2 Corintios 6

1Neto' llonrento' re' xchin Diosen' txhen. Na'llen' lla'tyoeto' re', bi gonkazre dan' ba baya'chra'lle' lli'o. 2Le nyoj le' xti'll Diosen', nen: Kan' bllin lla go't latj, kana' bzenaya' ko'o. Na' kan' bllin lla bexhre wasra'a re', kana'llen' gokrena' re'. Na' nna'n de latj, na' nna' naken lla llasra'a be'nne. 3Bi llonto' kon bi nen keto', da wllon ke be'nne bi nna wxenra'll Le'e, le lle'neto' bi ga't da nnechach ake' ke xchin Dios dan' llonto' na'. 4Ke len na' llontezto' biteze da wen nench llroe'to' nakto' wen xchin Dios. Na' llaora'llto' kat llsa'kzi' be'nne neto', na' kat billre yel zi' yel ya'ch za'k ko'llto'. 5Bzo kat bdin ake' neto', na' ka bro' ake' neto' rill ya, na' ka ben ake' da ne xhen. Na' da zan ras bento' llin war, na' bchachto' bichgale, na' wil bdonto'. 6Broe'to' llonto' xchin Diosen', bitbi de da yel zdo' llonto'. Llzejnie'to' be'nne nench gombia' ake' da li na', napto' yel llxhenra'lle ke yeolol be'nne, llonto' wen ke yeololte'. Kon kan' llzejnie' Spíritu ke Dios na' llonto', na' do ra'llto' nllie'to' yeolol be'nne. 7Leska' zoto' llzejnie'to' be'nn di'll li ke Criston', na' yeolol bi dan' llonto'n naken kone yel wak ke Dios. Na' dan' llonto'n naken da zej lixheje, llakrenen nench zoeto' dilrento' da xhinnjen'. 8Zo kat llonto' xchin Diosen', na' llayoe'rao be'nne neto', na' zo kat llwie akre' neto', na' zo kate nne ake' wen keto', na' zo kat nnechach ake' keto'. Ne ake' ziye'to'n, na' neto' bi lljachie'to' lloe'kzto' di'll lin'. 9Na' bale be'nne bi llakbe'e akre' llonto' da za'ke, na' ye bale' llayakbe'e akre' da za'ksen llonto'. Wa bento' xhbab got ake' neto', zan nna nbanto'. Llsa'kzi' ake' neto', na' bi nna got ake' neto'. 10Da zan da llak da gakya'cheto', zan llawé lo ra'llda'oto'n. Nakto' ka be'nn nga'nnya'ch, na' llonto' nench be'nn zan so ake' nbaraz. La'kze bibi de keto', dan' nakto' Criston' txhen, yeolol bi da de naksen keto'. 11Re' be'nn lla'a gan' nzi'i Corinto, ba be'rento' re' yeolol di'll da yo' lo ra'llda'oto', le nllie'to' re' kwis. 12Ba broe'to' kan' nllie'to' re', na' re' bi nna wroe're cha' nllie're neto'. 13Lla'tyoera' re' ka llon to be'nne lla'tyoere' xhi'nne', lewroe' artk nllie're nada' kan' ba broe'ra' nada' nllie'ra' re'. 14Bi llaya'l gonllo txhen be'nn ka' bi nxenra'll Criston'. Cha' Dios na' ba none' lli'o be'nn wen rawe' na', bi gak gonllo txhen be'nn wen da xhinnj ka'. Lli'o ba yo' beni' ke Criston' lo ra'llda'ollo, bi gak gonrenllo be'nn ka' txhen, be'nn ka' bi yo' beni' ke Criston' lo ra'llda'o ake'. 15Le Criston' bi gak gonrene' daxi'on txhen, ka'kze ke be'nnen' nxenra'll Criston', bi llaya'l gonrene' be'nnen' txhen be'nnen' bi nxenra'll Le'en. 16Le bi gak gonlira'll-llo lwa'a gan' llonlira'll-llo Dios na', le lli'o ba nakllo ka yoda'o gan' zo Dios na'. Le Dios na'n bne'e: Serén ake', na' tarén ake'. Na' gaka' Dios ke ake', na' leake' gak ake' yell kia'. 17Ke len na' llaya'l gonllo kan' bne Xanllo Dios na': Leyelloj radj be'nn ka' bi nxenra'll nada'n, bi gonrén akre' txhen. Na' bi gonre da xhinnj. Na'llen' serena' re'. 18Na' gaka' Xare, na' re' gakre xhi'nna'. Ka'n ne Xanllo Dios be'nnen' nap yel wak xhen na'.

will be added

X\