1 Corintios 13

1Na' cha' llakllo di'll da llak be'nnach, na' llak nnello wde wdere di'll da de yebá, na' cha' bi nllie' lwelljllo, bibi nxhoe'n kello chet ka'. Na' nakllo ka to ya wakwell, kon llonen llakia kat llkwelle'n, na' llonllo ka to platiy da zill. 2Na' la'kze cha' ba gokrén Spíritu ke Diosen' lli'o nench llyixjwe'llo bi da ne'e lli'o, na' la'kze cha' nnézello yeolol da nono nna nneze, na' llejnie'llo yeolol da nak da za'ke, na' la'kze cha' nxenra'll-llo Diosen' llone' biteze da nnábelloe', na' cha' bi nllie' lwelljllo, bibi nxhoe' da ka' llonllon' chet ka', la'kze llonllo yeolol ka nak da ki. 3Na' la'kze we'llo be'nn ya'ch ake yeolol bi da de kello, na' la'kze we'llo latj wzey be'nn ka' llwie lli'on, bitbi nxhoe' da ka' llonllon' cha' bi nllie' lwelljllo. 4Cha' nllie' be'nn lwelljllo, lle'nen gakxhenra'll-llo bi da llone be'nn lli'o, na' gonllo wen ke ake', bi gákello zi' cha' llak wen ke ake', na' bi gakllo be'nn llalj, na' bi gakllo be'nn ya'ra'lle. 5Na' cha' nllie' akelloe', bi gon akelloe' ka nen kello, bi gonllo nench chraoze lli'o yega'nnllo wen, bi gaklla'llo be'nne, bi kwek yichjllo bi da llon akre' lli'o. 6Na' cha' nllie'llo be'nn lwelljllon', bi yewello cha' bi da xhinnj llone', zan cha' llone' da zej lixheje, na'llen' yewello. 7Na' cha' nllie'llo be'nn lwelljllon', llaora'll-llo bi da llone be'nnen' lli'o, na' llejle'llo cha' bi da lle ake' lli'o, na' sollo rez gon ake' wen yo'y ras, na' llapra'll-llo cha' bi da llon akre' lli'o. 8Kbat te ke dan' llie' lwelljllon', zan wllin lla kate nollno chixjwe' da ka' ne Diosen', na' wllin lla kate bill we'e be'nne biteze di'lle da bi nsed ake', na' wllin lla kat bill yallj bi da chejnie'llo. 9Le ka nak nna' ra'tzen na' nombia'llo, na' ye ra'ten' na' llayixjwe'llo. 10Na' katen' yed kwine' na', kana' da ra'ten' nombia'llo na', bill yálljellon. 11Ka gokllo bida'o be'llo di'll ka da lloe' noteze bida'o, benllo xhbab ka da llon noteze bida'o, na' byejnie'llo ka llejnie' bida'o. Na' nna' ba blli'ollo, ba bsanra'll-llon' bill llonllo kan' benllo kan' nakllo bida'o. 12Na' nna' bi nna re'llo kwasro dan' nak ke Diosen'. Nakllo ka to be'nne llwia to lo yejwan da bi llroe'tek kwasro. Zan wllin lla kat re'llo kwasro, kana' nnézello doxhen da de, kana'n gombia'llo kwasro kan' nombia' Diosen' lli'o. 13Na' da ki chonnen nak aken da bi te ke: gonlira'll-lloe', na' gonllo rez gonlle' wen kello, na' llie'llo Diosen' ren lwellj be'nnachllo, Na' da llonllen bien gonllo rao da ki chonne, llie'llo Diosen' na' lwellj be'nnachllo.

will be added

X\