2 Timoteo 1

1Nada' Pablo naka' postl ke Jesucriston', le Dios na'n byo'ra'lle' wse'le' nada', ka nak bchebe' we'e yel nban zejlikane ke noteze be'nn gake txhen Xanllo Jesucriston', na'llen' llona' xchine'n. 2Na' llzoja' rwe' Timoteo, ba nona' rwe' ka xhi'nna'. Llnnaba' rao Xallo Dios ren rao Xanllo Jesucriston', gakrén akchgue' rwe', na' yeya'chra'll akchgue' rwe', na' wzoa ake' lo yichjra'llda'o so kwezo' nbaraz. 3Nxenra'lla' Diosen' do yichj do ra'lla' kan' ben da xozxta'wa' ka', na' nnezra' lo yichjra'llda'wa' llona' kan' lle'ne Diosen'. Na' yo'y ras kate llalwilla' Diosen', do lla do yere lloa'a yel llioxken ke'e, ke da ka' llono'n. 4Lljadinra'lla' bllello' ka baza'a gan' zo'on, na' zera'lla' re'e lwelljllo da yobre, na' yewera' kwis cha' ka'. 5Na' llona' xhbab kwis kan' nxenra'llo' Diosen' do yichj do ra'llo', le ka'kze ben zga'tek xhna' goro' Loida, na' xhna'o Eunice, len na' nnezra' lekze ka'n llono' rwe' nna'. 6Ke len na' llasnisra' rwe' da yobre, na' basa'ra'll gono' dan' bro' Diosen' lo na'o gono', kan' bxoa ta'ka'n yichjo'n. 7Diosen' benne' Spíritu ke'en lli'o yo'n lo yichjra'llda'ollon', llakrenen lli'o nench bi llebllo, na' llonnen lli'o yel wak nench gonllo kan' lle'ne Dios na'. Leska' llakrenen lli'o nench nllie' lwelljllo, na' nench ke gonllo bi da nen kello. 8Na'llen' llepa' rwe', bi waye'ro' go'o xti'll Xanllo Jesucriston', na' bi waye'ro' kia' la'kze yoa' lo rill ya ni, dan' llzenaya' ke Jesucriston' dan' llyixjwe'ra' xti'lle' na'. Na' llaya'l gono' kan' llona', na' gako' war cha' bi da gak ko'o, katen' chixjwe'ro' Di'll Wen ke'e na', le zokze Diosen' llakrene' lli'o kone yel wak ke'e na'. 9Le Diosen' ba basre'e lli'o, na' ba breje' lli'o nench nakllo rallne'e. Bene' ka', dan' nllie're' lli'o, kere nello bi da wen benllo. Kan' za xe yellrio na'te, broe' xhnneze wse'le' Xanllo Jesucriston' nench gakrene' lli'o. 10Na' nna' ba broe' Diosen' lli'o nllie'kzere' lli'o, le ba bse'le' Jesucriston' be'nn wasrá kellon'. Na' bchochj blan Jesucriston' yel wak ke yel goten', na' bene' nench bembia'llo Di'll Wen ke'en, nench na' ga't yel nban zejlikane kello. 11Na' brej Diosen' nada' naka' postl ke'e, na'll bse'le' nada' nench chixjwe'ra' Di'll Wen ke Jesucriston', na' llroe' llsedra' be'nne bi nake be'nn Israel. 12Na' ke len na' ll-llayrawa' ka da ki llak kia' ni, na' bi llaye'ra' ke, le nombia' Dios be'nnen' llonlira'lla'n. Na' ba ben kwina' rao ne'e, na' nnezra' nape' yel wak wkwe'je' nada' llinte lla yed Jesucriston' da yobre. 13Sechicho' wzejnie'ro' be'nne di'll dan' za'ken, kan' ba benro' llzejnie'ra' na', na' seteze se'o gonlira'llo' Xanllo Jesucriston', na' llie'roe' do yichj do ra'llo'. 14Na' kone yel okré ke Spíritu ke Diosen' dan' ba zo lo yichjra'llda'ollo na', wzejnie'ro' be'nne di'll li ke'en dan' ba broe' rallna'o na'. 15Nnezro' be'nnen' nzi'i Figelo ren be'nnen' nzi'i Hermógenes, na' yezikre be'nn nake nada' txhen lla'a Asia, ba brej yichj ake' nada'. 16Na' llnnaba' gakrenchga Xanllo Diosen' Onesíforo, ren be'nn ka' lla'a lo yo' rille'n, le bi baye're' kia' kan' yoa' lo rill ya ni, da zan ras bede' btipra'lle' nada'. 17Le kan' bede' Roma ni, bene' bien bayirje' nada' to balléltere' nada'. 18Na' llnnaba' rao Xanllo Diosen' gakchga wen ke'e, katen' llin lla yed Xanllo Jesucriston' da yobre. Nnézkzero' da zan ras bede' gokrene' nada' kan' bzoa' gan' nzi'i Éfeso.

will be added

X\