1 Pedro 5

1Lla'tyoera' re' be'nn gor ake, nllojre nench llyi llwia lwelljre llonlira'llre Criston'. Nada' leska' nlloja' llwia llyia' be'nn ka' ba nxenra'll Xanllon', na' bre'ra' bxha'kzi' Criston', na' lloe'rena' be'nne di'll kan' goken, na' lekze nnezra' wllin lla yellina' gan' llie', gan' yo' beni' xhen ke'e na'. 2Legap lewiá be'nn ka' ben Diosen' rao na're, ka llon to be'nn lla'a xhi'r da'o ke'e na' llapeba'. Legonen do yich do ra'llre kan' lle'ne Dios na', na' bi gonre gákere no llchie' re' gonren na', na' bi gonren nench gonre gan mell, leyewé legonen do yichj do ra'llre. 3Na' ka nak be'nn ka' wiare na', bi gon akere' zi'd znia nench wzenay ake' keré, legonteze kan' lle'ne Dios na', nench re'e akre' kan' llonre na', na' wia ake' lekze ka'n llaya'l gon leake'. 4Xanllo Jesucriston' nake' ka xan yeololte gop xhi're. Na' kate yede' da yobre, kana' wzoe' re' nbaraz kwis cha' benre xchin Diosen' do ra'llre, na' kere da yeyoll yedó ka dan' gonne' re'n. 5Na'll leska' re' bi llaban ak, lewxhexj yichjre rao be'nn ka' nbeje llwia re'. Na' yeololre lewxhexj yichjre wzenay ke lwelljre, le: Diosen' bi llazra'lle' be'nn ya'ra'll ka', zan llakrene' be'nn nak be'nn nexjra'lle. 6Llaya'l gakllo be'nn nexjra'lle rao Dios be'nn yel wak xhen na', nench llin lla gone' gakllo xhen. 7Na' yeolol bi da zed kello, llaya'l wkwa'nnllon rao na'a Diosen', le Le'en llape' lli'o. 8Llaya'l gonllo bien gonllo da za'ke, na' sollo bi gatra'll-llo, le dateze daxi'on lli'naon, lle'nen ko'n lli'o nez xhinnjen', le llawén wlleyi'n lli'on, na' llayirjla'llen akre gonen, llonen ka llon to bell yi'x znia, llosia'ba' yirjba' ba gaoba'. 9Llaya'l sello war, bi wzenayllo ke daxi'on, na' sello war wxenra'll-llo Jesucriston', le nnézello be'nn bi'chllo ka' nxenra'll ake' Le'e doxhen yellrio, lekze ka'n za'kzi' ake' doxhenkze kan' llak kello ni. 10Zan kate ba bde dan' za'kzi'llo choll yellrio ni, Dios na'kze gone' gak yichjra'llda'ollon' kan' lle'nre' na', nench soello gonlira'll-lloe', na' sello war. Le nllie' Diosen' lli'o, na' llakrene' lli'o biteze da llak kello, na' ba breje' lli'o llonlira'll-llo Criston', nench yellinllo gan' llie' na', gan' yo' beni' xhen ke'e na'. 11Llaya'l sollo gonlloe' xhen ke chnare, le ya'nnen' za'ke, na' llnebia'lle' ka nollre. Ka'n gakchga. 12Be'nn bi'chllo Silvano na', le'en nllie'ra' kwis, zeteze ze'e llone' kan' llaya'l gone' na', ba bzoje' xti'lla'n le' yich ni. Na' le' yich ni lla'tyoera' re' sokzre gonre wen, na' llzejnie'ra' re' kan' ba gokrén Diosen' re', nench nnézere nllie'kzere' re'. Ke len na' wxenra'llkzre'. 13Be'nn ka' ba brej Diosen' lldop ll-llay llonlira'll ake' Xanllo Jesucriston' gan' nzi'i Babilonia, llwap ake' re' lliox. Na' leska' Marcos be'nnen' nona' ka xhi'nna', llwape' re' lliox. 14Na' katen' lladop llallayre, lewno'p na'a lwelljre katen' wap lliox lwelljren', nench wroe'n nllie' lwelljre. Na' llnnaba' so kwezchgare nbaraz, re' nxenra'll Criston'. Ka'n gakchga.

will be added

X\