1 Pedro 1

1Nada' Pedro naka' postl ke Jesucriston', na' llzoja' yich ni ke re', naslasre gan' nzi'i Ponto, na' gan' nzi'i Galacia, na' gan' nzi'i Capadocia, na' gan' nzi'i Asia, na' gan' nzi'i Bitinia. Lli'o llonlira'll-llo Jesucriston' nakllo ka be'nn zi'te, ren yezikre be'nne lla'a yellrio ni. 2Kon kan' broe' xhnneze kana'te, Xallo Diosen' breje' lli'o nench bacha'a Spíritu ke'en yichjra'llda'ollon', na' bro'n lli'o rao na'a Diosen'. Ka'n bene' nench llzenayllo ke Diosen', na' nench Jesucriston' zoe' llayone' yichjra'llda'ollon' yalle, dan' brarj xchene'n le' yay cruzen' ni kello. Llnnaba' rao Diosen' gakrenchgue' re', na' wzoe' yichjra'llda'oren' so kwezre nbaraz. 3Llaya'l we'raollo Diosen' le Le'en nak Xa Xanllo Jesucriston'. Le Diosen' llaya'chra'lle' lli'o, na'llen' bakobe' yichjra'llda'ollo, na' bene' nench sollo rez yellinllo gan' llie' na', le Jesucristo na' babane' radj be'nn wat ka'. 4Dios na' gone' ga gak da wen kello, to da nbaraz kwis da bi yenit da bi te ke, to da ngo'cha'we' gaken kello kat yellinllo yebá na'. 5Kone yel wak xhen ke Diosen', llkwe'jen lli'o rao da xhinnjen' dan' llonlira'll-lloe' na', ka'n llone' chak bi nna llin lla re'llo da nbarazen' gonne' kello kat yellinllo gan' llie' na'. 6Ke len na' sore nbaraz la'kze da zan da ll-llayraore to chi'i weje. 7Dan' nxenra'llre na' naken ka ya cha'o nzi'i oro, le kat cheyen na', yeroe'n da nak wen, na' yelloj da bi nak wen. Kan' nakse dan' llonn Diosen' latj llak keré. Na'llen' nakbie' llonlira'llre kat bi llak keré. Na' dan' nxenra'llre na', za'kllen ye ra't ka ya cha'o dan' nzi'i oro. Na' katen' yed Jesucriston' da yobre, Diosen' we'e di'll nne'e benre wen, na' gonne' yel bara'nn xhen keré. 8La'kze bi nna re're Jesucriston', nllie're'. Na' nxenra'llkzre' la'kze bi llre're' nna'. Ke len na' zokzre nbaraz kwis. Na' katek nbaraz zore na', to ni ke llakzre we're di'll ren be'nn ka' katken' llawere na'. 9Na' dan' llonlira'llre Jesucriston', wllin lla yesrá Diosen' re'. 10Be'nn ka' be'e xti'll Diosen' kana', bsedyoll ake' kan' yeya'chra'll Diosen' lli'o zollo nna'. 11Spíritu ke Criston' bzorenen leake', bzejnie'n leake' yed Criston' yellrio ni, na' sa'kzie', na' yeyoll na', wroe' Diosen' nake' be'nn za'k kwis. Na'llen' bsed akya'nne', na' bayirjyoll ake', noxha ya'nnen' wse'l Diosen' gakrene' lli'o, na' batxhan' yede'. 12Na' bzejnie' Diosen' leake' ke da ka' bzoj ake'n, nench byejnie' akre' gaken ke lli'o lla'a nna', na' kere ke leake'. Na' nna' Spíritu dan' za'a gan' zo Diosen', ba benen bni't be'nn badtixjwe' re' Di'll Wen ke Criston', na' di'll ke'en naken rebe ren dan' bzoj be'nn ka' be'e xti'll Diosen' kana'. Na' rente angl ke Diosen' lle'n akre' chejnie' akre' akren' llakrén Diosen' lli'o. 13Ke len na' llaya'l cho' yichjre gonre ga zerao sa'kere nench gonre kan' llazra'll Diosen'. Llaya'l sore yewere gon Diosen' gak wen keré kat llin lla yed Jesucriston' da yobre. 14Na' dan' nakre xhi'nn Diosen' llaya'l wzoare xti'lle', na' bill gonre da xhinnjen' byo' ra'llda'oren' kana', kan' bi nna chejnie're ke Diosen'. 15Dios na' ba breje' lli'o nak rallne'e, na' Le'e nake' be'nn ra'llda'o yalle. Na' kon ka nak Le'e be'nn ra'llda'o yalle, lekze ka'n llaya'l gakllo be'nn ra'llda'o yall rao yeolol bi da llonllo. 16Le xti'll Diosen' nyojen': “Legak be'nn ra'llda'o yall kan' naka' nada', naka' be'nn ra'llda'o yalle.” 17Re' llalwillre Diosen' na' llere': “Xato' Dios”, Diosen' be'nnen' llwia ka gone' ke totollo lli'o cha' napllo do'le kon kan' nak dan' llonllo, na' toz kan' llonkze' ke yeolol-llo, ke len na' llaya'l llebllo bi gonllo da bi llazra'll Diosen' chak nna zollo yellrio ni. 18Nnézkzello ba babej Diosen' lli'o rao da ka' bzejnie' da xozxta'ollo ka' lli'o, da ka' bibi za'ke. Na' re' nnézkzere kwasro ka nak dan' bdixhje' nench basre'e lli'o, bi bdixhje'n ren da llde ke, ka nak no mell plat, na' no mell de oro. 19Cristo na' ya'nnen' bse'l Diosen' badrarj xchene'n da za'ke, na' bzane' yel nban ke'e gote' nench babeje' lli'o rawe dan' bibi za'ken. Criston' nake' ka to xhi'r da'o, ba bibi yillwe' da'a, ba bibi llake. 20Za xe yellrio na'ten' brej Diosen' Criston', na' bse'le' Le'e ganni nna' ba rez yeyoll yellrion', nench gakrene' lli'o. 21Ni ke Cristo na'n zollo llonlira'll-llo Dios. Dios na'n basbane' Criston' radj be'nn wat ka', nench broe'n nak Criston' be'nn za'ke. Na'llen' zollo llonlira'll-llo Diosen', na' llonllo rez gon Diosen' wen kello. 22Na' da llakrén Spíritu ke Diosen' lli'o, ba llzenayllo di'll li ke Diosen', na' llonllo kan' nen na'. Ke len na' ba bayall ra'llda'ollon', na' do ra'll-llo ba nllie'llo yezikre be'nn nxenra'll Jesucriston'. Na' ka'kze llaya'l gonllo, llaya'l llie' lwelljllo do yichj do ra'll-llo, kere de di'llzen' nnello ka'. 23Xaxhna' lli'o zollo yellrio ni, nak ake' be'nn llat, na' kere dan' gorjllo ke leake'n nakllo xhi'nn Diosen', naksllo xhi'nne' le bakobe' yichjra'llda'ollon', kan' byejle'llo xti'lle' na'. Na' xti'lle'n naken ke chnare, kere da te ken'. 24Llak kan' nyojen, nen: Yeolol be'nnach llde ke ake' ka llde ke yi'xe, na' yeolol dan' llawé be'nnach yellrio ni, da llak akre' za'ken, naken ka to yej yi'xe. Llyech yi'xen', na' llyechrente yej ke na'. 25Zan xti'll Diosen' naken ke chnare, kere da te ken'. Na' xti'lle' na' naken Di'll Wen dan' ba bdixjwe'to' re'.

will be added

X\