Apocalipsis 4

1Chenu ulaxu nú uquie'a bee bedichia' quie' uletsa lua nu ulañia nú na'la ru'u tucu puerta liñibe. Nu le'ca Li'inu enu uni rluti lua enu rlu'cu tucu chii nú xi neca tucu chi trompeta, Li'inu uninu lua: ―Uquie ca'a para nú lubea lulu beenú nzu nú aca, chenu uyalula beenú unila lulu. 2Nu hora ze'e equie poder nú rlu'cu Espíritu Santo, uri'á beya' nú nzula liñibe nu ze'e ulañia tucu xleta nú rnaa xi rnaa xleta' arre rna nu lu xleta ze'e nzucu tucu enu nzucu. 3Nu enu nzucu lu xleta ze'e chiqui' rulusiqui' xi rulu quiee nú chiqui' huaxi seca, nú lee jaspe nu cornalina. Nu equie xleta ze'e nzu tucu litaa, nú rulu siqui' xi rulu tucu quiee nú chiqui' huaxi seca, nú lee esmeralda. 4Nu abenchila' xleta ze'e ulañia se ala cheta'cu xleta nú rnaa xi rnaa xleta' arre, nu ze'e nucua'a ala cheta'cu bee bene uxu enu nutu laquie niquichi nu nzucu corona de oro equie beella. 5Nu elu nzu xleta nú nzu labe beelá bee xleta ze'e rulu ria'la lee nu rachu beziyu' nu ante xleta nú nzu labe ze'e rulu achi quii, nucua' neca achi Espíritu' Diose. 6Nu le'ca ante xleta ze'e ulañia tucu nú rnaa xi rnaa inzatu' nu nebii rnae xi rnaa huana. Nu cue'tse xleta ze'e nucua'a tacu nañi, tucuí cada tucu squiñia xleta ze'e nu lu di'chi cuerpo' beeí nzucu chiqui' huaxi i'culubeeí. 7Tucu bee nañi ze'e rnaa xi rnaa bichie, stucu nañi rrucu ze'e rna xi rnaa u'na', nu stucu nañi rriuna ze'e reca lu xi reca lu bene, nu nañi tacu rnaa xi rna tucu betsiya enu rcuecu'. 8Cada tucu lu dacu bee nañi cua' rlu'cu beeí xu'cu cuaca beei, nu di'chi bee cuaca beeí, nu liñi bee cuaca beeí nchiucu' chiqui' huaxi i'culu beeí. Nu bichia si rula' la tsuxe beeí nú rni beeí: Santo, santo, santo, Li'inu necanu Pa'ahua Diose, nu li'inu rlu'cunu ye poder, Li'inu enu neca Diose hasta hua'tu, nu nee, nu nze'tanu. 9Cada chenu rlu'cu bee nañi cua' ula'na lunu, Li'inu enu nzucu lu xleta ze'e, Li'inu enu nehuañi diqui tiembu, cada chenu rnibeeí bedichia' nze'ca lu cuenda'nu nu rdete'beeí che'tsa lunu, 10che ye lu ala cheta'cu bee bene uxu ze'e uzuculliqui beella lu Li'inu enu nzucu lu xleta ze'e, Li'inu enu nehuañi diqui tiembu, nu rlu'cu beella ula'na lunu, nu rricu' beella corona' beella lunu, rnibeella: 11Pa'ru Diose li'ilu riala lu'cu bee bene ula'na lulu, nu riala ni bee bene bedichia' nze'ca lulu, li'itsialu rnibiya'lu, xne li'ilu ureche'lu ye beenú nu' lu iliulabe, Li'ilu unibiya'lu nú chu'u ye nú nu', nu nu'e.

will be added

X\