Apocalipsis 5

1Chenu ulañia li'inu nú nzucunu lu xleta'nu, nzenenu tucu ichi' yanu chube. Nu neyu'chine nu lu di'chii nequie letra, nu neyela'e cuna achi sello. 2Nu hora ze'e ulañia tucu ángele enu naaqui, enu fuerte rni: ―¿Ti riala axi bee sello cua' nu xa'la lu ichi' cua'? 3Pero ni' liñibe, nu ni' luyuu iliulabe, ni' liñi yuu né llela enu riala xa'la lu ichi' cua', ni' para nú lañi' lunú niquie lue. 4Nu Li'á chiqui' runaa xne lecati ullela axe'che ichi' ze'e ni' nú alañi'lla nú xi nequie lue. 5Chequie tucu bee bene uxu ze'e uni lua: ―La una'lu. Ubi'yacuru nee lañi'lu nú ullelala bene enu riala xa'la lu ichi' cua' nu axilla achi sello ze'e xne uri'ilalla ana lu yeene, enu neca xi neca bichie lu familia' Judá, equie elurnibiya' nú rlu'culla nu li'illa nze'talla lu familia' arre David. 6Nu chenu ri'ya ulañia, nú labe elu nzu xleta nú ñia rnaa nú rnaa xi rnaa xleta' arre, ze'e nucua'a tacu bee nañi, nu le'ca ze'e nucua'a bee bene uxu, nu elu nucua'a bee bene uxu ze'e nzu tucu Cordero, nu huaxi seña nequie cuerpo'í chenu unguuti bee bene li'í, nu rlu'cuí achi arta equieí nu achi i'culuí. Nu lu achi i'culuí nucua' neca lu achi Espíritu' Diose nú xe'lanu diqui lu iliulabe. 7Che bene enu neca xi neca Cordero uyabicanu nu una'tsenu ichi' ze'e ya bene enu nzucu lu xleta ze'e. 8Chenu una'tsenu ichi' nú neyu'chi ze'e, che dacu bee nañi enu nucua'a axu cue'tse xleta'nu ze'e cuna ye ala cheta'cu bee bene uxu ze'e utsulliqui beella lunu. Ye beella nzene beella arpa, nu le'ca nzene beella copa de oro nu liñii xiu'u llene nú ñia rlia, nu llenecua' neca bedichia' nú rnacu' bee bene' Jesucristo lu Diose. 9Bee bene uxu cua' rula beella tucu canto cuqui nú rni: Li'ilu riala na'tselu ichi' cua' nu axilu sello nú neyela'e, xne li'ilu ungutilu lu cuenda'ru nu cuna rene nú uti'chialu udixiulu para nú tsila'a ye bee bene para nú aca beella bee bene' Diose, nu lecaxi ri'i tunu xi dialu rni beella o xi familia beella nu xi eyeche nucua'a beella, nu xi nación neca beella. 10Li'ilu uri'ilu nú unga tucunecatse bee bene lu elurnibiya' nú rlu'culu nu uri'ilu nú unga beella ule'ya enu sibi' lu Pa'ahua Diose, nu nibiya' beella lu iliulabe. 11Che chu ulañia nu ubenea chi huaxi bee ángele abenchila' xleta elu nzucu li'inu enu rnibiya' cuna bee enu nehuañi cuna bee bene uxu. Nu huaxi añi millón neca beella. 12Nu chiqui' fuerte rni beenu: Benecua' enu neca xi neca Cordero li'inu enu unguti riala nú lu'cunu elurnibiya', nu eluxene; nu lu'cunu elliebacu' nu elunaaqui, nu ula'na, nu zucu' aya bee bene li'inu nu nii bee bene bedichia' nze'ca lunu. 13Chequie ubenea chii ye beenú ureche' Diose, beenú nu' liñibe, beenú nu' lu iliulabe, beenú nu' liñi yuu, beenú nu' lu inzatu', rnibee: ¡Li'inu enu rnibiya' nzucu lu xleta, nu bene'nu enu neca xi neca Cordero, li'ibeenu riala beenu elurnibiya', nu riala nibee bene bedichia' nze'ca lubeenu, nu ni nze'ca bee bene lu cuenda' beenu diqui tiembu, nu leca xunga laxu nú ri'i bee bene scua! 14Nu uni dacu bee enu nehuañi ze'e: ―¡Amén! Nu ye alacheta'cu bee bene uxu ze'e utsulliqui beella para nú lu'cu beella ula'na lunu, Li'inu enu leca xunga laxu nú nehuañi.

will be added

X\