1 Pedro 4

1Criston' goke' be'nn de be'r llen, na' bxha'kzie' yellrio ni, len na' llaya'l gonllo kan' bene', na' gonllo war kat sa'kzi'llo. Le cha' ba bxha'kzi'llo, llakrenen bill llzenayllo ke da xhinnjen'. 2Na' bill sollo gonllo da xhinnjen' chak nna nbanllo, bill gonllo kon da nen ke lli'o be'nnach, zan sollo gonllo da llazra'll Dios na'. 3Kana' benre ka llon be'nn ka' bi nxenra'll Dios. Benre da nak zdo', benre kon da bzera'll ra'llda'ore, bzóllere, benre llakia ga llonre no lnni, na' we'jre, na' benlira'llre no lwa'a keré, no yej wzan da ka' bne Diosen' bi llaya'l wxenra'll-llo. 4Na' ke len na', be'nn ka' nna nao llon da xhinnj ka', llabán akre' bill llonrén akre' txhen, na' nnechach ake' ke re'. 5Zan wllin lla kat nnabyolle Diosen' leake' yeolol da ka' ben ake', Le'en beze wchoybie' akre gak ke be'nn nna nban, ren be'nn ba wasa'te. 6Le ke len na' bse'le' be'nn bdixjwe' Di'll Wen ke'en rao be'nn ba wasa't. Diosen' gokra'lle nni't be'nne nbaraz ke chnare kan' zo Le'e, la'kze nchoye' de yel got ke yeolol be'nnach yellrio ni. 7Ba zo rez yeyoll yellrion'. Len na' llaya'l sollo gonllo da wen, na' gonllo ka be'nn llnna' yere, na' sotezllo yelwill-llo Dios. 8Na' da nakll lliarao, llie' lwelljllo do yichj do ra'll-llo, le kat nllie' lwelljllo, llazi'xhenllo ke be'nn kat biteze da llon akre' lli'o. 9Na' llaya'l wrebllo no be'nn lwelljllo kate yed ake' gan' zollon', na' bi yelli'lloe'. 10Kon kan' ba gokrén Diosen' totollo, na' llonne' lli'o bi da llak llonllo, na' llaya'l gonrenllon llin gakrén lwelljllo, le nlla'a nlla'a de da nonne' ke totollo llonllo. 11Cha' Diosen' nonne' kello chixjwe'llo xti'lle'n, na' llaya'l chixjwe'llon. Na' cha' nonne' kello gakrenllo be'nne, llaya'l gakrén aklloe' do yichj do ra'll-llo, le kone Dios na'kzen' llak llakrén aklloe'. Kate bi da gonllo, gonllon ka gak Diosen' xhen dan' bse'le' Jesucriston' kello. Za'ken gonlloe' xhen zejlikane, na' za'ken nnebie' zejlikane. Ka'n gakchga. 12Nllie'ra' re' be'nn bi'che, na' lle'nra' bi gakgánere kan' llak kerén' llsa'kzi' be'nne re' kwis. Bi naken da yebánere, da llaya'lkze gaken. 13Ke len na' llaya'l yewere katen' llza'kzi're dan' nxenra'llre Criston', le llak keré kan' gok ke Criston' kan' bxha'kzie'. Leska' yewere sore nbaraz kate llin lla yed Cristo be'nnen' za'k kwis. 14Nbarazen' llak keré katen' zi'chi'll be'nne re', dan' llonlira'llre Criston', le Spíritu ke Diosen' dan' za'ken llakrenen re'. Be'nn ka' llsa'kzi' re'n, ll-lliayi'll ake' Criston', zan re' llonre' xhen. 15Na' cha' sa'kzi're, wenre gaken ni ke dan' llonre da wen na', kere ni ke dan' nakre be'nn wen xhia, be'nn wan, be'nn wen billre da xhinnj o cha' llchix xhbab keré radj bi da llak ke be'nn yobre. 16Le cha' sa'kzi're ni ke Cristo na', bi waye're kan' llak kerén', zan lewe'rao Diosen' da ba llonlira'llre'n. 17Ba bllin lla sorao gak yel koxchis ke Xanllo Diosen' lo yo' rille', gan' lldop ll-llay be'nn ka' llonlira'll Le'e. Na' cha' ba bzorao yel koxchis ke'en ren lli'o, ¿akre' gak ke be'nn ka' bi llzenay lloa' xti'll Diosen'? 18Na' ka nak be'nn wen ka' zjak lixhej ganne yerá ake', na'll be'nn ka' bi nxenra'll Diosen', na' nao akse' llon ake' da xhinnj, ¿akre wayollrén be'nn ka' da xhinnj ke ake' ka' lla? 19Ke len na' kate sa'kzi'llo dan' llonllo kan' lle'ne Diosen', llaya'l sokzllo gonllo da wen, na' gon kwinllo rao na'a Dios, le Le'en bene' lli'o be'nnach, na' zokze' llakrene' lli'o.

will be added

X\