Romanos 14

1Uri'i nze'cahua lu tucu bene enu apenatsia uchili arqui' Jesucristo nu la liu ru'uhua cuna li'illa, tunu la ri'illa elliebacu' tucu nú rri'ihua elliebacu'. 2Xne nu' bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo seca nú nu' beya' acu bene xitse pero nu'bee enu apenatsia nzeli arqui' Jesucristo, seca nú ñialá nú acu bene purotsia bee verdura para nú la aculla beenú la yala aculla. 3Pero bene enu seca nú nu' beya' acu bene xitse, la yala nú huachulla bene enu seca nú la yala acu bene xitse. Nu bene enu seca nú nu' beenú la yala acu bene, la yala nú ze'ta bene bene enu racu ye nú racu, xne tucutse bene' Diose neca beella. 4Enze'e, ¿ti neca bene nú ze'ta bene sa'bene enu nzeli arqui' Jesucristo equie cuenda' bee nucua'? Xne Diose nediya' tunu rri'i nzeca bene nu tunu la ri'i nze'ca bene. Nu tunu lasca' ri'i bene beya' nú xneca ri'illa, che Jesucristo rlu'cu poder para nú ri'inu elietsa lulla para nú ri'illa lunú riala ri'illa. 5Le'ca scua nu' bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo seca nú nu' bee bichia cachi nú la yala ri'i bene riña' nu nu' bee enu seca nú ye bee bichia ihuale neca. Pero lecaxi ri'i nucua' xne cada nú nzeli arqui' cada tucu bene. 6Xne bene enu seca nú nu' bichia cachi nú la yala ri'i bene riña' rri'illa scua para nú lu'culla ula'na lu Diose. Nu bene enu seca nú ye bee bichia iguale neca, le'ca rlu'culla ula'na lu Diose. Nu bene enu racu ye nú racu, racullae xne nediya'lla nú Diose uliqui'i, nu rdete'lla che'tsa lunu equie cuenda'e. Nu bene enu seca nú nu' elubacu nú la yala acu bee bene, rri'illa scua xne secalla nú scua rlu'culla ula'na lu Diose nu le'ca rdete'lla che'tsa lu Diose. 7Ni' tucua'ahua la nehuañia'ahua lunú niarqui'tsia'ahua, nu le'ca la atia'ahua equie nú niarqui'tsia'ahua. 8Tunu nehuañia'ahua, equie cuenda' Jesucristo nehuañia'ahua nu para li'inu nehuañia'ahua, nu tunu atia'ahua, equie cuenda' Jesucristo atia'ahua nu para li'inu atia'ahua, enze'e tunu nehuañia'ahua urre atia'ahua necala'ahua para Jesucristo. 9Xne para enze'e unguti Jesucristo nu uhuañi zecanu, para nú nibiya'nu sia lubee bene enu nehuañi nu sia lubee bene enu unguti. 10Enze'e, ¿xiquie nú se'talu nu rluachulu bee sa'lu enu nzeli arqui' Jesucristo? Nu ye'ahua riña'ahua ante Diose para nú lualunue lu cuenda'ahua. 11Xne lu ichi' Stichia' Diose rni: Nu li'á enu neca Diose enu nehuañi nia luhua nú ye bee bene zucu lliqui lua. Nu ye bee bene ni nú li'á necaa Diose, scua uni Diose. 12Nu cada tucua'ahua dete'ahua cuenda lu Diose lunú xi uri'i cada tucua'ahua. 13Enze'e, la yala ze'ta'ahua bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo mejora te bi'ya'ahua lia'ahua nú la yala nú ria'ahua nú ri'i stucu bene dula. 14Nu lunú necaa bene' Jesucristo, nediya nze'caa nú lacane dula nú racu bene xitse pero para bene enu seca nú leca modo nú acu bene xitse, para li'illa necane dula tunu raculla xitse. 15Neequie tunu equie cuenda' beenú raculu seca sa'lu enu nzeli arqui' Jesucristo nú dula neca nú rri'ilu, nu tunu la ri'icasululla che neca nú la zecalu li'illa ubi'ya para nú la ri'i nú raculu nú ri'i sa'lu dula, xne le'canuu equie cuenda'lla unguti Jesucristo lu cruse. 16Enze'e la ri'ilu xi ri'ilu para nú la ze'ta bee sa'lu li'ilu añinzuca nú li'ilu nediya'lu nú neca nze'ca nú rri'ilu. 17Xne lu Diose la neca equie cuenda' nú racu bene urre equie cuenda' nú rue'e bene nú másela seca, sino que lunú máse seca ante Diose necane nú huañi bene tucu nú riala nú huañi bene nú huañilla sin xuu nu ñia nzu arqui'lla equie cuenda' Espíritu Santo. 18Nu bene enu nehuañi scua equie nú nzenalalla Jesucristo, sucu'lla tucu nú niarqui' Diose, nu tucu nú riu' arqui' bee bene. 19Enze'e rqui'ña nú la'na'ahua nú huañi nze'ca'ahua cuna bee sa'ahua sin xuu para nú nzeri'ila'ahua beya' xneca riala chenala'ahua inziu' Diose. 20Bi'yahua xne canú equietsia beenú racuhua ri'ihua nú ri'i bee sa'hua dula, neli nú nu' beya' acu bene ye nú nu' pero lunú necha neca tunu para sa'lu enu nzeli arqui' Jesucristo neca dula lunú raculu rnitilulu li'illa che. 21Enze'e tunu nu'bee sa'lu enu nzeli arqui' Jesucristo seca nú necha neca tunu acu bene mii nu le'ca necha neca nú hue' bene viñiu urre stucu nú rene, mejora la acu bene nu la hue' bene ante lulla para nú la ri'ilu nú ri'illa dula. 22Añinzuca nú li'ilu nediya'lu nú lecaxi neca nú acu bene xitse, pero mejora li'itsialu cuna Diose nediya'lu nucua'. Li'á nia nú ñia neca lu cuenda' bene enu racu xitse sin nú za' arqui'lla. 23Pero bene enu sa' arqui' equie nú racu, xne tunu para li'illa dula neca nú acullae nu racullae chequie e'cuñialla rri'illa dula equie nú rri'illa elliebacu' nú la neca nze'ca nú rri'illa. Ye nú rri'illa nu sa' arqui'lla chenu rri'illae rri'illa dula che.

will be added

X\