1 Corintios 12

1Be'nn bi'che, nna' lle'nra' nnézere ke dan' llon Spíritu ke Diosen' llakrenen toto lli'o nxenra'll Jesucriston' nench llak llonllo xchine'n. 2Nnézkzere kan' bi nna gonlira'llre Criston', bi nnézere bi da ka' benre, na' byejle're ke lwa'a ka' da ka' bi llak nne, bxhoben re' nez yobre. 3Na'llen' lle'nra' chejnie're da ni nna'. Noteze be'nne nne: “Wa llwiera' Jesúsen'”, bibi Spíritu ke Diosen' zorén be'nnen'; zan be'nn nne: “Jesúsen' nake' Xanllo”, le'en yo'kze Spíritu ke Diosen' lo ra'llda'we' llakrenen le'e. 4Toze Spíritu ke Diosen' zo, zan nlla'a nlla'a nak dan' llonnen totollo nench na' gak gonllo xchine'n. 5Nlla'a nlla'a ka llon totollo xchin Diosen' la'kze toze Xanllo Jesucristo na'n nxenra'll-llo. 6Na' la'kze nlla'a nlla'a da llon totollo, toze Diosen' llone' nench totollo za'ke llonllo xchine'n. 7Nakbie'kze zorén Spíritu ke Diosen' lli'o, le totollo llak llonllo da llakrén yeolol-llo. 8Le Spíritu ke Dios na', llonen nench bal-llo llzejnie'llo be'nne yel si'n ke'e na', na' lekze Spíritu na'n llonen ye bal-llo nnézello bi da nnézello, na' llzejnie'llon be'nne. 9Na' toze Spíritu ke'e na'kzen' llonen nench na' bal-llo llonlira'll-llo Diosen' kwis, na'll llak biteze da llnnábelloe'. Na' dan' llakrén Spíritun' lli'o, bal-llo llak llonllo nench llayak no be'nn llak yillwe'. 10Na' Lekze Spíritu na'n llonen llak llon bal-llo yel wak, na' ye bal-llo llak llyixjwe'llo bi da ba bne Diosen' lli'o. Na' kone Spíritu ke Dios na'kzen' llonen llakbe'llo bi da llasné be'nne, cha' za'n ke Dios o cha' za'n ke daxi'o, na' ye bal-llo, llonen nench lloe'llo wde wdere di'll da bi nsedllo, na' ye bal-llo llak llanello akre zej di'll ka' da ka' bi nsedllo. 11Zan toze Spíritu ke Dios na'kzen' llakrenen yeolol-llo nench llonllo dan' lle'nen gon totollo. 12Kwerp kellon' naken zan kwen, na' ngo'den naken toze. Na' ka'kze lli'o nxenra'll Criston', nakllo ka toze be'nne. 13Na' ka'kzen' bal-llo nakllo be'nn Israel, na' ye bal-llo bi nakllo be'nn Israel. Bal-llo nakllo be'nn zo xan, na' ye bal-llo bi zo xanllo. Zan yeololkzllon' blloa nis nench na' broe'n toze Spíritu ke Diosen' zorenen lli'o. 14Ka'kzen' kwerp kellon' nsa'n zan kwen, na' nlla'a to kwen wejen'. 15Chenak llak nne nia'llon', na' nnen: “Bi naka' kwerpen' toze, le bi naka' ne'e”, na' la'kze cha' nnen ka', naksen kwerpen' toze. 16Na' chenak llak nne nayllo, na' nen: “Bi naka' kwerpen' toze, le bi naka' yejrawe'”, na' la'kze cha' nnen ka', tozen naksen kwerpen'. 17Cha' doxhen kwerp kellon' naken yejraollo, ¿akxha gak yénello? Na' cha' doxhen kwerpen' naken nayllo, ¿akxha gak cho' xhi'nllo chenake? 18Zan Diosen' ba bzoe' da ka' nsa'a kwerp kellon' kon ga yalljen kan' byazra'lle'. 19Bi nya' kwerp kellon' chenak nsa'n toz ke dan' nsa'n. 20Na' la'kze nsa'n zan kwen na', na' wde wdere llon aken llin, na' toze nak aksen kwerpen'. 21Ke len na' yejraollon' bi gak yen na'llon': “Bi yalljra' rwe'.” Ni yichjllon' bi gak yen nia'llon': “Bi yalljra' rwe'.” 22Na' la'kze cha' bal kwen kwerp kellon', llákello bi nakteken da war, zan yalljkzen. 23Na' la'kze kwe' kwe' kwerp kellon', llákello bi za'kteken, zan lli' yichjllon', ke len na' llak xhara'nllo. Na' zo ga bi lle'nello re'e be'nne, na' llkwa'chllon ren xhallo na'. 24Na' da nsa'a kwerp kellon' da nak nbaraz, bi yalljen wkwa'chllon. Na' Dios na' llone' lli' yichjllo gan' zo da ka' bi nak nbaraz. 25Na' none' kwerp kellon' toze nench kwe' kwe' llapchi'i lwellje, na' llon aken llin txhen. 26Na' cha' ga zo llak, doxhen kwerp kellon' bi zo wen. Na' cha' zo ra't ga zo nbaraz, doxhenllo llawé. 27Na' lli'o nxenra'll-llo Criston', yeolol-llo ngo'dllo ka to kwerp naklloe' txhen, na' twej twejllo nakllo ka to kwen wej dan' nsa'a kwerpen', na'llen' llak llonllo wde wdere da ba ngo' Diosen' rao na'llo gonllo. 28Na' ka nak lli'o lldop ll-llayllo llonlira'll-llo Criston', da nell brej Diosen' bal be'nn nak postl, na' da wllope breje' bal be'nne nench chixjwe' akre' dan' llne Diosen' leake'. Na' da wyonne breje' ye bal be'nne llroe' llsede xti'lle'n. Na' leska' breje' be'nn llon ak yel wak, na'll breje' be'nn llayón be'nn we'e, na'll breje' be'nn llakrén be'nne kat bi da yallj akre', na'll breje' be'nn llnebia' lli'o lldop ll-llayllo llonlira'll-llo Criston', na'll breje' be'nn lloe' wde wdere di'll da bi nsed ake'. 29Na' ke len na' kere yeolol-llon' nakllo postl. Na' kere yo'yllon' llak llyixjwe'llo bi da ne Dios. Na' kere yo'yllon' llak llroe' llsédello be'nne xti'lle'n, na' kere yo'yllon' gak gonllo yel wak. 30Na' kere yo'yllon' gak yeyonllo yeyak be'nn we'e. Na' kere yo'yllon' llak lloe'llo wde wdere di'll da bi nsedllo. Na' kere yo'yllon' llak llzejnie'llo akre zej di'll ka'. 31Lewe'la'll nench gakrén Spíritu ke Diosen' re', nench gak gonre da ka' nak da za'klle. Na' nada' wroe'ra' re' ye to da za'klle da llaya'l so kwezrenllo.

will be added

X\