1 Corintios 10

1Be'nn bi'che, lle'nra' yeololre lljadinra'llre xozxta'ollo ka' blla'a ake' to xhan bej dan' bse'l Dios, na' yeolol ake' bla'y ake' radj nisda'on nzi'i Nisda'o Xhna. 2Na' yeolole' gok ake' txhen da Moisésen' kan' bche'e leake' gan' blliarao bejen' rao ake' na', kan' bde ake' lo nisda'on, gok ke ake' ka be'nn blloa nis lo bejen', na' lo nisda'on. 3Na' yeolole' bdao ake' toze yel wao da be'e Diosen' leake'. 4Na' yeolole' we'j ake' toze nis da be'e Diosen' leake'. Na' nis dan' we'j ake'n goren to le' yej, na' yejen' lle'nen nen Criston' goke' yejen' gan' gor nis na'. 5La'kze gokrén Diosen' leake', zane' bi ben ake' kan' llazra'll Diosen', ke len na' wasa't ake' latj dachen'. 6Na' yeolol kan' gok ke ake' ni, llzejnie'n lli'o bi llaya'l sera'll-llo gonllo da xhinnj kan' ben leake' na'. 7Ke len na' re', bi gonlira'llre lwa'a lsa'k ka' kan' ben leake'. Le nyoj xti'll Diosen' nen: “Blle' ake' we'j bdao ake', na' bzo ake' ben ake' lnni ke lwa'a ka'.” 8Na' leska' bi llaya'l sorenllo no'r be'nn bi nak no'r kello, na' be'nn byio bi nak be'nn kello, kan' ben leake'n kana'. Ke len na' toze lla wasa't chonnalloa mire' (23,000) yel wen da xhinnj ke ake' na'. 9Bi llaya'l wko'yelello Xanllon' gone' da ba llwie' gone'. Le bale da xozxta'ollo ka', bi byejle' ake' kana' gakrén Diosen' leake' kan' bne'e na', na' bse'le' bel znia betba' leake'. 10Leska' bi llaya'l tare nnere ke Diosen' kan' ben bale da xozxta'ollo ka' kana', na' bse'le' to angl ke'e be'nn bet leake'. 11Yeolol da ki gok ke ake'n, nyojen le' xti'll Diosen' nench na' llzejnie'n lli'o akren' llaya'l gonllo zollo nna', le ba zo rez yeyoll yellrion'. 12Ke len na' be'nn llakre zetipe' nxenra'lle' Jesucriston', llaya'l wiaya'nne' akren' gone' nench bi yexje' rao da xhinnjen'. 13Re' bi nna tere rao da wallayraore ka da bi llzoe be'nnach. Le zokze Diosen' llakrene' lli'o, bi lloe' latj gak kello da bi soello. Na' llzejnie're' lli'o akre gonllo nench soello bi da ka' llak kellon'. 14Ke len na' bi'cha' nllie'ra', bi gonlira'llre be'nn non ake' ka lwa'a lsa'k ka'. 15Ba llejnie're, na' wak gonre xhbab ke da ki llzejnie'ra' re', nench na' chejnie're di'll za'ken lloe'rena' re'. 16Na' kat llnnabllo rao Diosen' gonla'ye' dan' lle'jllon' kat lljadinra'll-llo kan' gok got Criston', dan' lle'jllo na' llroe'n nakllo txhen Criston', na' zi'llo banez dan' bene'n kan' brarj xchene'n, na' gote' le' yay cruzen'. Leska' katen' llxhoxhjllo yet xtiren' na' llaollon, llroe'n nakllo txhen Criston', le zi'llo banez dan' bene'n kan' bzane' xpe're'n bxha'kzie' ni ke lli'o. 17Na' toze yet xtir na' llxhoxhjllo llaollo ra't wejen', yo'y lli'o nxenra'll Cristo na', naksllo toze ren be'nn lwelljllon', le toze yet xtir na' llaollo txhen. 18Lewiá kan' llon be'nn Israel ka', llot ake' bayi'x kat lloe'rao ake' Dios, na' noteze be'nne llao ake' xpe'rba'n, llak ake' txhen lloe'rao ake' Diosen'. 19Na' kan' nia' ni, kere nia' lwa'a lsa'k ka'n za'k aken, na' ni kere yel wao ka' ll-llia be'nn ka' rao aken na'n za'kllen ka billre yel wao. 20Na' kan' llepa' re' ni, kat to be'nne ll-llie' yel wao rao lwa'n dan' llonlira'll ake' na', rao daxi'on ll-llie'n, kere rao Diosen', na' bi lle'nra' gonre txhen daxi'o ka'. 21Le bi gak ye'j gaollo da lle'j llaollo katen' lljasa'ra'll-llo akre zejen dan' got Xanllo Criston', na' ye'j gaotello dan' lloe'raorén ake' daxi'o na', le bi gak ye'j gaollo llopten. 22Wcha'llo Diosen' cha' ka' gonllo. Le kere llonll lli'o kerke Dios na'n, na' soello bi da gonre' lli'o. 23Wakse gonllo biteze, zan kere yeolol dan' gonllo na'n naken da wen; la'kze cha' wakse gonllo biteze, kere yeolol dan' gonllo na'n gakrenen lli'o. 24Ni tollo bi llaya'l gonllo da wen kezllo, llaya'l wiakzllo be'nn lwelljllo ka'. 25Wak gaore biteze be'r da llo't ake' lao ya'a, bi wnnabre cha' bllia ake'n rao lwa'a dan' llonlira'll ake' na', nench ke gákere cha' naken xhia keré gaoren. 26Le xti'll Dios dan' nyojen nen: “Yellrio ni, na' yeololte da de naksen ke Xanllo Dios.” 27Na' cha' to be'nne bi nxenra'll Cristo na', gaxhe' re' rille' lljataorenre', cha' ba zejre, na' gaore biteze da gonne' re', bi nnabre cha' naken da ba bllie' rao lwa'a ke'e, nench ke gákere cha' naken xhia keré gaoren. 28Zan cha' to be'nne ye'e re': “Da ba bllia' rao lwa'a da ni”, wenre bi gaoren nench ke gake be'nnen' bne ka', renkzren' llonlira'llre lwa'a ka', na' bi so wen lo yichjra'llda'we', le ke Xanllo na' nak doxhente yellrio, na' yeololte bi da de rawe na'. 29Zan dan' yo' lo yichjra'llda'o be'nnen' nia' ka', kere ke re'n nia' ka'. Na' ¿bixchen wlliayi'llriz be'nn yobre nada' kate llona' bi da nnezra' bi naken da xhinnj, la'kze le'en llakre'n da xhinnj? 30Rencha' lloe'tia' yel llioxken ke Dios kate bi da llawa', ¿bixchen zi'chi'll akze' nada' ke dan' llawa' na'? 31Kin' naken, cha' lle'j llaollo, na' biteze da llonllo, llaya'l gonllo da we'xhenllo Dios. 32Na' bi llaya'l gonllo biteze da wxhexj be'nne gone' da xhinnj la'kze be'nn nak be'nn Israel, o la'kze be'nn bi nak be'nn Israel o cha' lli'o lldop ll-llayllo llonlira'll-llo Diosen'. 33Kan' llona' nada', llayirja' ka llona' nench noteze be'nne soe' nbaraz. Bi llayirja' da gakrén kwina', llona' da gakrén be'nne nench na' yerá ake'.

will be added

X\