Apocalipsis 8

1Chenu unguxi Cordero sello achi ze'e, che chistete unga liñibe casi arula' hora. 2Che ulañia achi bee ángele enu nucua'a lu Diose, nu una'tse beenu tucua trompeta tucu beenu. 3Che uriña stucu ángele utsu ru'u ecu'cu ze'e nuya' icu' nú rdu' llene quiendixi nu necache'e oro, che udete' tucu enu udete' huaxi quiendixi yanu para nú du'nue liñi icu' ze'e, nú nzu elu nzu xleta nú neca equie nú rnaa xi rnaa xleta' arre, para nú quienuu llene quiendixi ze'e ye bee bedichia' nú rnacu' bee bene' Diose lu Diose. 4Nu bee llene quiendixi nú uchiu'u desde ya ángele cuna bee bedichia' nú unacu' bee bene' Diose lunu, uriñae hasta lu Diose. 5Che ángele ze'e uriche liñi icu' nú riu'u quiendixí cuna huaa nú nucua'a ru'u ecu'cu ze'e nu utsi'quinu bee huaa ze'e lu iliulabe. Nu che unguchu beziyu', nu ungula, nu uya'la lee, nu unga tucu xuu fuerte. 6Lu achi bee ángele enu nzene trompeta ze'e, utsu tsiñia beella para nú bixia beella trompeta. 7Chenu ubixia ángele rluti trompeta'nu, che ulaca quiuquiee lu iliulabe nu quiie nú nucha rene, nu ulacae lu iliulabe. Nu casi arli'ti' iliulabe ubiqui cuna casi arli'ti' bee aca ubiqui. 8Chenu ubixia ángele rrucu trompeta'nu che uyecata tucu nú rnaa xi rnaa dañi llene nú rulue xi rulu quii nu uzana'e lu inzatu' nu casi arli'ti' inzatu' ze'e unga rene. 9Nu unguti casi arli'ti' bee nañi enu nehuañi lu inzatu', nu le'ca casi arli'ti' bee barco nú nucua'a lu inzatu' ze'e ulaxu. 10Chenu ubixia ángele rriuna trompeta'nu, che uyecata tucu belaa llene enu rulu xi rulu tucu antorchia, equie bee chuna parte re'cu nú rliñi inza. 11Nu belaa cua' lee Ajenjo; nu casi arli'ti' bee inza iliulabe unga nelaa, nu equie cuenda' bee inza cua' huaxi bee bene unguti equie nú unga nelaa bee inza cua'. 12Nu chenu ubixia ángele tacu trompeta'nu, che unga necabe casi arli'ti' bichia, nu le'ca esquie guu nu le'ca esquie casi arli'ti' bee belaa unga necabe. Nu lunú lá du'lliea' bee belaa cua' che casi arli'ti' bichia nú rulu lá chua'a ellie'e. 13Diquila nú ri'ya bee nucua', che ulañia tucu betsiya enu rcuecu' enza liñibe: Nu chiqui' fuerte unii: ―¡Cue'curu', cue'curu', nu cue'curu'! ¡Bee enu nucua'a lu yuu iliulabe, chenu bixia xuna bee trompeta nú rri'i falta nú bixia xuna bee ángele!

will be added

X\