1 Timoteo 1

1Nada' Pablo llzoja' yich ni, ko'o rwe' Timoteo naka' postl ke Jesucristo, le Dios na' ren Xanllo Jesucristo na', brej ake' nada' gona' xchine'. Dios na' nake' wasrá kello, na' Xanllo Jesucriston' nake' be'nn bexhllo yesre'e lli'o. 2Llzoja' rwe' Timoteo, rwe' nako' ka dogarje xhi'nna', le bzejnie'ra' rwe' llonlira'llo' Cristo na'. Na' llnnaba' so Xallo Diosen' ren Xanllo Jesucriston', gakrén akchgue' rwe', na' yeya'chra'll ake' rwe', na' wzoa ake' yichjra'llda'o so kwezo' nbaraz. 3Kan' bza'a Éfeson', bya'a gan' nzi'i Macedonian', go'tyoera' rwe' nench go'yo' Éfeson', na' wia'o nench ke wzejnie' be'nn ka' di'll da nak da wxhiye'e. 4Na' bi wzenay ake' di'll da bi llayoll lladó, ke da ben xozxta'o ake' ka'. Le ka nak di'll ki kon llonllejla'llen be'nne, na' bi llakrenen leake' gon ake' ka dan' bro' Diosen' rao na'a lli'o llejle' xti'lle' na'. 5Lla'tyoera' llepa' re' ka', le lle'nra' nni'tllo llie' lwelljllo ka llon be'nn nak ra'llda'o yalle, llaya'l gonllo dan' nnézello nak wen yeo ras, na' llaya'l chejle'llo di'll li ke Diosen' do yichj do ra'll-llo. 6Bal be'nn ka' ba brej yichj ake' di'll li na', na' lloe' ake' di'll da bibi za'ke. 7La'kze lle'n akre' wzejnie' akre' ley dan' bzoj da Moisésen', ni ke llejnie' akzere' di'llen' lloe' ake'n, na' ni ke llejnie' akzere' da ka' ne ake' llaya'l gonllon'. 8Nnézkzello ley na'n nak wen kon cha' gonrenllon llin dogarje. 9Na' nnézkzello bi ll-lliayi'll leyen' be'nn ka' llon da wen, zan ll-lliayi'llen be'nn ka' llon da xhinnjen', ren be'nn bi llzoa di'll dan' ba llia bia'a gonllo. Leska' ll-lliayi'llen be'nn ka' bi llzoa xti'll Diosen', be'nn zoteze zoe' llone' da xhinnj, be'nn bi llape Diosen' bara'nne, na' bi llonlira'lle Le'e, be'nn llayot xaxhne'e, na' yezikre be'nn wen xhia. 10Leska' be'nn lljatile no'r yobre none' le'e xtoe' o no'r lljatile be'nn bi nak xhyiwe', na' be'nn lljatile be'nn bxheje, na' be'nn llban be'nn, na' llje'te' leake', na' be'nn ka' ziye'e, na' be'nn lloe' di'll wenra'lle do rao koxchis nench gone' gan, na' nollre be'nn llon da zej krere rao di'll da ba bzejnie' Diosen' lli'o. 11Na' Di'll Wen dan' bzejnie' Diosen' za'ken, na' Dios nak la'y na', ba broe'n rallna' chixjwe'ra'n be'nne. 12Lloa'a yel llioxken ke Xanllo Jesucristo be'nnen' lltipra'll nada' llyixjwe'ra' xti'lle'n. Llioxkene'n llakre' nada' gona' xchine' kan' lle'nre' na', na' ke len na' breje' nada' gona'n. 13Brejkze' nada' gona'n la'kze bwiera' di'll bia'a ke'en kana', na' bdilrena' be'nn llonlira'll Le'e, na' la'kze bena' ka', baya'chra'llkze Diosen' nada', le bi nna chejnie'ra' kana', na' bi nna gakbe'ra' cha' kreren' llona'. 14Na' Xanllo Jesucriston' nllie're' nada' kwis, na' gokrene' nada' nench benlira'lle', na' nllie'kzre'. 15Da nin' naken to di'll li da za'k chejle'llo: Xanllo Jesucriston' bede' yellrio ni, nench basre'e lli'o be'nn wen da xhinnj, na' ka' nada' naklla' be'nn le zeraoze byan xto'le. 16Na' la'kze naka' le zeraoze be'nn wen da xhinnj, baya'chra'llkze Jesucriston' nada', bazi'xhene' kia' nench na' broe're' nape' yel llxhenra'lle. Ka'n bene' nench gakbe'e be'nn za za'k, Le'en nape' yel llxhenra'll xhen nench gonlira'll ake' Le'e, na' ga't yel nban zejlikane ke ake'. 17Llaya'l we'raollo Dios be'nnen' nake' be'nn wnebia' kello ke chnare. Kere be'nn te ke'en, zokze' la'kze bi llre'lloe', le Le'en zeraoze nake' be'nn si'n. Toze Le'en gonllo xhen, gaplloe' bara'nne ke chnare. Ka'n gakchga. 18Xhi'nna' Timoteo, brek yichjo' ke di'llen' be'e be'nn ka' bzene rwe' kan' bne Diosen' ko'o kana'. Na' kan' ba goll ake' rwe' gono' xchin Dios na', lekze ka'n llepa' nada' rwe' gono'n do yichj do ra'llo', na' bi gakzedro' gono'n. 19Bzechich, benlira'll Xanllo Diosen', na' bzoteze benen, nench na' gakbe'e lo ra'llda'on bitbi da xhinnj llono'. Bal be'nne llon akse' da xhinnj, la'kze cha' nnez aktere' bi llaya'l gon ake'n, leake'n ba blleyi' bill llonlira'll ake' Dios. 20Ka'n gok ke be'nnen' nzi'i Himeneo na' ke Alejandro. Ke len na' ba bnnaba' rao Dios gak ake' rao na'a dan' llnebia' daxi'o ka', na' gonen leake' ka lle'nen, na' wsed ake' bi llaya'l tilrén ake' Dios.

will be added

X\