle' lloe'rene' be'nn ka' xti'll Jesucriston', la'kze bi nnezya'nnre'n, le dan' broe' Juan be'nnen' bchoa nis, lezen na' nnezre'. 26Bi llebe' llroe're' be'nn Israel ka' xti'll Jesucriston' lo yoda'on. Ka bene Priscilan' na' Aquilan' kan' llone' llroe're' be'nn ka', na' goxh ake' le'e to ga yobre, na' bsed akre' le'e xhnnez Diosen' da bi nna nnezre'. 27Na' lle'ne be'nnen' nzi'i Apolos cheje' yell ka' gan' nzi'i Acaya, na' be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Jesucriston', bayo'ra'll ake' ka naken llwie' cheje'n. Na' bzoj ake' to yich be'xe', nench wreb be'nn ka' lla'a gan' nzi'i Acayan' le'e. Ka blline' ganna', da xhen gokrene' be'nn ka' ba brej Xanllo Diosen' nxenra'll Le'e. 28Llroe' llsedre' be'nn Israel ka', lle'e leake', kreren' llejnie' akre' ke Jesucriston', na' llroe're' leake' xti'll Diosen', nen ke Jesúsen' nake' Cristo be'nnen' bexh ake' yednnebia'.

will be added

X\