Romanos 6

1La ri'ihua elliebacu' nú nia nú ri'ila'ahua dula para nú ri'i nze'calá Diose lua'ahua. 2Lacane scua, xne neca xi neca nú unguti'la'ahua lu dula, nu leca modo nú ri'ilá'ahua dula. 3Xne chenu uri'nza'ahua equie cuenda' Jesucristo, neca xi neca nú ungutila'ahua cuna li'inu. 4Chenu urinza'ahua neca nucua' xi neca nú uhuachi'la'ahua cuna Jesucristo nu ungutila'ahua cuna li'inu para nú scua tucu nú uhuañinu lu eluti, cuna poder' Diose le'ca nu' modo lu'cua'ahua elunehuañi nú necuqui neca nu huañia'ahua tucu nú niarqui' Diose nú huañia'ahua. 5Nu tunu neca tucunecatse'ahua cuna Jesucristo lu eluti'nu, le'ca scua tucu nú uhuañi zecanu lu'cua'ahua stucu elunehuañi nú necuqui neca. 6Chenu unguti Jesucristo lu cruse, ungutinu equie ye nú neca'ahua hua'tu chenu lasca' chulua'ahua li'inu, nu hasta lu'tsia ulaxu nú neca'ahua hua'tu xne leca' modo nibiya'lá dula lua'ahua. 7Xne bene enu ungutila lu cuenda' dula la nibiya' dula lu nze'e. 8Nu equie nú unguti Jesucristo equie cuenda' stula'ahua, unguti'la'ahua lu dula, nu le'ca nediya'ahua nú huañia'ahua cuna li'inu. 9Xne nediya'ahua nú chenu uhuañi zeca Jesucristo lu eluti, leca' xunga atinu nu la nibiya' eluti lunu. 10Jesucristo ungutinu tucutsia bese equie cuenda' stula bee bene nu nee nehuañinu para nú zucu' ayanu Diose. 11Le'ca scua utsu arqui'hua nú ungutilahua lu dula nu nehuañihua para nú zibi'hua lu Diose, equie nú neca tucu necatselahua cuna Jesucristo. 12Enze'e diqui nú nehuañihua lu iliulabe quie' la zelahua nú nibiya' dula luhua, nu la zelahua nú ri'i elliebacu' nú necha neca ana luhua para nú ri'ihua nú necha neca. 13La dete' cuendahua li'ihua lu dula para nú ri'ihua nú necha neca, mejora uzu'cu'hua nú rni Diose xi neca tucu bene enu unguti nu uhuañi zeca para li'inu, nu uzelahua nú nibiya'nu luhua para nú ri'ihua nú neca nze'ca. 14Nu nee la nibiya' dula luhua xne la nibiya' ley luhua sino que nehuañihua lu eluseca' Diose. 15La nia luhua lunú nzenala'ahua eluseca' Diose nu nu' modo ri'ila'ahua dula, xne la nibiya' ley lua'ahua xne lacane scua. 16Li'ihua nediya'hua nú tunu nu' tucu enu rnibiya' lua'ahua che rqui'ña nú zucua'ahua stichia' nze'e. Nu tunu rnibiya' dula luhua che yalahua castiya. Pero tunu sucu'hua Stichia' Diose che huañi nze'cahua. 17Pero che'tsalá Diose nú mase unibiya' dula luhua hua'tu, pero nee diquinu' arqui'hua nzenalahua Stichia' Diose. tucu nú ungalahua. 18Nu nee nú la nibiya' dula luhua nehuañilahua para nú ri'ihua tucu nú niarqui' Diose. 19Rnia luhua puro bee bedichia' nú rri'ihua beya' nú xi rni, xne nediyaa nú neriña' ri'ihua beya' bee nucua' tucu nú unibiya' dula luhua hua'tu chenu uri'ihua beenú la zibi' cuna beenú necha neca, nee uzelahua nú nibiya'li Diose luhua para nú ri'ihua nú neca nze'ca, nu uhuañihua tucu nú niarqui'nu nu huañihua. 20Chenu unibiya' dula luhua lá chenu arqui'hua nú ahuañi nze'cahua. 21Pero, ¿xi uri'ihua ana equie beenú necha neca uri'ihua tiembu ze'e, nu neequie rtu'hua equie cuenda' beenú necha neca cua' uri'ihua? Xne nediya'hua nú equie cuenda' nucua' nze'ta castiya' Diose. 22Pero nee nú la nibiya' dula luhua nu sucu'hua nú rni Diose, nucua' ñia neca xne scua nu' modo huañihua tucu nú niarqui' Diose nú huañihua nu añica lu'cuhua elunehuañi nú leca xunga laxu lunu. 23Xne lunú rri'i bene ana nú rri'i bene dula neca castiya pero nú lia rliqui' Diose neca elunehuañi nú leca xunga laxu equie cuenda' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua.

will be added

X\