Apocalipsis 19

1Luze'ela chenu ulañia nu ubenea bee nucua', che fuerte ubenea huaxi bee chi nú uni enza liñibe: ¡Che'tsa Diose! Xne equie cuenda'nu tsila'a bee bene xne rlu'cunu poder. Li'inu riala lu'cu bee bene ula'na lunu nu nii bee bene bedichia' nze'ca lunu. 2Nu li'inu neli neca nú rri'inu nu neli rri'inu elu usticia'nu, nu udete'lanu castiya lu una'a huexe enu uzequienu arqui' bee bene iliulabe cuna equie nú necha rri'inchu, nu uri'ila Diose elu usticia'nu cuna li'inchu para nú ixiunchu nú udiñi bee bene bee bene'nu. 3Nu ubene zecaa nú uni bee chi ze'e: ―¡Che'tsala Diose! Leca' bichia nú laxu llene nú riqui eyeche cua'. 4Nu ye lu alacheta'cu bee bene uxu ze'e nu dacu bee enu nehuañi ze'e, utsulliqui beella ante lu xleta elu nzucu Diose rnibiya' para nú lu'cu beella ula'na lunu, nu unibeella: ―¡Che'tsalá Diose! ¡Bee bedichia' nze'ca neca para li'inu! 5Che ubenea tucu chi enza lu xleta enza nzucu Diose nú uni: Yehua sia bee bene uxu nu sia bee endu' uni'hua bedichia' nze'ca lu Diose, li'ihua enu sibi' lunu, nu rlu'cu ula'na lunu. 6Nu ubenea xi neca chenu rni huaxi chi bee bene, urre xi neca chenu rula huaxi inza, urre xi neca chenu rachu huaxi beziyu', rni: ¡Che'tsalá Diose! Xne rnibiya'lanu Li'inu enu neca Diose'ahua, nu rlu'cu ye elurnibiya'. 7Ñiatsu arquia'ahua, nu llila'ahua nu riala nia'ahua bedichia' nze'ca lunu, xne uriñala bichia nú chia enu neca Cordero' Diose. Nu enu aca una'nu ñia nzuche'la. 8Nu nutulla laquie fiñio nú necache' lino nú lecaxi naa nu rulusiqui'. Nu laquie cua' neca beenú neca nze'ca uri'i bee bene' Diose. 9Chequie uni ángele lua: ―Uquie'e: “Chiqui' ñia neca lu cuenda' bee bene enu nezene' lu tsa'a Cordero' Diose.” Le'ca uni ángele ze'e lua: ―Ninguie' neca Stichia' Diose nú neli neca. 10Che utsulliquia lu ángele ze'e para nú lu'cua ula'na lunu, pero uninu lua: ―La ri'ilu scua xne necatsia tucu nú necalu, xne necatsia enu sibi' lu Diose, tucu nú rri'i beelá bee sa'lu bee enu neli nzenala stichia' Jesucristo. Ulu'cu ula'na lu Diose la ri'ilu scua lua. Xne equie cuenda' Jesucristo nze'ta bee bedichia' nú rni bee profeta. 11Che ulañia nú na'la liñibe nu ulañia tucu huayu niquichi, nu enu nchiucu' equieí lee enu neli sa'alu ye nú rni, nu enu neli neca, nu rri'inu elu usticia'nu tucu nú necane, nu rri'inu xuu tucu nú rialane. 12Nu bee i'culunu rulusiqui' xi rulu quii, nu huaxi corona nzucu equienu, nu tucu parte cuerpo'nu nequie tucu nombre nú lecati ri'i beya' xi rni, tucutsia li'inu nediya'nu xi rni nombre cua'. 13Nu laquie nú nutunu chiqui' nu' rene, nu Stichia' Diose leenu. 14Nu bee sundado'nu enu nucua'a liñibe nzenala li'inu nchiucu' equie bee huayu niquichi, nu nutu bee nze'e laquie fiñio nú niquichi nu leca xinaa. 15Nu ru'unu xiu'u tucu espada nú chiqui' nelatsa, para nú dete'nu castiya bee bene iliulabe, nu cuna bara nú neca hierro nibiya'nu lubee benecua'. Xi neca chenu rta' bee bene equie uva para nú tsi'i, scua dete'nu castiya li'ibeella, castiya nú nze'ta lu Diose, li'inu enu rlu'cu ye poder. 16Nu tetsu' copa'nu nu tetsu' cuchiu'nu nequie bedichia' nú rni: “Arre enu rnibiya' luye bee arre, nu rnibiya'nu luye bee enu rnibiya'nu.” 17Che ulañia tucu ángele enu nzu lu bichia, chiqui' fuerte urixialinu, nu ubixianu bee iñi enu rcuecu' liñibe, nu uni ángele cua' lubeeí: ―Utehua nu uyetesa'hua elu liqui' Diose huaxi nú acuhua, 18para nú acuhua mi' bee arre nu mi' bee bene enu rnibiya' lubee sundado nu mi' bee bene enu nelachi, cuna mi' bee huayu, cuna mi' bee bene enu nchiucu' equie bee huayu, cuna mi' ye bee bene, tanto bee bene enu neca esclavo cuna bee bene enu la aca esclavo, cuna mi' bee bene uxu cuna mi' bee bene enu nere'ne'. 19Che ulañia monstruo cuna bee arre lu iliulabe cuna bee sundado' beei neyete'sa'la beei para nú liunubeei li'inu enu nchiucu' equie huayu niquichi cuna bee sundado'nu. 20Pero che una'tse beenu monstruo ze'e cuna profeta enu uzequienu arqui' bee bene, enu uri'i milagro ante lu monstruo ze'e. Nu equie cuenda' milagro ze'e uzequienu profeta cua' arqui' bee bene enu uzela uquie seña' monstruo cua', nu ulu'cu beei ula'na lu imagen' monstruo cua'. Nu profeta enu uzequienu arqui' bee bene cuna monstruo cua' rucuaa bee nucua' utsi'qui nehuañi beenu lu eyela elu nu' quii nu azufre. 21Nu cuna ye beelá bee bene enu uzucu' nú uni monstruo cua', unguti beei cuna espada nú uchiu'u ru'u bene enu nchiucu' equie huayu ze'e, nu ye clasia' bee iñi ze'e udacubeeí mi' bee nucua' hasta nú ubela'beeí.

will be added

X\