Apocalipsis 3

1’Nee uquie'e bee bedichia' nú xe'lalu lu bene enu rnibiya' lubee benea enu nucua'a eyeche Sardis. Uquie'e: “Li'inu enu nzu cuna achi Espíritu' Diose nu nzenenu achi belaa, Li'inu rninu luhua: Li'á nediyaa luye nú rri'ihua. Mase nú lubee bene li'ihua nehuañihua, pero para lua neca xi neca nú ungutilahua. 2Enze'e netsiñia ucua'ahua. Nu ucua'nahua nu la nitiluli lu lle'na nú nu'luhua, xne li'á rlañia nú la ri'ihua tucu nú necane ante Pa'ahua Diose. 3Ullu'cu' arqui'hua bedichia' nú ubene'la'hua nu ungalahua, nu scua uri'ihua, nu uche'ehua arqui'hua lunú necha rri'ihua. Xne tunu la nucua'a tsiñiahua che zecahua xi neca chenu tu'natsia rriña tucu huana', scua tu'natsia zecahua castiya. 4Pero eyeche Sardis ze'e nucua'a chiucu chuna bee bene enu lecaxi naa nu la lu'cu dula, nu li'ibeella utu beella laquie niquichi cuna li'á che chenzenu beella li'á xne scua riala nú acane. 5Bee bene enu ri'i ana lu dula scua utu beella laquie niquichi, nu la chilaa nombre' beella lu libro elu nzucu ichi nombre' bee bene enu lu'cu elunehuañi nú la laxu liñibe. Nu ante Diose nu ante bee ángele'nu nia nú neca beella bee benea. 6Bee bene enu niarqui' yene', uyene'hua lunú rni Espíritu Santo lubee bene enu neca bee benea.” 7’Nee uquie'e bee bedichia' nú xe'lalu lu bene enu rnibiya' lubee benea eyeche Filadelfia: “Uquie'e li'inu enu la lu'cu dula nu li'inu enu rni nú neli neca nu rlu'cu poder tucu nú ulu'cu arre David poder, li'itsianu rlu'cunu poder para nú xa'lanu tucu inziu nú lecati aca tsacu', urre tsacu' tucu inziu nú lecati aca xa'la li'inu rninu luhua: 8Li'á nediya luye nú rri'ihua. Nu uxa'lala tucu inziu para nú ixiule'ehua stichia'a lubee bene sin nú caa bee bene nú ri'ihua scua, xne mase nú la lu'cuhua huaxi elurnibiya' pero sucu'hua stichia'a, nu leca bichia nú ucachi'hua nú necahua bee benea. 9Nu li'á xe'la li'ihua lubee bene enu nequichia' enu neca bee bene Israel, nu rni nú neca bee bene' Diose, nu bee bene' beze'lu beei nu ri'á nú ye'tabeei tsulliqui beei luhua che ri'i beei beya' nú xneca se'ca li'ihua. 10Nu scua tucu nú uriqui'hua nú uzucu'hua stichia'a nu lá tsana' arqui'huane, le'ca scua ri'iucua li'ihua chenu riña bichia nú nehuana zeca yebee bene lu iliulabe, nú aca xi neca tucu prueba para ye bee bene iliulabe. 11La lea' nú nzela zeca lu iliulabe stucu bese. La tsana' arqui'hua lunú recahua equie cuenda' Diose para nú la ati' stucu bene lunú rialahua. 12Bene enu ri'i ana lu dula li'á ri'á nú ati'lla tucu luhuare liñi indu liñibe elu nzucu Diose, ze'e huañili nze'e. Nu tucu parte cuerpo' nze'e quie'a nombre' Pa Diose, nu nombrea nú necuqui neca, nu nombre' eyeche' Diose nú lee Jerusalén nú necuqui neca nu nze'tae enza liñibe elu nzucu Diose. 13Bee bene enu niarqui' yene' uyene'hua lunú rni Espíritu Santo lubee bene enu neca bee benea.” 14’Nee uquie'e bee bedichia' nú xe'lalu lu bene enu rnibiya' lubee benea enu nucua'a eyeche Laodicea: “Uquie'e, Li'inu enu sa'alu stichia', Li'inu enu uri'i ye lunú riala ri'inu, Li'inu enu rni nú neli neca, Li'inu enu nzula cuna Diose ante nú quixie iliulabe, li'inu rninu luhua: 15Li'á nediyaa ye nú rri'ihua. La cua'nahua nú neli chenalahua inziua, pero le'ca lá tsana' arqui'huane, ala' nú neli chenalahuane, ¡urre tucutse bese chiecu' arqui'huane! 16Pero li'ihua necahua xi neca inza lle'e, ni' nú aca nelene nu ni' nú aca nucuae, scua tucu nú chu ruahua inza lle'e ze'e ru'uhua, scua la yu' arquia li'ihua. 17Li'ihua rnihua nú necahua bene xene, ye nú rlu'cuhua nu lecaxi zeca la'cha'hua. Pero la ri'ihua beya' nú lecaxi lu'cuhua nu necahua bene elitsí, nu lecaxi sibi'hua, nu ni' nú utuhua la lu'cuhua, nu necahua xi neca enu nequie'lu ante lua. 18Enze'e nia luhua, tucu nú sii bene puro oro, scua ula'nahua nú lu'cuhua ye elietsaa, para nú acahua xene ante lua. Nu tucu nú si bene laquie niquichi rutulla para nú aca achee nú lecaxi nalla, scua uche'ehua arqui'hua para nú tsacu'hua elu netu'hua che aca achee nú lecaxi nahua ante lua. Nu le'ca scua tucu nú sii bene cuana' nú riu'u i'culu bene para nú lañi' nze'ca'lla, scua uri'ihua para nú lu'cuhua poder nú rlu'cua para nú ya'la elliebacu'hua nu lañi'hua xneca nehuañihua. 19Li'á rnia lubee bene enu se'caa, nu rqui'ya' beella rri'á. Enze'e udu'hua ana arqui'hua, nu uche'ehua arqui'hua lunú necha nehuañihua. 20Ulu'cu cuendahua nú li'á rixia li'ihua, scua tucu nú rixia tucu bene ru'u puerta ni'i stucu bene. Nzuquietsia bi'ya ti ri'i caso Li'á. Tucu nú sene' tucu bene stucu bene para nú chu'u nze'e ni'lla nu acu junto beella. Nu bene enu ri'i caso Li'á, Li'á nzua cuna nze'e, nu bene ze'e nzu cuna Li'á. 21Nu bene enu ri'i ana lu dula, Li'á zela nú zucu nze'e cue'tsea elu rnibiya'a, tucu nú uzucua'a cue'tse Diose Pa liñibe elu rnibiya'nu chenu uri'á ana lu dula. 22Bee bene enu niarqui' yene' uyene'hua lunú rni Espíritu Santo lubee bene enu neca bee benea.”

will be added

X\