1 Pedro 2

1Ke len na' llaya'l kwej yichjllo yeolol da xhinnj llonllo. Bi siye'llo, bi gonllo nench gake be'nne lli'o be'nn wen, bi yexhe'llo be'nne, bi nnello di'll yel ya' ke be'nne. 2Na' llaya'l gonllo ka to bida'o za llarjte, lle'nebe' ga'llbe' xhi'lle', ka'n llaya'l gon lli'o sera'll-llo yénello xti'll Diosen', le naken da wen, na' kate llénellon na', llakrenen lli'o nench llonllo kan' llaya'l gon lli'o ba de yel wasrá kello, 3ka nak ba bembia'llo yel nllie' ke Xanllo Cristo na'. 4Llaya'l lljabi'yllo gan' ze Xanllo Jesucriston', be'nnen' llonn yel nban zejlikane kello. Be'nn zan llwie Le'e, la'kze Diosen' breje' Le'e nench llakrene' lli'o, na' Le'en za'ke rao Diosen'. Ke len na' Jesucriston' nake' ka to yej wen da brej be'nne, nench gaken yej skin rille'n, bixha be'nn wen llin ka', bi byo'ra'll ake'n, na' baka'a ake'n chla're. 5Na' lli'o napllo yel nban dan' llonlira'll-llo Jesucriston'. Ke len na' naklloe' txhen, na' nakllo ka yej da ba nkwe'e ga llone' yo'. Na' nakllo ka rill Dios gan' zorene' lli'o. Leska' nakllo ka bxoz be'nn ka' nak rao na'a Dios, le nakllo rao na'a Diosen', na' llakrén Jesucriston' lli'o, nench sokzllo wxenra'll-llo Diosen' kon kan' llazra'lle' na'. 6Na' nyoj xti'll Diosen', nen: Wse'la' to be'nne yell Sión na', na' nake' ka to yej da za'ke, da brej be'nne nench gaken yej skin rille'. Na' be'nn gonlira'll Le'e, kbat yeyatre' dan' bxenra'lle' Le'e. 7Na' ke lli'o llonlira'll-llo Jesucriston' nake' be'nn za'ke. Zan be'nn bi llonlira'll Le'e, nyojkze da ni ke ake', nen: Yej dan' bi byo'ra'll be'nn wen yo' ka', gonrén ake' llin, len na' ba naken yej skin. 8Na' leska' nen: Naken ka to yej da lljache'o be'nne, na' ka to yej da llgo' nie', ll-llixen le'e. Lljache'o be'nn ka', le bi llejle' ake' xti'll Diosen'. Na' Diosen' bllie' bia'a gak ke ake' ka'. 9Lli'o ba brej Diosen' llonlira'll-lloe'. Na' kone Le'e ba nakllo ka to be'nn llnebia', na' ba none' lli'o ka bxoz. Breje' lli'o nench nakllo yell xhen ke'e, na' naktello ka no dialle'e, le lle'nre' chixjwe'llo ka da wen xhen na' llone' na'. Le'en babeje' lli'o rao da xhinnjen' benllo na', na' broe' beni' xhen ke'en lo yichjra'llda'ollo, nench na' sollo gonllo da wen. 10Kana' bi nxenra'llre Diosen', na' bi gokre yell ke'e, zan nna' ba nakre yell ke'e. Kana' bi nna yeya'chra'lle' re', zan nna' ba baya'chra'll Diosen' re'. 11Nllie'ra' re' be'nn bi'che, lla'tyoera' re' gonre xhbab, yellrio ni bi naken rallre. Len na' bi gonre biteze da xhinnj da nen ke xpe'r-ren', le cha' ka' gonre, wllonen so yichjra'llda'ore nbaraz rao Diosen'. 12Lesó legón da wen nench be'nn ka' bi llonlira'll Diosen', re'e akre' re' llonre da wen, la'kze ll-lliayi'll ake' re' nna', ne ake' nakre be'nn wen da xhinnj, na' wllin lla re'e akre' llonre da wen, na' gon ake' xhen Diosen' kat llin lla choybie' ke totoe'. 13Dan' llonlira'llre Xanllo Criston', lewzenay ke yeolol be'nn ba bzoa be'nnach nench nnebia' ake' re'. Lewzenay ke be'nn llnebia' doxhen gan' zollon'. 14Na' leska' lewzenay ke be'nn wnebia' ka' llse'l reyen', le leake'n nak rallna'a ake' we'e ake' be'nn wen da xhinnj ka' yel llza'kzi' ke ake', na' gon ake' xhen be'nn ka' llon kan' llaya'l gon ake' na'. 15Diosen' lle'nre' gonllo da wen nench na' be'nn ka' bi llejnie', be'nn nchol yichjra'llda'o ake', bi llel akre' di'll da nne ake' kello. 16Llaya'l sollo nbaraz dan' bill yo'llo rao na'a daxi'on, na' bi gonllo xhbab wakll gonllo bi da xhinnj. Zan gonllo da wen le ba yo'llo rao na'a Diosen'. 17Llaya'l gapllo bara'nne yeolol be'nne. Na' llaya'l llie'llo be'nn lwelljllo be'nn nxenra'll Jesucriston'. Llaya'l llebllo Diosen', na' gapllo be'nn llnebia' lli'o bara'nne. 18Re' llon xchin be'nne, lewzenay ke xanren', legap ake' bara'nne. Kere ke be'nn ka' nak be'nn wenzen' wzenayre ke, renkze be'nn nak be'nn znian' wzenayre ke ake'. 19Cha' bibi da xhinnj nonre, na' llsa'kzi' ake' re', wawekze Diosen' cha' llonre banez bi da llon akre' re'. 20Zan bibi za'ken cha' ba benre da xhinnj, na' ba llsa'kzi' ake' re'. Zan cha' llonre to da wen, na' llsa'kzi' ake' re', len na' za'k rao Dios. 21Le Diosen' breje' lli'o nench bi wayechjllo kat bi gone be'nne lli'o, leska'n bxha'kzi' Criston' ni ke lli'o, bene' banez bi da gok ke'e, bxha'kzie' nench na' wiallo kan' gonllo. 22Criston' bibi da xhinnj bene', ni to di'll wenra'll bi bne'e. 23Kan' bchachrén ake' Le'e, bibi di'll ballie' leake'. Kan' bsa'kzi' ake' Le'e, bi bne'e yeyakte ke be'nn ka', kan' llon akre' Le'en. Kon ben kwine' rao na'a Diosen', le nnezre' Dios na'kze wchoye' akre gone' ke be'nn ka' llon ka'. 24Criston' bzane' yel nban ke'en bet ake' Le'e le' yay cruzen', na' zanoe' yeolol da xhinnj kello ka'. Ke len llaya'l gakllo ka to be'nn wat rao da xhinnj de rao yellrio ni, na' sollo gonllo da wen. Na' dan' goke' we'e na', bayone' lli'o. 25Le lli'o gokllo ka xhi'r da'o ba bnite xanba', zan nna' ba bayakllo ka ba ballele xan, le Cristo na' llap llwie' lli'o, yo'llo rao ne'e.

will be added

X\