1 Timoteo 5

1Cha' to be'nn gor byio llone' bi da xhinnj, bi gonroe' znia, bzejnie're' nench kweje'n yichje', benre' ka no xa'o. Na' cha' to bi we'o llonbe' da xhinnj, be'renbe' di'll kwejbe'n yichjbe', bénebe' ka to no bi'cho'. 2Na' cha' no no'r gore llone' bi da xhinnj, be'rene' di'll kweje'n yichje'n, kon bentezre' ka llonro' xhna'on. Na' cha' no no'r kwi'de llonbe' bi da xhinnj, be'renbe' di'll kwejbe'n yichjbe', bénebe' ka to no zano'. Llaya'l wia'o da ki nench gako' be'nn wen rao ake'. 3Llaya'l we'llo da yallje no'r ka' nak no'r wazebe, cha' dogarje bi da yalljre'. 4Zan cha' ni't no xhi'nn ake' no xhosoa ake', bzejnie' akre' llaya'l we'e ake' da yallje xhna' ake'n, le ba basgore' leake'n, le ka'n lle'ne Diosen' gon ake' da wen. 5Na' no'r ka' nono llra' gakrén leake' we'e ake' leake' bi da yallj akre', be'nn ka'n nake dogarje no'r wazebe, bez ake' we'e Dios bi dan' yallj akre'n, na' llalwill ake' Dios do lla do yere nench gakrene' leake'. 6Na' no'r wazeb ka' llon kon kan' ne lo yichjra'llda'o ake'n, nak ake' ka to be'nne ba got la'kze nna nban ake'. 7Goll ake' gon ake' ka dan' nia' ni, na' bi gon ake' da xhinnj da nak zi til akre'. 8Cha' no be'nne bi llakrene' nench ga't bi da yallje no be'nn nak dialla ke'e, ba bkwase' xti'll Diosen' ka'le dan' llejle'llo na', ba llonlle' da xhinnjll ye ra't kerke be'nn ka' bi nna wxenra'll Jesucristo na'. 9Cha' to no'r wazeb ba gokre' wyon (60) iz, na' bzo toze be'nn ke'e, wllia akoe' yich gan' llia ra no'r wazeb ka' llakrenllo. 10Kwejre no're nnézere cha' bene' da wen, ka da ki: cha' basgor xhi'nne' kwasro, cha' benre' wen be'nn bllin rille', cha' gokrene' be'nn nxenra'll Dios, cha' gokrene' be'nn za'kzi' o cha' ba benlle' billre da wen. 11Na' no'r wazeb llaban ka', bi wllia akoe' yich, le wllinje lla gon ake' kon kan' nen ke ake', na' wsanra'll ake' Cristo na', na' ye'n akre' yechayna'a ake' da yobre. 12Na' wsanra'll ake' xchin Criston' dan' ba bcheb ake' gon ake'n, na' gap ake' do'le. 13Leska' bi naken wen cho'rao ake' la'll ake' toto yo', nench ke gak ake' be'nn ria, na' gak ake' be'nn wao di'lle, na' we'e ake' di'll da bi llaya'l we'e ake'. 14Ke len na' lle'nra' yechayna'a no'r wazeb llaban ka' da yobre, na' san aklle', na' yesgor xhi'nn ake', na' gapchi'i rill ake' kwasro, na' ka' bi we'n latj nne be'nne kello. 15Ka'n nia', le ni't bal no'r wazeb xkwi'd ake ba brej yichj ake' Criston', na' ba nao ake' daxi'on na'le. 16Cha' no be'nn nonlira'll Criston', na' zjani't no'r wazebe dialla ke ake', llaya'l we'e ake' da ye'j gao ake', nench bibi zed gon akre' be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Criston'. Na'll sa'ke gakrenllo no'r ka' nono llra' ke ake'. 17Na' ka nak be'nn ka' llnebia' be'nn ka' lldop nxenra'll Criston' toto yell, cha' llwia ake' be'nn ka' kwasro, da xhen llaya'l gak be'nn ka' xhen. Na' za'kllen' gak ake' xhen cha' llyixjwe' akre' xti'll Diosen', na' llzejnie' akre' be'nne akren' zejen. 18Le nyoj xti'll Diosen' nen: “Bi wsejre lloa' bellen' nench gaoba' kate llrej llchekwba' trigon' nench lloj xhe.” Leska' nen: “Be'nn wen llin na', llaya'l si'i raxhje'.” 19Bi chejle'o cha' to be'nne za'ze llxoe' do'l ko'll to be'nn gor brao, cha' bi za'rene' ye chop chonn be'nn lloe' di'll li. 20Na' cha' da li ba bene' da xhinnj, llaya'lkze tiloe' rao be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Criston', nench lleb yezikre be'nn, na' bi gon ake' da xhinnje. 21Lla'tyoera' rwe' rao Xanllo Diosen' na' rao Jesucriston', na' rente rao angl ka' ba breje' na', nnao' gono' kan' ba bnia', na' bi yela'o be'nne, na' gonxhenzo' balze'. 22Bi kwejo' kon ganze be'nnen' gape lwellj ake'n, nench kere reno' gapo' do'le cha' be'nnen' brejo'n gone' da xhinnj. Bwia nench ke gako' be'nn wen da xhinnj. 23Na' dan' llak le'o, bi ye'jo' toze nis, we'j ra't xis uva. 24Bal be'nne nakbie' xhej da xhinnjen' llon ake'n, na' llakbe'kze be'nne bin' llon ake', la'kze bi nna llin lla yellayrao ake'. Na' ye bal ake' llon ake' da xhinnjen', na' zoe akre' llkwa'ch ake'n, na' bi llakbe'e be'nne, zan wllin lla kate re'e akre'n. 25Leska' naken ke be'nn ka' llon da wen na', nakbie'kzen cha' da wen na' llon ake', na' ye balen bi llroe'rawe da wen na' llon ake', zan bi ten ka'ze.

will be added

X\