Apocalipsis 22

1Le'ca ulube' ángele ze'e lua tucu re'cu nú rliqui' inza nú nehuañi bee bene nú rulu siqui' xi rulu tucu huana. Inza ze'e xiu'u elu nzucu Diose lu xleta'nu nu Cordero'nu. 2Nu rdete re'cucua labe calle nú rdete labe eyeche ze'e. Nu rucuchu re'cu ze'e nzucu aca nú rliqui' elu nehuañi' bee bene, nú rliqui' chi'chiucu clasia' ndixi, nu cada guu rliqui'i yelu clasia' dixi. Nu leca' aca cua' sibi' para nú rri'i yeca bee bene iliulabe. 3Ze'e leca' beenú necha neca, Diose nu Cordero'nu cua'a beella lu xleta' beella eyeche ze'e, nu bee bene'nu lu'cu ula'na lunu. 4Nu ze'e lañi' beella Diose, nu nequie nombre'nu tequiee beella. 5Ze'e la chua' rula' nu la qui'ñia' bee bene quii nu ni' ellie' bichia xne Pa'ahua Diose du'llie'e ze'e, nu ze'e nibiya' beella cuna li'inu diqui tiembu. 6Che uni ángele ze'e lua: ―Bee bedichia' quie' neca bee bedichia' nú neli neca nu riala nú chili arqui' bee benene. Nu Diose Pa'ahua enu rdete' bedichia' lubee profeta para nú nibeella lubee bene, Li'inu uxe'lanu ángele'nu para nú lube' ángele cua' lubee bene'nu lunú yamero nze'ta nú aca. 7Nu Jesucristo uni: ―Yamero nzela ¡Ñia neca lu cuenda' bee bene enu rri'i caso Stichia' Diose nú nequie lu libro quie' nu rixiule'e nú xi nzu aca! 8Li'á Juan, ulañia nu ubenea bee nucua', nu chenu ulaxu nú ubenea nu ulañia bee nucua', che utsulliquia para nú lu'cua ula'na lu ángele enu ulube' bee nucua' lua. 9Pero uni ángele cua' lua: ―La ri'ilu scua. Xne li'á cuna li'ilu iguale sibi'a lu Diose, cuna bee profeta nu cuna bee bene enu rri'i caso nú nequie lu libro quie'. Enze'e ulu'cu ula'na lu Diose. 10Le'ca uni ángele ze'e lua. ―La tsacu' arqui'hua bee bedichia' nú nze'ta lu libro quie', bee bedichia' nú rixiule'e nú xi enta aca, xne yamerotsia nze'ta beenú aca. 11Uzela nú ri'ila bee bene enu necha rri'i lunú necha rri'i beei, nu bee bene enu necha nehuañi huañila'beei lunú necha nehuañibeei lunú la zibi' rri'i beei. Pero bee bene enu rri'i tucu nú rialane rqui'ña nú cheri'ilálla tucu nú riala ri'illa, nu bee bene enu nehuañi tucu nú niarqui' Diose rqui'ña nú chenalalálla nú huañilla tucu nú niarqui'nu. 12Jesucristo uni: ―La lea' nú nzela zecaa nu nzelayua nú liquia lu cada tucuhua lunú uri'i cada tucuhua. 13Li'á neca xi neca letra A nu letra Z. Letra nú rquixie alfabeto, nu rlaxue, xne tucutsia li'á rnibiya'a desde chenu uquixie iliulabe nu ye tiembu. 14Ñia neca lu cuenda' bee bene enu neca xi neca nú uquieela xucu equie nú rri'i caso beella Stichia' Diose, para nú nu' modo chu'u beella enza ru'u puerta eyeche ze'e nu para nú nu' modo nú acu beella indixi nú rayu lu aca nú rliqui' elunehuañi' bee bene. 15Nu ele'ya' eyeche ze'e ria'na bee bene enu riu' arqui' ri'i puro beenú necha neca, bee uliñi, bee bene enu rri'i eluhuexe, bee bene enu ruutisa', bee bene enu rlu'cu ula'na lubeenú seca bee bene nú neca diose, nu ye bee bene enu riu' arqui' nii eluquichia' nu sequienu arqui' bee bene. 16―Li'á, Jesuse, uxe'la ángelea luhua para nú ixiule'enu ye bee nucua' luhua para nú le'ca ixiule'ehuane lu ye bee bene enu nzeli arqui' li'á. Li'á neca mero lli'ñi aca tuxie David, leta bee familia'lla nzela. Nu li'á neca xi neca lucero enu rliñi sila' 17Espíritu Santo cuna enu neca novia' Cordero' Diose rni: ―Utee. Nu bene enu riene' nú rni bee nucua' scua rnilla: ―Utee. Titse bee enu rrebichi', ye'ta nze'e, nu enu niarqui' nu' modo nú hue' nze'e inza nú rliqui' elunehuañi sin nu ixiu nze'e. 18Ye bee bene enu riene' bedichia' nú nequie lu libro quie' lunú nze'ta aca, li'á nia luhua nú tunu nu' tucu bene enu sucu' equie sa'la bedichia' lunú nequie lu ichi' quie', le'ca scua zucu' equie sa'la Diose castiya nú zeca bene ze'e lunú nequie lu libro quie'. 19Le'ca esquie tunu nu' bene enu axi bee bedichia' nú nequie lu libro quie' lunú nze'ta aca, le'ca axi Diose nú rialalla lu aca nú rliqui' elu nehuañi nú rni lu libro quie', nu le'ca la chu'u bene ze'e eyeche' Diose elu rni lu libro quie'. 20Enu nediya' nú neli ye bee nucua', rni: ―Neli nú la lea' nzela. Scua acane niarquia. ¡Detá Jesucristo, utee! 21Jesucristo ri'i nú cha nze'cae lu cuenda' yehua. Amén.

will be added

X\