Apocalipsis 21

1Chenu ulaxu nú ulañia bee nucua', che ulañia tucu liñibe cuqui nu tucu iliulabe cuqui, xne liñibe cuna luyuu iliulabe nú ungache' chenu uquixie iliulabe quie' ulaxuli bee nucua' cuna inzatu'. 2Nu ulañia Jerusalén nú necuqui eyeche llene nú neca stene Diose nze'ta laca enza liñibe elu nzucu Diose. Nzuche'e xi nzuche' tucu una'a enu nzula nú chiaa cuna bene enu chialla. 3Nu fuerte ubenea tucu chi enza nzu xleta' Diose, nú uni: ―Nehuañila Diose leta bee bene. Li'inu huañinu cuna li'ibeella, nu li'ibeella aca beella bee bene'nu, nu li'inu nzunu cuna li'ibeella nu li'inu acanu Diose' beella. 4Nu li'inu ñie'enu ye inza nú unguna' beella lubeella, nu la atia'beella nu la una'beella, nu la nehuana' tsu arqui'beella nu la nehuana' zeca beella, xne ye beenú nehuana ulle'ca beella udetela bee nucua'. 5Nu enu nzucu lu xleta ze'e uni: ―Ye beenú rria'a necuqui neca bee. Le'ca uninu lua: ―Uquie'e bee bedichia' quie', xne bee bedichia' quie' neli necane nu riala nú chili arqui' bee benene. 6Nu le'ca uninu lua: ―Ungala beenú riala nú aca. Li'á neca xi neca letra A nu Z xne tucutsia li'á rnibiya'a hasta chenu uquixie iliulabe nu diqui tiembu. Nu bene enu rrebichi' li'á detea inza nú rliñi elu rliñi inza nú rliqui' elunehuañi' bene hue'lla nu lia hue'llae. 7Bene enu ri'i ana lu dula, li'illa ati'lla ye bee nucua'. Nu li'á aca Diose'lla nu li'illa acalla endua. 8Pero bee bene enu xiqui tsuta' arqui' lunú nzeli arqui' li'á, nu bee enu la chili arqui' li'á, nu bee bene enu riu' arqui' ri'i puro beenú necha neca, nu bee bene enu ruuti bee bene, nu bee bene enu rri'i eluhuexe, nu bee bene enu rri'i elu uliñi, nu bee bene enu rlu'cu ula'na lubee nú seca beei nú neca diose, nu ye bee bene enu rni eluquichia' li'ibeei riala chu'ubeei lu quii elu riqui azufre nu quii ze'e neca eluti rrucu. 9Chequie tucu lu achi bee ángele ze'e bee enu nzene achi bee copa nú achechicu nu'che' achi bee último castiya nú zeca bee bene, tucu bee ángele ze'e ube'ta elu nzua, nu uninu lua: ―Utee ne lubea lulu novia enu chiaa Cordero' Diose. 10Nu equie cuenda' Espíritu Santo unguya' ángele cua' li'á equie tucu dañi llene, nú ayaa. Ze'e ulube'nu lua Jerusalén eyeche llene nú neca stene' Diose nze'ta lacae liñibe elu nzucu Diose. 11Nu rulu eyeche ze'e cuna ellie' Diose. Nu ellie'e ze'e rulu xi rulu ellie' tucu quiee nú chiqui' huaxi seca nú lee jaspe, nu achee xi achee huana. 12Nu abenchila' eyeche ze'e nu' tucu muralla nú llene nu aya nu nuya'e chi'chiucu puerta, nu cada tucu ru'u puerta cua' nzucu tucu ángele, nu cada ru'u bee puerta cua' nequie nombre nú xneca lee chi'chiucu grupo bee bene Israel. 13Nu rlu'cune chuna puerta enza rliñi bichia, nu xuna bee nchiucu' enza ratse' bichia, nu le'ca chuna bee puerta cua' nchiucu' enza norte, nu xunane nchiucu' enza sur. 14Nu simiendo' muralla ze'e necache' chi'chiucu quiee. Nu lubee quiee ze'e nequie nombre' za' chi'chiucu bee apóstol' Cordero' Diose. 15Nu ángele enu uni lua nzene tucu vara nú neca oro para nú texenu eyeche ze'e, cuna puerta'e nu cuna muralla'e. 16Nu cuadrado eyeche ze'e, nu tucu nú stuñii le'ca esquie xexee. Nu ángele ze'e utexene cuna bara'nu nú necache' oro, nu medida' eyeche ze'e neca chiucu mili chiucu ayu'u kilometro nú stuñii, nu xexee, nu cuna nú ayane. 17Che chu utexenu muralla ze'e, nu neru'cue sesenta y cuatro metros tucu nú neca medida nú rtexe bene iliulabe, scua utexe ángele ze'e. 18Nu muralla ze'e necache' quiee nú lee jaspe, nu eyeche ze'e necache' puro oro, xi neca tucu huana nú leca xinaa. 19Nu bee quiee nú necache' simiendu' muralla ze'e nzuche'e cuna huaxi clasia' bee quiee fiñio nú huaxi seca. Nu quiee rluti nzuche' cuna quiee nú lee jaspe, nu quiee rrucu nzuche' cuna quiee nú lee zafiro, nu quiee rriuna nzuche' cuna quiee nú lee ágata, nu quiee tacu nzuche' cuna quiee nú lee esmeralda. 20Nu quiee ayu' nzuche' cuna quiee nú lee ónice, nu quiee xu'cu nzuche' cuna quiee nú lee cornalina, nu quiee achi nzuche' cuna quiee nú lee crisólito, nu quiee xunu nzuche' cuna quiee nú lee berilo, nu quiee quie' nzuche' cuna quiee nú lee topacio, nu quiee chi'i nzuche' cuna quiee nú lee crisoprasa, nu quiee chetu'cu nzuche' cuna quiee nú lee jacinto, nu quiee chi'chiucu nzuche' cuna quiee nú lee amatista. 21Nu ye lu chi'chiucu bee puerta' eyeche ze'e necache' bee cuna chi'chiucu perla, cada perla necache' tucu puerta. Nu calle nú rdete labe eyeche ze'e necache'e puro oro, xi achee tucu vidrio nú rlañi' bene tucu lue nu hasta stucu lue. 22Ni' tucu indu né lañia eyeche ze'e, xne Pa'ahua Diose enu rlu'cu ye poder cuna Cordero'nu li'ibeenu neca beenu indu eyeche ze'e. 23Nu eyeche ze'e la qui'ñia nú du'llie'e bichia ni' guu, xne ellie' Diose nu ellie' Cordero'nu neca nú rdu'llie'e eyeche ze'e. 24Ye bee bene lu iliulabe bee enu utsila'ala huañi lu ellie'e cua', nu bee arre lu iliulabe quie' riñayuu beella bee elu nze'ca nú ñia neca eyeche cua'. 25Bee puerta eyeche cua' leca xunga yacue'e, nu ze'e leca xunga chu'u rula'. 26Ye bee elu nze'ca nú ñia neca uri'i bee bene iliulabe riña eyeche cua'. 27Pero leca xunga riña bichia nú chu'u nú necha neca eyeche cua', le'ca la chu'u bee bene enu rri'i nú necha neca cuna bee bene enu sequienu, sino que chu'utsia bee bene enu nzucu ichi nombre' lu libro nú nzene Cordero' Diose elu nzucu ichi nombre' bee bene enu lu'cu elunehuañi, bee bene cua'tsia chu'u eyeche cua'.

will be added

X\