2 Pedro 1

1Nada' Simón Pedro llona' xchin Jesucriston', bse'le' nada' naka' postl ke'e. Llzoja' re' ba llonlira'llre Jesucriston'. Le'e bene' nench nxenra'llre' kan' llon neto', le zeje' lixheje nake' Xanllo Dios be'nn wasrá kello. 2Llnnaba' gakrenchga Diosen' re', na' wzoe' yichjra'llda'oren' so kwezre nbaraz dan' nombia're Jesús be'nnen' nak Xanllon'. 3Dan' nap Diosen' yel wak xhen na', ba llonne' lli'o yeolol da yálljello, nench na' de yel nban kello, na' gonllo kan' lle'nre' na'. Llonne' da ka' le ba nombia'llo Criston', na' Cristo be'nnen' brej lli'o, nake' be'nn za'k be'nn cha'o. 4Na' dan' nake' be'nn za'k na', na'llen' ba bne'e gakrene' lli'o, na' gone' da wen kello. Za'k dan' bne'e ka', le kan' bne'e na' llakrenen lli'o, nench yeyak yichjra'llda'ollon' wen kan' nak ke Le'e, na' gak kwej yichjllo da xhinnj dan' ll-lleyi' be'nn bi nxenra'll Dios, llon ake' kon ka nen ke xpe'r ake'. 5Ke len na' lli'o nxenra'll-llo Jesucriston', llaya'l gonllo ga zerao sa'kello nench gonll-llo wen ye ra'te, na' nench chejnie'llello. 6Na' gonllo ga zerao sa'kello nench bi nnebia' da xhinnjen' lli'o. Llaya'l setezllo wxenra'll-llo Dios kat bi da za'kzi'llo, na' llaya'l sokzllo gonlloe' xhen. 7Na' llaya'l llie'llo be'nn lwelljllo be'nnen' llonlira'll Jesucristo na', na' lekze llie'llo yeololte be'nne. 8Le cha' naollo llonllo yeolol da ki, na'llen' gakllo kan' llaya'l gak lli'o nombia'llo Xanllo Jesucriston', na' bi nnitrao dan' ba nxenra'll-lloe'n. 9Na' no be'nne bi llon da ki ba bnia' gonllo na', nchol yichjra'llda'we'n, na' bi nna chejnie're' kan' llaya'l gone' na'. Nakbie' ba gonra'lle' ba bayib Diosen' ra'llda'we'n bi da xhinnj ka' bene' do kana'. 10Be'nn bi'che, len na' gonllo ga zerao sa'kello, nench na' chejle'llo da li ba brej Diosen' lli'o llonlira'll-lloe'. Na' cha' gonllo ka', kbat kweyi'llo. 11Na' nbaraz wareb Diosen' lli'o kate yellinllo gan' llia Xanllo Jesucriston' llnebie' ke chnare, be'nnen' nak wasrá kello. 12Ke len na' bi gatra'lla' yo'y ras we'rena' re' di'lle ke da ka' ba bnekza' re', nench lljadinra'llre, la'kze ba nnézere kan' bnia' na', llgoa' ltip re' wxenra'llre di'll li ke Diosen' dan' ba nnézkzere. 13Na'llen' llakra' chak nna nbana', yepa' re' da ki nench lljadinra'llre. 14Nnezra' wyobjelle gata' nada', le ka'n ba bzejnie' Xanllo Jesucriston' nada'. 15Ke len na' gona' kon ga zerao sa'kra' nench lljadinra'llre kan' bnia' da ki kat ba gota'. 16Ka nak dan' bzejnie'to' re' ke yel wak ke Xanllo Jesucriston', na' ke dan' yede' da yobre na', kere di'll da bdirjla'll neto' postlen', le bre'kze yejraoto' kan' broe' Diosen' yel za'k ke Jesucriston'. 17Bre'toe' kan' be'e Xallo Diosen' Le'e yel bara'nn xhen na', na' kan' bzechj Dios be'nnen' za'k xen na' Le'e to beni' xhen, na' bne'e: “Be'nn nin' xhi'nna' nllie'ra' llawere', na' llaza'kra'lla' kan' nake'n.” 18Neto' béneto' kan' bne Dios be'nnen' zo yebán', kan' zerento' Xanto'n rao ya' gan' gok ka'. 19Napkzllo xti'll Diosen' dan' bzoj be'nn ka' be'e xti'll Diosen' kana', na' nnézello naken da li. Na' gonkzre wen cha' chejle're da ka' bzoj ake'n, na' wseni'n lo yichjra'llda'ore ka llon to yi', llseni'n ga nak xchole. Bi llaya'l lljachie'llo, wzenayllo yeo lla chak llin lla yed Criston' da yobre, na' ko'lle' beni' ke'en lo yichjra'llda'ollon'. Na' katen' yede' na', gonen ka llak kat llra' berj xsiren' kat ba lleni'. 20Na' da ni naken da lliarao xhen chejnie'llo: di'll dan' bzoj be'nn ka' be'e xti'll Diosen' kana', ni ton bi chejnie'llon to wrazllo. 21Le ni to da ka' bzoj ake'n, bi naken xhbab ke leakze'. Zan nak ake' be'nn gok rao na'a Dios, na' bne ake' dan' goll Spíritu ke Diosen' leake', na' bzoj akte'n.

will be added

X\