1 Timoteo 6

1Be'nn ka' nxenra'll Criston', na' nak ake' be'nn wen llin ke be'nne, llaya'l gap ake' bara'nne be'nn ka' nak xan llin ke ake'n, nench nono bi nne ke dan' naollo ke Diosen', na' dan' llzejnie'llo na'. 2Be'nn ka' zo xan ake', na' xan ake' na', nak ake' be'nn nxenra'll Criston', bi llaya'l wsanra'll ake' yel gap leake' bara'nne dan' nak ake' ka bi'chllo. Na' llaya'l gon ake' xchin be'nn ka' do ra'll ake', na' llaya'l llie' akre' leake', le nak ake' txhen nxenra'll ake' Criston'. Da ni bzejnie' akre', na' go'tyoe akre' kan' llaya'l gon ake'n. 3Ni't be'nn llzejnie' akre' xhbab ke akse', na' bi llroe' llsed akre' di'll li ke Xanllo Jesucriston', na' llejnie' akre' krere, ne ake' kere llonen bien gonllo kan' ne Dios na'. 4Be'nn ka' llon ka' lle'n akre' gak ake' xhen, na' bibi llejnie' akre'. Na' chach ake' ke no di'll o billre da ke za'ke, na' llaxhé' lwellj ake', na' llakyollrén lwellj ake', zi'chi'll lwellj ake', na' llak akre' llaxhé' be'nn leake'. 5Na' ni ke llayoll lladoze llasdil llaschach ake', le da xhinnj na'n bayo' lo yichjra'llda'o ake'n, le bi nombia' ake' di'll li ke Diosen'. Na' llak akre' wroe' wsed akre' xti'll Diosen' gak akte' be'nn wnia'. Bi gono' be'nn ka' txhen be'nn ka' llon ka'. 6Da likze nbaraz zollo kat gonllo kan' lle'ne Diosen', na' kat zollo nbaraz llonllo banez bi da da'o de kello. 7Le to ka'zllon' bra'llo yellrio ni, na' to ka'zllo yeza'llo. 8Na' cha' de da lle'j llaollo, na' cha' de xhara'nllo da llakllo, kone len llaya'l sollo yewello. 9Be'nn ka' zera'll gak ake' be'nn wnia', llon ake' zre da xhinnj, leake'n darén ake' daxi'o. Na' da zan da zera'll ake' ga't ke ake' da te ke, na' ka nak dan' zera'll ake'n, llkwa'ntonten leake', na' wllin lla kweyi' ake'. 10Le be'nnen' zera'll mellen' llone' biteze da xhinnj. Na' llbej yichj ake' di'll li ke Diosen' yel llzera'll ke ake'n, na'll da zan da llallayrao ake'. 11Ka nak rwe' Timoteo, bi gono' kan' llon be'nn ka', le Dios na' ba breje' rwe' gono' xchine'n. Brek yichjo' gono' dan' zej lilla, ben kon kan' llazra'll Dios na', sokzo' wxenra'lloe', bllie' be'nne, bdaora'll kat de da llsa'kzi' rwe', gok be'nne cha'o. 12Brek yichjo' ben ga zerao sa'kro', nench na' gono' yeolol dan' lle'ne Dios na'. Bawé lljazoreno' Diosen' ke chnare, le ba brej Diosen' rwe' lljazorenoe', na' ba be'o di'll rao be'nn zan, lle akoe' llonlira'lloe'. 13Dios be'nnen' lloe' yel nban ke yeolol da de rao yellrio, na' Jesucristo be'nnen' be'e di'll li rao Poncio Pilato, leake'n nnez akre' nada'n lla'tyoera' rwe' 14wzenayo' ke yeolol dan' ba bnia' ni, na' bi wxinnjo', na' bi gatra'llo' gono' da no tile rwe'. Na' ben yeolol da ka' ba llia' bia'a gono'n, llinte lla yed Xanllo Jesucriston' da yobre. 15Le kat llin lla wllia Diosen' bia'a, na'tellen' yede' da yobre. Toze Dios na'n llnebie' doxhente, na' zoe' nbaraz kwis. Le ya'nnen' nake' Rey ke yeololte rey ak, na' nake' Xanllo be'nn llnebia' yezikre be'nn wnebia'. 16Toze Diosen' nake' be'nn bi gatkze'. Na' beni' xhen yo' gan' zoe'n, na' ni to nono gak lljabi'ye' awllo gan' zoe' na'. Nono llra' yellrio ni, be'nn ba bre're' Diosen', na' ni ke no gakze' re'e Le'e. Llaya'l wxenra'll-lloe', le Le'en llnebie' ke chnare. Ka'n gakchga. 17Na' ka nak be'nn ka' nak be'nn wnia' yellrio ni, goll ake' bi gak gake' be'nn ya'ra'lle. Na' ye akoe' bi gak nni't ake' nbaraz dan' nak ake' be'nn wnia' na', le wde ke yeolol dan' nap ake'n. Na' ye akoe' gon ake' rez, so ake' nbaraz rao Dios be'nnen' zo ke chnare. Toze Le'en llonne' yeolol da wen da yálljello, na' llonne' latj si'llo banez. 18Ye akoe' nni't ake' gon ake' da wen, gon ake' yeololte da llazra'll Dios, na' leska' ye akoe' zan akre' da de ke ake', gakrén ake' be'nne, na' yewé akre' gon ake'n. 19Cha' gon ake' ka', na' gaken ka to yel wnia' da bi te ke, le lle'ne Diosen' gakrene' be'nne, na' yeni't ake' nbaraz kat lljazorén ake' Le'e ke chnaren', cha' gon ake' ka'. 20Timoteo, brek yichjo' ka da ki ba bzejnie' Diosen' rwe'. Bi wzenayo' ke be'nn ka' lloe' di'll da bibi za'ke, ni ke be'nn ka' lloe' di'll dan' bi zeje rebe kone di'll li ke Dios. Ziye'e ake' ne ake' lloe' ake' di'll si'n. 21Be'nn ka' ba bzenay di'llen' nak ka', ba brej yichj ake' di'll li ke Diosen' dan' llejle' lli'o bill llonlira'll ake'n. Llnnaba' kwis gakrenchga Diosen' rwe'. Ka'n gakchga.

will be added

X\