Tito 1

1Li'á Pablo enu sibi'a lu Diose, necaa tucu apóstol' Jesucristo para nú ri'á elietsa lubee bene enu ucañi Diose enu aca bee bene'nu, nu para nú ri'i beella beya' xa chili arqui'beella li'inu, cuna nú ri'i nze'ca beella beya' xa riala nú huañi beella lu Diose. 2Xne nzuculu'ahua nú scua lu'cua'ahua nú huañi lia'ahua lu Diose. Hasta chenu lasca' quixie iliulabe ucuaqui u'na Diose nú liqui'nu elu nehuañi cua' lua'ahua, nu nediya' nze'ca'ahua nú la ni Diose nú lia ninu. 3Nu chenu uriña bichia nú ulube' Diose stichia'nu lubee bene, li'inu ulube'nue, nu ucañinu li'á para nú ixiule'a bee bedichia' nze'ca'nu, nucua' neca nú unibiya'nu nú ri'á, li'inu enu utsila'a lia'ahua. 4Rquie'a carta quie' lulu Tito, li'ilu enu neca xi neca tucu endua, xne tucutse nzeli arquia'a Jesucristo. Diose cuna Jesucristo enu utsila'a lia'ahua, ri'i beenu nú cha nze'ca lu cuenda'lu cuna nú lia liqui' beenu nú nzuxe arqui'lu. 5Li'á utsa'na li'ilu lu iliu Creta para nú ri'ilu lunú rri'ilá ri'á ze'e. Nu cada eyeche rqui'ña nú cañilu bee bene enu nibiya' lubee bene' Jesucristo, tucu nú unilá lulu nú ri'ilu. 6Chenu cañilu bee bene cua', rqui'ña nú necalla tucu bene enu nehuañi tucu nú rialane para nú lecati ze'ta li'illa, cuna nú nechialla tucutsia una'alla, cuna nú nzeli arqui' bee endu'lla Jesucristo, cuna nú nu'lu bee bene bee endu'lla nú la nehuañi beei tucu nú niarqui'tsia beei, nu la nziti beei. 7Xne bee bene enu rlu'cu elurnibiya' lubee bene' Jesucristo, li'illa nuya' cuendalla lunú neca cuenda' Diose, enze'e rqui'ña nú huañilla tucu nú rialane, nu la yala nú acalla bene enu la yu' resuna, nu la acalla enu rlee, nu la acalla uniqui, nu la acalla bene xuu, nu la acalla enu rla'na nú ri'itsia ana dimi' bee bene. 8Rqui'ña nú acalla enu siempre nu' arqui' nú dete' elu ya'na bee bene ni'lla, nu acalla enu riu'tsia arqui' ri'i nú neca nze'ca, nu acalla enu rri'itsia puro elliebacu' nú sibi', nu acalla tucu bene nze'ca, nu huañilla sin dula lu Diose nu ante bee bene, nu la nehuañilla tucu nú niarqui'tsialla. 9Rqui'ña nú la tsana' arqui'lla bedichia' nú neli neca nú ungalla para nú acalla zete'lla bee bene bedichia' nze'ca quie', nu para nú lube'lla lubee bene enu rri'i cundra Stichia' Diose nú neli neca. 10Xne nu' huaxi bee bene enu nziti, puro eluquichia' rnibeei nu sequienu beei bee bene, nu leta bee bene Israel nu' bee bene enu rri'i juerza bee bene nú quie seña nú nequie bee bene Israel bee bene máse nu' sa' bee benecua'. 11Bee benecua' rqui'ña nú ri'i beei beya' nú la ri'ibeei tucu nú necane, xne huaxi bee ni'i ulliti' beei elliebacu' diqui tucu familia' bee bene, sete'beei lunú la yala zete'beei para nú ri'itsia beei ana dimi. 12Le'ca tucu bene lachibeei, enu rnibeei nú neca profeta unilla nú bee bene eyeche Creta puro eluquichia' rnibeei, nu chiqui' nelachi beei, xi nelachi nañi cuna nú racu xeta'beei, nu nebichiu beei. 13Neli nucua'. Enze'e rqui'ña nú juerte qui'ya' beei ri'ilu para nú chenala nze'ca beei stichia' Jesucristo tucu nú rialane. 14Nu la ri'ibeei caso lunú xela arqui' bee bene Israel, nu le'ca la ri'i beei caso lunú rnibiya' bee bene enu utsana' arqui'la lunú neli neca. 15Bee bene enu la nchiñi nú necha neca elliebacu' nchiñitsia nú neca nze'ca elliebacu'lla. Pero bee bene enu rri'itsia elliebacu' nú la zibi' cuna bee bene enu lachili arqui' Jesucristo, ni' lle'na elliebacu' nze'ca la ri'i beei, xne leca nú neca nze'ca lluca equie beei, puro elliebacu' nú necha neca nchiñi lluca equie beei. 16Li'ibeei rnibeei nú nu'lu beei Diose, pero scua tucu nú nehuañi beei rlube' nú lia rnibeei nucua'. Nu chiqui' necha rri'ibeei, nu nziti beei, nu la ri'ibeei ni'tucu beenú neca nze'ca.

will be added

X\