1 Timoteo 3

1De to di'll li da ne: Be'nn lle'ne wia wyi yezikre be'nn nxenra'll Dios, da wenkzen' llwie' gone'. 2Na' be'nnen' lle'nre' wlane' gone' llin dan' nak ka', llaya'le' soe' gonteze' da wen yeo lla bibi gonkze' da til-lloe'. Na' llaya'l so toze no'r ke'e, na' llaya'l gake' be'nn yo' xhbab, na' llaya'l gape' kwine' gone' da wen, na' llaya'l gake' be'nn llon da zej to li nench gap be'nne le'e bara'nne. Na' llaya'l yewere' wrebe' be'nne lo yo' rille', na' llaya'l gake' be'nn llak llzejnie' xti'll Diosen' kwasro. 3Be'nn nake be'nn wazó bi gak wlane' ka llin na'. Bi llaya'l gake' be'nn wachach. Bi llaya'l gake' be'nn wzera'lle. Llaya'l gake' be'nn cha'o, be'nn llone be'nne wen, bi llaya'l gake' be'nn znia, na' bi sera'lle' gone' gan mell xhen. 4Na' llaya'l gake' be'nn llak llgo' xhnneze da de lo yo' rille', na' llaya'l nnezre' ka gone' nench wzenay xhi'nne' ka' ke'e, na' gap ake' le'e bara'nne. 5Le cha' bi llak kwe'e xhnneze ke xhi'nne' wzenay akbe' ke'e, na' bi llak kwe'e xhnneze bi da de lo yo' rille', bi gak kwe' xhnneze ke be'nn yobre be'nn lldop ll-llay llonlira'll Dios. 6Bi kwejre be'nn za llzorao llonlira'll Diosen' wie' be'nn ka' nxenra'll Diosen', le nna nake' be'nn kobe nxholl yewere' yeyonxhen kwine', na' gak ke'e kan' gok ke dan' llnebia' daxi'o ka' kana', na' we'e Diosen' le'e yel llza'kzi' ke'e. 7Na' be'nnen' kwejre na', llaya'l soe' gone' da wen radj be'nn ka' bi non re' txhen, nench ke bixe', na' nne be'nn ka' ke'e, na' daxi'on wko'yelen le'e gone' da xhinnjlle ye ra'te. 8Na' leska' kat kwejre be'nn ka' ko' xhnnez da de lo yoda'o, lekwej be'nn llon wen, nench gap aklloe' bara'nne. Leze llaya'l gak ake' be'nn lloe' di'll li da chejle'llo, be'nn bi yo'rao lle'je', na' be'nn bi zera'lle' yel wnia' dan' gone' xchin Dios na'. 9Llaya'l gak ake' be'nn llejle' doxhen kan' bzejnie' Diosen' lli'o ke Jesucriston', dan' nono bnneze do kana', na' llaya'l gon xhira'll lo yichjra'llda'o ake'. 10Na' ka za kwejtere be'nn ka' ko' xhnnez bi da de lo yoda'o, lewiaya'nne kan' llon ake' na', na'll wroe'n cha' llon ake' wen, bi llka'a ake' ga yobre, na'tellen' kwej akre'. 11Na' no'r ka' gon xchin Diosen', lekze llaya'l gon ake' ka gap aklloe' bara'nne. Bi kwejre no'r nnechach ke be'nne o no'r lle'je', zan lekwej no'r ka' ni't llon kon ka lle'ne Diosen'. 12Leze kat kwejre be'nn byio ko' xhnneze da de lo yoda'o, lekwej be'nn zo toze no'r ke'e, na' be'nn llgo' xhnneze ke xhi'nne', na' nollre be'nn zjani't lo yo' rille' ga zoe'. 13Le be'nn ka' llgo' xhnneze da de lo yoda'o, llon ake' nench llap be'nn leake' bara'nne, nni't ake' nbaraz gonlira'll ake' Xanllo Jesucriston'. 14Llzoja' rwe' da ki dan' llaya'l gono' la'kze ba llona' xhbab yeda' gan' zo'o. 15La'kze cha' llera' kon ba nnezro' akren' llaya'l gon be'nn ka' nake dialla Diosen', le lli'o lldop ll-llayllo llonlira'll-llo Jesucriston', nakllo dialla ke Dios be'nnen' zo ke chnare, na' naollo llonllo ka gombia' be'nn xti'll Diosen' naken da li. 16Da likze dan' ba broe'rao Diosen' lli'o naken da za'k kwis, kana' nono bnneze da ki ba bzejnie're' lli'o ke Jesucriston' nen: Diosen' bede' gorje' radj be'nnach, na' Spíritu ke Diosen' broe'n nake' be'nn wen kwis. Na' be'nn ka' nak angl ke Diosen', badwia ake' Le'e. Na' be'nn ka' lloe' xti'lle'n, ba be'rén ake'n be'nn ka' lla'a yellrio zi'te, na' zan be'nn lla'a rao yellrion', ba llejle' ake' ke'e. Na' ba bazie' Le'e radj yel nbaraz ke'en.

will be added

X\