2 Corintios 10

1Nada' Pablo lla'tyoera' re' ren di'll cha'o, kan' ben Criston', be'e di'll cha'o, Le'e goke' be'nn xhenra'll, na' be'nn cha'o. Bal be'nne llasné ake', to llebza' tila' re' kat zorena' re' txhen, na' kat zoa' zi'te na', llayaxhjra' llzoja' re', na' dila' re' le' yich ka' llzoja'n. 2Lla'tyoera' re' gonre da wen nench kat yeda'n, bi yalljen tila' re', le dekze de tila' be'nn ka' llake llona' ka dan' nen kia'. 3Le la'kze zoto' yellrio ni, nakto' be'nnach, kate dilrento' da xhinnjen', bi dilrento'n ka dil to be'nnach rao yellrio. 4Na' bi dilrento'n kone yel wak keto'. Dios na' benne' neto' yel wak, nench na' tilrento' dan' llon daxi'on, nench na' wchochj wlanto' yel wak ken, na' yel wxhiye'e ken. 5Dios na'n llakrén neto' nench llxhexj yichjra'llda'o be'nne, llzenay ake' ke Criston', na' llbej yichj ake' xhbab xhinnj ke ake'n, na' billre da ll-llon gombia' ake' Dios. 6Na' kat yeyoll wroe'n yeololre ba llzenayre ke Diosen', kana' ba nwiato' ka gonto' ke be'nn ka' bi llzenay. 7Lewiá ka dan' llre're llonto' na'. Cha' nol re' llákere nakre Criston' txhen, leyeyón xhbab kere re'zre'n, renkze neto'n naktoe' txhen. 8Bi yeye'ra', we'renkza' re' di'llen' ye ra'te kan' ba bia'n na', le llawera' le Xanllo Criston', bse'l neto' nench na' gakrento' re', na' chejnie're Di'll Wen ke'en, kere da wlleyi' re'n. 9Bi lle'nra' no gake cha' dan' llzoja' re' ni, naken nench wcheba' re'n. 10Be'nn ka' llasnnechach kia', ne ake' kat zoa' zi'te, llzoja' re' llonra' re' znia kwis ka to be'nn wnebia'; na' ne ake' bibi llak bi nnia', kate zorena' re' txhen, na' bi lloa'a di'll da za'k da wzenayre. 11Be'nn ka' nnechach kia'n, llaya'l nnez akre' kan' lleto' re'n, kan' llzojto' re' katen' zoto' zi'te, leska'kze gonto' kat yedsorento' re'. 12Bi lle'neto' gakrebeto' be'nn ka' llayoe'rao kwin. Llak akre' wenllen' llon leake', le totoe' kon llwia lwellj ake', nench nne ake' llon aklle' wenll kerke kan' llon be'nn lwellj ake' ka', na' bi llayakbe'e akre' bin' llon ake'. 13Neto' bi llayoe'rao kwinto', kon lloe'to' di'll ke da ka' gokrén Diosen' neto', da ka' bento' gan' bse'le' neto' na', na' leska' ba bse'le' neto' gan' zore na'. 14Na' bi ziye'to' kat lloe'to' di'll ke dan' ba bento' gan' zore na', le nakto' be'nn nell bzejnie'to' re' Di'll Wen ke Criston'. Chenak bibi bento' gan' zore na', di'll wenra'llzen' lloe'to' chet ka'. 15Na' bi llonto' llalj we'to' di'll ke da ben be'nn yobre, bento' xchine' kon gan' bse'le' neto'n. Nna bexhto' gonlira'll-llre Criston' nench na' gonllto' xchin Diosen' gan' zore na', kon ke nak da bkwa'nn Diosen' lo na'to' gonto'. 16Na' lle'neto' chixjwe'to' Di'll Wen ke Criston' ga nakll zi't ka gan' zore na'. Na' lle'neto' chixjwe'to'n ga nono nna chixjwe' len, nench ke wlanto' ka nak da ba ben be'nn yobre. 17Bi llaya'l wayoe'rao kwinllo bi da ba benllo, toze Xanllo Dios na'n llaya'l wayoe'raollo dan' ba bene' na'. 18La'kze cha' to be'nn nne'e llone' wen, bi chejle'llo. Zan cha' Xanllo Dios na', nne'e llone' wen, na'llen' nnello da lin' nake' be'nn wen.

will be added

X\