2 Corintios 3

1Bi gákere cha' llayoe'rao kwinto'n ka naken lloe'to' di'll ki. Nnézkzere xchin Diosen' llonto' do ra'llto', na' bi llonen bien go'xto' yich da we'e di'll keto' nench nnézere akren' nakto', na' ni ke yalljzen wzojre ye to yich da go'xto' kat chejto' ga yobre kan' llon be'nn yobre. 2Re' nakre ka to yich dan' nyoj lo ra'llda'oto' gan' lloe'n di'll kan' nakto' na'. Na' be'nn zan ba nombia' re', kan' ba ben Criston', bache'e lo yichjra'llda'oren'. 3Na' ka'n broe'n nakre ka to yich da bzoj Cristo na', dan' ba bache'e yichjra'llda'ore na', kone Spíritu ke Dios na'. Kere goken to le' yejen', lo ra'llda'ore nakzen, naken ke da nyoj. 4Llakchoch ra'llto' rao Diosen' lleto' re' ka', le Criston' zoe' llakrene' neto' nench nnézeto' llonto' kan' lle'ne Dios na'. 5Le bibi llak gonto' to wrazto', na' bi llejnie'to' bi gonto', le yeololte bi da ka' llonto'n, Dios na'kzen' llakrene' llonto'n. 6Na' Le'e ba bene' nench llak llyixjwe'to' dan' ba bne'e gone' gakrene' lli'o be'nnach. Na' da koben' bi naken ka ley dan' byoj kana', llzejnie'n lli'o be'nnach kweyi'llo yel be'nn wen da xhinnj kello na', zan nna'n llonn Spíritu ke'en yel nban zejlikane ke lli'o llonlira'll-lloe'. 7Ka nak ley dan' bzoj da Moisésen' le' yej ra'yen', Diosen' bene' nench gokbe'e be'nn Israel ka' goken da za'ke, le radj ake' na', gok lloa'rao Moisésen' llaktit, to bi gok wia ake' lloa'rawe'n, la'kze nak yel llaktiten' bzo lloa'rawe'n to da te ke. Na' cha' ley na', dan' nsa'a yel got na' goken da za'ke, 8nnézello za'kll di'll kob dan' llonn Spíritu ke Diosen', nench na' ga't yel nban zejlikane kello. 9Le chet ka' ley dan' bzejnie' lli'o be'nnachen' nen ga't yel llza'kzi' kello, goken to da za'ke, ¿bixha bi llákere za'kll xti'll Dios dan' llzejnie'n lli'o ba bayakllo be'nn wen? 10Le dan' nak da za'k kana', bill naken ka' nna', le ba de ye to da za'klle. 11Le chet ka' dan' gok ke to da za'k kana' ba bde ke, za'kll dan' de nna', na' nnézello bi te ke. 12Na' dan' nnézeto' kere da te ke da koben' ba bdixj Diosen', ke len na' bi llebto' llyixjwe'to' xti'lle'n. 13Na' neto' bi llonto' kan' ben da Moisésen', bkwa'ch rawe' kone to ra'll bllall nench bi bre'e be'nn Israel ka' len, na' chaora'll baga'a ra't weje dan' llaktit lloa'rawe'n. 14Na' be'nn Israel ka' nna zo akse' nna', bi nna chejnie' akre' kat llrab ake' ley dan' byoj kana', gan' nyoj da ka' bne Diosen' gone' gakrene' leake'. Kon be'nn ka' wxenra'll Cristo na' chejnie' akre' bi zejen. 15Xte nna' llrab be'nn Israel ka' da ka' bzoj da Moisésen', nna naksen ka to da nga'ch ke leake' na' bi llejnie' akre'n. 16Zan noteze kate nxenra'll ake' Xanllo Criston', da ka' nyojen bill naken ka to da nga'ch ke leake'. 17Xanllo Criston' nake' toze kone Spíritu ke Diosen'. Na' kat ba zo Spíritu ke Xanllon' lo ra'llda'o be'nne, lloe'n latj soe' nbaraz rao Dios. 18Yeolol lli'o nxenra'll-llo Criston', yel za'k xhen ke'en bill nga'chen rao lli'o, na' nakllo ka to yejwan dan' llaroe' katken' nak yel beni' ke Xanllon', le zejzell yo'llo beni' ke'en, le yo'kze Spíritu ke Xanllo Criston' lo ra'llda'ollon'.

will be added

X\