2 Corintios 5

1Kwerp kellon' naken ka to yo' da bi zibia. Na' nnézello cha' ba bayinnjen, Diosen' ba none' to yo' wen kello yebá na', zeje di'llen' kwerp kello dan' sokze ke chnare. Len na' bi naken da ben be'nnach. 2Na' nna' nna zollo nbanllo yellrio ni, llonya'chllo llnnabllo lo ra'llda'ollo, zera'll-llo kwis lljazollo lo yo' dan' ba non Xanllo Diosen' kello yebá na'. 3Ke len na' la'kze yega'a xhallo da de rao yellrio ni, zeje di'll kwerp kello na'n, bi yega'nnllo ka'ze, le gonn Xallo Diosen' to da kob kello. 4Ke len na' nna ll-llayraollo ren kwerp kello ki, llonya'chllo lo ra'llda'ollo. Kere lle'nello yega'a xhallo na', lle'nello wayonne' lli'o to xhallo da bi te ke, nench na' banllo ke chnare. 5Dios na' ba breje' lli'o nench yellinllo gan' llie' na', bse'le' Spíritu ke'en zon lo ra'llda'ollo, nench na' nnézello nna dell da gonne' kello. 6Na'llen' bi llakgánello cha' bi llákello, le nnézello chak nna nbanllo kone kwerp kello ki, bi nna yellinllo gan' llia Xanllo Cristo na'. 7Na' la'kze bi nna re'llo da ka' gonne' kello na', zokzllo nxenra'll-lloe'. 8Na' ke len na' llxenra'll-llo, le lle'nello wsanra'll-llo kwerp kello ki, nench yeyejllo gan' llia Xanllo Cristo na'. 9Ke len na' we'la'll-llo gonllo da yeyazra'lle' nench yewere' kan' llonllo chak nna nbanllo, na' ker bi gonen cha' nne'e wayejrenlloe'. 10Le llonen bien yeololtello tello rao Criston' gan' llone' yel koxchisen', na' wchoye' kello cha' sollo nbaraz o cha' sa'kzi'llo, kon akren' benllo ka nbanllo, benllo da wen o cha' benllo da xhinnj. 11Dan' ba nnézkzello yeolol-llo yedello di'll rao Xanllo Criston' ke yeolol da benllo, ke len na' lla'tyoera' be'nne wzenay ake' ke'e. Diosen' nnezre', do ra'llto' lla'tyoeto' be'nne wzenay ake' ke'e, na' zoto' bexhto' gakbe're, do ra'llto' llonto'n. 12Kere lloe'rao kwinto' nia' ka', zan nia' ka' nench yewere kan' llonto', na' gak yelli're xti'll be'nn ka' llnne wen ke kwin ake' to ko'llze, na' bi lloe' ake' di'll kan' nak dan' yo' lo ra'llda'o ake' na'. 13Cha' llákere llaktontto' kan' bento' na', leyeyakbe'e kon kan' bne Diosen' bento'. Na' cha' llákere zocha'okze yichjra'llda'oto' na'n, legakbe'e llonto' bi da llonto' nench llakrento' re'. 14Le nllie' Criston' lli'o, na'llen' llonto' xchine'n. Na' nnézello toze'n bzane' yel nban ke'en gote' ni ke yeolol-llo, na' naklloe' txhen, na' nnello yeololkzllon' ba gotrenlloe'. 15Criston' bzane kwine' gote' ni ke yeolol lli'o be'nnach, nench sollo gonllo kan' llazra'lle' na', na' bill sollo gonllo kon ka nen kello. Le'en gote' na' babane' radj be'nn wat ka' ni ke lli'o. 16Neto' kan' bi nna gonlira'llto' Criston', lláketo' bibi za'ke', lláketo' za'kll be'nne lla'a rao yellrio ni, cha' no nake', na' cha' bi da de ke'e. Na' nna' bill lláketo' ka' ke Criston'. 17Ke len na' be'nnen' ba nxenra'll Criston', ba bayake' ka to be'nn za gorj. Yeolol bi da bene', ba bden ka'le, na' nna' ba bayake' to be'nn kobe. 18Dios na' ba bene' nench bazorenlloe' wen, na' ba bayone' lli'o ka to be'nn kobe dan' ba llonlira'll-llo Cristo na'. Ke len na' ba broe' rallna'llo yello be'nn ka' ka gon ake' nench yezorén ake' Diosen' wen. 19Ye aklloe' Diosen' bse'le' Criston' nench noteze be'nne gonlira'll Le'e, so ake' nbaraz rao Diosen', na' bill lljadinra'll Diosen' bi da xhinnj ba ben ake'. Ka'n llaya'l yello be'nne nench so ake' nbaraz rao Diosen'. 20Criston' bse'le' lli'o roraze', na' ka Dios na'kzen' lla'tyoere' be'nne, ke len na' ka kwinkze Cristo na' lla'tyoeto' re': leyezorén Diosen' wen. 21Criston' bibi da xhinnj bene'. Na' Dios na' bene' bxha'kzie' ni ke da xhinnj ke lli'o, nench na' none' lli'o be'nn wen dan' nxenra'll-lloe' na'.

will be added

X\