1 Corintios 5

1Llasné ake' radjre na' ren to be'nn lwelljre, na' ba zorene' xhna'zie'. Len naken to yel zdo' xhen, ni be'nn ka' bi nxenra'll Dios, bi ll-llin ake' gon ake' ka'. 2Na' llákere wen kwisen' nonre rao Diosen'. Llaya'l gákere, na' llaya'l yebejre be'nnen' non ka' radjre na'. 3La'kze bi zerena' re' txhen, ren spíritu na' zokzllo txhen, na' ba bchoybia' kan' llaya'l gonre ke be'nnen' non da xhinnjen'. 4Na' kat ndop llayre lloe'raore Xanllo Jesucriston', legón xhbab naksllo txhen na', na' zokze Xanllo Jesucriston' llakrene' re' kone yel wak ke'e na'. 5Na' lekwej be'nnen' ka'le, legone' rallna'a daxi'o nench kweyi' da xhinnj ka' lla'a lo yichjra'llda'we'n. Ka'n gonre' nench na' cha' yella'a lo yichjra'llda'we'n, na' bi kweyie' ke chnare katen' llin lla yed Xanllo Jesucriston'. 6Bi gáksere cha' llonre wen kan' llonre na'. ¿Bi llakbe're ll-lli'o da xhinnjen' katen' lloe'llo latje, ka'n ne to di'll dan' llasné ake': “Ra'tze kwa binnen' llonen nench ll-lli'o yezjen' llaken da xhen”? 7Be'nn Israel ka' bi llao ake' yet xtir da nchixe kwa binn kat lla'l lnni Paskwn'. Bi lloe' ake' latje yega'nn ni ra't kwa binnen' rill ake'n rao lnnin'. Ka'kzen' ke lli'o llonlira'll Criston', bi we'llo latje cho' da xhinnjen' lo ra'llda'ollon'. Llaya'l kwejllo dan' yichjllo nench gakllo ka be'nn ba balla'a, le Criston' nake' ka to xhi'r da'o ban' bet ake' rao lnni Paskw na'. 8Ke len na' llaya'l kwej yichjllo yeolol da xhinnj kello nench gakllo ka to be'nn wen, sollo do yichj do ra'll-llo, na' gonllo da zej lixheje. Kan' gonllo na', zeje di'll lnni dan' ne Paskwn' zollo. 9Kana' bzoja' to yich keré, nia' bi gonre txhen be'nn ka' llasdá ke yel re'e ke ake'. 10Ker llepa' re' wabi'ytekzre chras radj be'nn ka' lla'a rao yellrio ni, be'nn ka' llon da xhinnj ren no'r ake, be'nn wzera'lle bi da de ke be'nne, be'nn wan o cha' be'nn ka' lloe'rao lwa'a lsa'ke na', le chenak naken ka', llonen bien wallojtekzllo rao yellrion' chenake. 11Zan dan' nia' llaya'l gonllon', bi gonrenllo txhen be'nnen' ne nxenra'll Criston', cha' nzoe' xtoe', na' cha' llone' billre da nak zdo' ren kwerp ke'e, na' cha' zera'lle' da de ke be'nne, na' cha' nxenra'lle' lwa'a ka', na' cha' de'e lloe' xti'll be'nne, na' cha' nake' be'nn wazó na' be'nn wan. Ni ke llaya'lze gaorenllo be'nnen' txhen be'nnen' llon ka'. 12Bi naken rallna'llo wchoybia'llo ke be'nn ka' bi nxenra'll Criston' cha' llon ake' da wen o cha' llon ake' da xhinnj, zan lli'o lldop nxenra'll-llo Criston' llaya'lkze wchoybia'llo ke be'nn lwelljllo cha' nao akteze' llon ake' da xhinnj. 13Dios na' wchoybia' ke be'nn ka' bi nxenra'll Criston', na' re', leyebej be'nnen' bnia' llon da xhinnjen' radjre na'.

will be added

X\