1 Juan 3

1Legakbe'e kan' nllie' Xallo Diosen' lli'o dan' ne'e nakllo xhi'nne'. Na' ka nak be'nn ka' bi llonlira'lle Diosen', bi llayombia' akre' lli'o, le bi nombie' akre' Diosen'. 2Bi'cha' da'o ak nllie'ra', ba nakllo xhi'nn Dios, na' bi nna wroe'n akren' gakllo. Zan nnézello katen' yed Jesucriston' da yobre, kana'n re'lloe' akren' nake' na', na' yeyak yichjra'llda'ollon' kan' nak yichjra'llda'we' na'. 3Na' yeololte be'nn ze bexhe' baten' yede' da yobren', llaralre' llayib lo yichjra'llda'we'n nench yeyaken yalle, kan' nak ra'llda'o Jesucriston' naken yalle. 4Noteze be'nne zoe' llone' da xhinnje, bi llone' kan' ne Diosen' gonllo, le kat llonllo da xhinnjen', llyichjllo dan' nllia Diosen' bia'a gonllo na'. 5Nnézkzello bed Jesucriston' yellrio ni nench yeke'e xto'l lli'o be'nnach, na' ka nak Le'e, bibi da xhinnj none'. 6Na' cha' lli'o llzoatezllo xti'lle'n, bibi da xhinnj llonllo, zan cha' lli'o zokzllo llonllo da xhinnjen', bi llejle'llo ke'e, bi nna gombia'lloe'n cha' ka' llonllo. 7Xhi'nna' da'o, bi we're latje no siye'e re'. Cha' llonllo da wen kan' llaya'l gonllo na', zejkzllo lilla kan' zej Xanllo na'. 8Na' cha' zollo llonllo da xhinnje, naksllo xhi'nn daxi'o, le daxi'o na'n zokzen llonen da xhinnj ka bxhe yellriote. Ke len na' bed Xhi'nn Diosen' yellrio ni nench wchochj wlane' dan' llon daxi'on. 9Cha' norllo ba non Diosen' lli'o ka xhi'nne', bill llaya'l gonllo da xhinnj, le ba bakobe' yichjra'llda'ollon', na' bill gonllo da xhinnjen', le ba nakllo xhi'nn Dios. 10Na' gannin' llroe'n noxhan' nake xhi'nn Diosen', na' noxhan' nake xhi'nn daxi'on: cha' noteze be'nne bi zoe' llone' da wen, na' bi nllie're' be'nn lwellje', bi nake' xhi'nn Dios chet ka'. 11Ba bénkzello da ni kan' bzoraollo llonlira'll-llo Jesucristo na': llaya'l llie' lwelljllo. 12Bi gakllo kan' gok da Caín, goke' txhen daxi'on bayot bi'che'n. ¿Nnézere bixchen bete' le'e? Yel be'nn wen da xhinnj ke'e na'n bene' ka', na' be'nn bi'che' na' bzoe' bene' da wen. 13Na' bi yebánere, be'nne bi'che, kate be'nn ka' bi llonlira'lle Diosen' wie akre' re'. 14Nnézkzello bill llnebia' yel goten' lli'o, na' ba de yel nban zejlikane kello, le ni'tllo nllie' lwelljllo. Zan be'nnen' bi nllie' lwellje', ba llnebia' yel goten' le'e. 15Noteze be'nne cha' llwie lwellje', nakse' be'nn wen xhia rao Dios. Na' nnézkzello be'nn wen xhia ka', cha' bi wayat akre' ke da xhinnj ke ake'n, bi de yel nban zejlikane ke ake'. 16Jesucriston' bzanre' yel nban ke'en ni ke dan' nllie're' lli'on, ke len na' llaya'l nnézello kan' gon lli'o, zane yel nban kellon' ni ke be'nn lwelljllo. 17Na' cha' bi da de kello, na' nnézello be'nn lwelljllon' yalljre'n, cha' lli'o bi llaya'chra'll-lloe', bi gak nnello: “Nllie'ra' Diosen'.” 18Xhi'nna' da'o ak, bi llie' lwelljllo de di'llze. Llaya'l llie' lwelljllo do yichj do ra'll-llo, na' sollo wia lwelljllo. 19Cha' llonllo kan' bnia' na', nnézello llonllo txhen Dios be'nnen' lloe' di'll li na', na' gakbe'llo lo yichjra'llda'ollo ni'tllo wen rao Dios. 20Na' cha' llákello lo yichjra'llda'ollo nakllo be'nn wen da xhinnj rao Diosen', Diosen' za'klle' kerke yichjra'llda'ollo, na' Le'en nnezre' yeololte. 21Kan' naken be'nn bi'cha' nllie'ra', cha' llakbe'e lo ra'llda'ollon' bibi do'l kello de, bi de llebllo Diosen'. 22Na' Le'en gonne' biteze da nnábelloe', le llzoallo di'll bia'a ke'en dan' ne'e gonllo na', na' llonllo kan' llazra'lle' na'. 23Na' da ni nllia Diosen' bia'a gonllo, gonlira'll-llo Xhi'nne' Jesucriston' do yichj do ra'll-llo, na' llie' lwelljllo, kon kan' nak di'll bia'a ke'e na'. 24Na' cha' llonllo kan' nak di'll bia'a ke'e na', zerenkzllo Diosen', na' Dios na' zerenkze' lli'o. Na' kin' nnézello Diosen' zerene' lli'o: ka nak Spíritu ke'en ba benne'n yo'n lo ra'llda'ollo.

will be added

X\